Haugesund Venstres program: Lokaldemokrati

Her finner du nettversjonen av Haugesund Venstres program:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innhold:

Innledning
Vår visjon
Miljø
Skole
Sosialt ansvar
Lokaldemokrati
Småbedrifter og næringsutvikling
Kultur

Lokaldemokrati

Raadhuset

Den enkeltes borgers mulighet til å delta i utformingen av sin egen kommune er grunnsteinen i det lokale demokratiet. Vi trenger engasjerte borgere for å utvikle Haugesund til en stadig bedre by å leve i. Lokaldemokratiet må være mer enn deltakelse ved lokale valg hvert fjerde år.

Venstre ønsker derfor å legge tilrette for et aktivt og levende demokrati i hverdagen. Borgerne må ha muligheten til å bringe sine saker fram for et samlet politisk miljø. Den enkelte må kunne stille spørsmål og få svar, fremme sitt syn og sine oppfatninger. Kommunen skal være en medspiller for borgerne.

Åpenhet
Haugesund skal være en åpen kommune. Borgerne skal kunne få innsyn i det arbeidet som gjøres, både administrativt og politisk. Det er viktig at vi har systemer som sikrer at den enkelte politikers habilitet og integritet er synlig for borgerne. Også ansattes koblinger til ulike andre grupperinger må være synlige.

Venstre vil:
– at all kommunal virksomhet skal drives etter mer offentlighetsprinsippet
– innføre frivillig register over folkevalgtes og ansattes økonomiske tilknytninger og interesser, f.eks. ved innmelding i Styrevervsregisteret til Kommunenens Sentralforbund
– innføre retningslinjer for å sikre at ansattes involvering i aktuelle saker meldes som en del av saksvedleggene.
– utvikle og forbedre kommunens internettløsninger slik at borgerne enkelt kan finne fram til og følge saksgangen i ulike kommunale organer
– opprette åpne e-postlister knyttet til kommunens datasystem for alle folkevalgte
– styrke servicetorget bl.a. med digital løsninger for publikumsinformasjon med søke- og utskriftstjenester

Deltakelse
Borgerne skal kunne delta i utviklingen av byen. Vi må ha ordninger som gjør at den enkelte borger kan presentere sine saker for et samlet politisk miljø. Venstre ønsker å fremme aktiv deltakelse gjennom ulike tiltak som Politiker Torg, åpen spørretime i bystyret, åpne høringer om viktige saker og informasjon om muligheten for å reise saker gjennom innbyggerinitiativ i bystyret.

Venstre vil:
– innføre "Politiker torg" – der alle borgere kan møte representanter for alle partiene
– innføre "Åpen spørretime" i bystyret der alle borgere kan stllle spørsmål om aktuelle saker
– informere om og oppfordre til innbyggerinitiativ
– bruke åpne høringer i saker som gjelder store grupper av innbyggere og/eller der det er konflikt mellom særinteresser og fellesskapets behov, i forbindelse med budsjettarbeidet o.l.
– innføre lyd/videooverføring av bystyremøter og formannskapsmøter via internett
– øke kvinneandelen i kommunale og interkommunale styrer og utvalg

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte
Ansatte i Haugesund kommune må være trygge på at de kan varsle om forhold som ikke er slik de bør være, uten at det skal få negative konsekvenser for den enkelte. Venstre vil slå fast at den enkelte ansattes rett til å ytre seg offentlig ikke er avgrenset av lojalitetshensyn overfor arbeidsgiver. Ansatte i kommunen som gjennom sitt arbeid avdekker kritikkverdige eller lovstridige forhold har ikke bare en rett, men også en
plikt til å gjøre disse kjent. Det viktig å være oppmerksom på faren for uetisk opptreden både hos ansatte og folkevalgte. Borgernes tillit til folkevalgte og kommunalt ansatte er viktig for å utvikle et sunt lokaldemokrati. Venstre ønsker å styrke arbeidet mot uetisk opptreden og urimelig forskjellsbehandling.

Venstre vil:
– understreke kommunalt ansattes rett til å delta i den offentlige debatten, også når dette innebærer kritiske ytringer i forhold til eget arbeidssted eller kommunens virke forøvrig.
– vurdere innføring av systemer for anonym varsling om kritikkverdige forhold i kommunens virke.
– øke bevisstheten om uetisk handling/korrupsjon hos ansatte og politikere.
– evaluere kommunens arbeid mot uetisk handling/korrupsjon i den kommunale forvaltningen og det politiske systemet, eventuelt innføre klare retningslinjer for å sikre høy etisk standard i forvaltningen og det politiske systemet.
– vurdere å innføre særskilte retningslinjer for å sikre likebehandling i den kommunale forvaltningen og det politiske systemet.
– at kommunalt oppnevnte styremedlemmer i kommunale og interkommunale virksomheter skal gis kurs i etiske retningslinjer for sitt arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**