Aspåsenutbygging

Ifølge HA lørdag, 22. september er Venstre imot bygging av boliger på Aspåsen.
Dette er ikke riktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre har hittil ikke hatt anledning til å uttale seg om den planlagte utbygging på Aspåsen fordi Venstre ikke er representert i Det faste utvalg for plansaker og i Formannskapet.
Venstre tar i sin behandling av saken hensyn til følgende punkter:
1.Områdets nærhet til skole, barnehage og servicefunksjoner.
2.Råderett over privat eiendom
3.Områdets bidrag til byutvikling
4.Barn og unges mulighet for lek og aktivitet i nærområdet
5.Miljøaspekt
Olderskog er et attraktivt boområde. Det foregående generasjonsskifte vil ha innflytelse på fremtidig belegg på skole og barnehager. Byområdet Olderskog er tilrettelagt for den unge generasjonen i henhold til sportslig aktivitet og fri lek. Skole- og idrettsplass, grushålo og skogsområder er i gangavstand for alle. Unge familier som er vokst opp på Olderskog ønsker seg tilbake hit. Da er det naturlig at det tilrettlegges for nye boenheter.
Mosjøen er en by i utvikling og byens borgere må være innstilt på at utbygginger skjer i deres nærområde. Fortetning i boområder er en naturlig konsekvens av en miljørettet politikk. Nærhet til skole, barnehager og servicefunksjoner innebærer mindre forurensing ved bilbruk og dermed mindre klimagassutslipp. Fortetning betyr også større muligheter for bruk av kollektivtrafikk. For Venstre er det viktig at det tas estetiske og miljømessige hensyn ved nybygg og planlegging av nye boområder.
Grunnen på Aspåstoppen er privateid og ikke regulert som kommunalt friområde. Det private forslaget til regulering som er lagt fram for Kommunestyret legger opp til et «ja takk, begge deler». Det er et generøst tilbud fra grunneieren. Etter befaring av området og innsyn i de reviderte planene fra utbyggerne går Venstre inn for godkjenning av det private forslaget til reguleringsplan.

Franziska Wika
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**