Haugesund Venstres program: Kultur

Her finner du nettversjonen av Haugesund Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innhold:

Innledning
Vår visjon
Miljø
Skole
Sosialt ansvar
Lokaldemokrati
Småbedrifter og næringsutvikling
Kultur

Kultur

Festiviteten

Kultur er en viktig del av hverdagen for de fleste av oss. Mange har barn som er aktive innen ulike lag og organisasjoner, og mange deltar selv på ulike kulturarenaer. Undersøkelser viser at kulturtilbudet ofte er svært avgjørende når unge i etableringsfasen skal velge bosted og arbeidssted. Det er en nøye sammenheng mellom et rikt og aktivt kulturliv og et tilsvarende rikt og aktivt næringsliv.

Samtidig er kultur også viktig uavhengig av det økonomiske bidraget den gir til samfunnet. I en eller annen form bidrar kulturen til å berike våre liv, både når vi er kulturkonsumenter og når vi er aktive deltakere. Kulturopplevelser er i seg selv viktige for byens borgere.

Kulturbygg
Venstre mener at kommunens viktigste oppgave er å sørge for at det finnes arenaer for ulike kulturtilbud. Kommunen skal i første rekke legge til rette for et omfattende kulturliv gjennom å bidra til at det finnes bygg og anlegg for ulike aktiviteter. Det er avgjørende at offentlige kulturbygg er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem. Kunstnere og kulturarbeidere må sikres gode arbeidsvilkår bl.a. gjennom tilgang på lokaler for sin aktivitet. Kommunen har også et ansvar for at det finnes kunstnerisk utsmykking av det of-
fentlige rom.

Venstre vil:
– styrke bydelshusene økonomisk og administrativt
– arbeide for at det skal være rusfrie tilbud til ungdom i alle bydeler
– prioritere breddeidrett ved nybygging av kommunale anlegg og tildeling av tider i kommunale anlegg
– at utleie av kommunale kulturbygg til skoler og liknende skal skje til kostpris
– flytte stadionprosjektet ut av sentrum og samlokalisere dette med anlegg for håndball m.m. i samarbeid med Karmøy og Tysvær

Kulturadministrasjon og frivillig arbeid
Venstre mener at den kommunale kulturadministrasjonen bør rettes inn mot to områder, drift av kommunale kulturbygg og administrasjon av ikke-kommersielle aktiviteter. Kommunen skal sikre borgerne et godt tilbud innen folkebibliotek, billedkunst, museumsvirksomhet og teater. Arbeidet skal særlig være rettet mot tilbud for barn/unge og eldre som på grunn av sin livssituasjon har vansker med å benytte seg av kulturtil-
budene. Kulturskolens arbeid må styrkes, og det må etableres ordninger som gir et helhetlig tilbud til eldre på institusjoner o.l.

Det er viktig at kulturadministrasjonen har et godt samarbeid med enkeltpersoner, ulike frivillige lag og organisasjoner, skoler og institusjoner for å sikre et bredt tilbud av kulturaktiviteter både for eldre og unge. Frivillige lag og organisasjoner må gis gode vilkår for sitt arbeid, både økonomisk og i forhold til tilgjengelige lokaler og andre ressurser de har behov for.

Venstre vil:
– satse på det frivillige lags- og organisasjonsarbeidet gjennom å prioritere kulturtilbud for barn og unge og aktiviserende kulturtiltak ved tildeling av kommunale midler
– øke ressursene til kulturskolen, i første rekke prioritere tilbud til flere barn og unge framfor reduksjon i egenbetaling
– utvikle det regionale samarbeidet innen kultur – reiseliv og opplevelser i regionen
– øke støtten til Haugesund teater i samarbeid med stat og fylke

Festivaler og kommersiell kultur
Kommunen skal være en samarbeidspartner for dem som driver kommersielt kulturarbeid. Kommunen skal bidra gjennom å stille lokaler/arenaer til rådighet, salg av administrative tjenester og kjøp av innhold og tjenester til f.eks. "Den kulturelle skolesekken" og "Den kulturelle spaserstokken". Kommunen bør også i stor grad være en samarbeidspartner i forhold til å koordinere og samordne ulike kommersielle aktiviteter og kulturlivet forøvrig. Det er særlig viktig å stimulere til samhandling som gir økt lokal aktivitet.

Venstre vil:
– aktivt støtte etablering og drift av ulike former for kommersielle kulturtilbud bl.a. gjennom å stille lokaler, kunnskap og administrative og tekniske tjenester til rådighet. til kostpris for nye tilbud.
– vurdere en overføring av det økonomiske og administrative ansvaret for de etablerte festivalene til private aktører gjennom etablering av uavhengige driftselskaper.
– innføre innkjøpsordninger fra festivalene, der kommunen kjøper innhold til bruk i skoler, barnehager og andre institusjoner
– stille lokaler til rådighet for kommersielle arrangementer
– tilby tekniske- og administrative tjenester til kommersielle arrangementer

Annet kulturarbeid

Venstre vil:
utarbeide et kulturminneregister for Haugesund
– sikre gode bibliotektjenester i kommunen
– arbeide for et godt museumstilbud
– gi gode arbeidsvilkår for billedkunstnere og kunsthåndverkere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**