STYRK FOLKESTYRET

Fylkeskommunene har vært gjort til gjenstand for en betydelig debatt de siste årene. Mange har ment at fylkeskommunen burde legges ned, mens andre har ment at den må avløses av langt større regioner. Venstre i Hordaland har støttet synet om at det geografiske området bør bli større, og har ment at en sammenslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland, eventuelt med tillegg av Haugalandet, ville være det riktige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dessverre ser det ikke ut til at dette vil lykkes, kanskje fordi mange har vært opptatt av å skulle ha en så stor region som overhodet mulig. Ønsket om den største regionen, har derfor kanskje stått i veien for det beste mellom¬alternativet.

Uansett mener Venstre at dagens statlige forvaltningsapparat på fylkesnivå, fylkesmannen, må avvikles i sin nåværende form. Fylkesmannen har i dag stor og betydelig myndighet også på politiske saksfelt. Fylkesmannen er slik sett en konkurrent til fylkeskommunen når det gjelder å utøve alminnelig politisk innflytelse i det enkelte fylket.

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Venstre mener at en betydelig del av arbeidsoppgavene til dagens fylkesmenn må overføres til folkevalgt styring. De gjenværende oppgaver for fylkesmennene vil være langt færre enn i dag, og i hovedsak være knyttet til å ivareta en del rettssikkerhetsinteresser gjennom klage¬behandling, tilsyn og kontroll. Disse oppgavene forsvarer ikke et generelt og stort fylkes¬manns¬embete. For å sikre at man i den videre utvikling styrker det folkevalgte nivået, og forhindrer at fylkesmannsembetene på nytt øker sin makt, er det viktig å endre embetenes karakter. Dagens fylkesmannsembete må derfor avvikles og erstattes av eksempelvis en Statens direktør for kontroll, tilsyn og klagebehandling i Hordaland. Et slikt navn vil langt tydeligere vise hvilke avgrensede, men samtidig viktige, arbeidsoppgaver Statens regionale forvaltning har.

I Stortinget har Venstre stått sammen med regjeringen og regjeringspartiene i forbindelse med arbeidet med forvaltningsreformen. Stortingsflertallet traff i vår et vedtak som gir åpning for en slik utvikling som Venstre fikk flertall for i fylkestinget. Det er derfor med beklagelse vi opplevde at nettopp Arbeiderpartiet og SV tilhørte mindretallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**