Haugesund Venstres program: Innledning

Her finner du nettversjonen av Haugesund Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innhold:

Innledning
Vår visjon

Miljø
Skole
Sosialt ansvar
Lokaldemokrati
Småbedrifter og næringsutvikling
Kultur

Innledning

Smedasundet

Haugesund Venstre er et liberalt parti som arbeider for den enkeltes frihet til selv å velge det gode liv. Vi tror på menneskets evne til å ta gode valg på egne vegne. Samtidig erkjenner vi at den enkeltes valg også kan ha avgjørende innvirkning på andres frihet og valgmuligheter. For oss er det nettopp dette spenningsfeltet mellom den enkeltes frihet og hensynet til andre som er politikkens virkeområde.

Den moderne liberalismen er en sosial liberalisme. Frihet og rettferdighet er to likeverdige og sentrale begreper for Haugesund Venstre. Friheten må gjelde alle mennesker, uavhengig av tid og rom, økonomisk og sosial status, kjønn og alder. En viktig oppgave i politikken er å sikre alle borgere en rettmessig del av fellesskapets goder. Det krever at vi er villige til å prioritere dem som har størst behov. Mer til dem som trenger det mest er vår rettesnor. Verdighet for alle er vårt mål.

Med frihet følger også ansvar og plikter. Det er avgjørende for et velfungerende samfunn at disse pliktene fordeles på en slik måte at de står i forhold til den enkelte borgers mulighet til å innfri sine forpliktelser. Den som velger løsninger som er negative for fellesskapet skal så langt mulig dekke kostnadene ved å rette opp de negative virkningene av de samme valgene.

Vår visjon
Haugesund skal være en åpen og inkluderende by der alle kan finne sitt eget gode liv. Politikerne skal være borgernes ombud, og det skal være kort avstand og åpne linjer mellom folkevalgte og borgerne. Offentlige tjenester skal holde et høyt faglig nivå, og borgerne skal møtes med velvilje og respekt. Hensynet til miljø og framtidige generasjoners valgmuligheter skal være styrende for alle viktige avgjørelser som tas.

Haugesund skal være en by med rom for alle!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**