Haugesund Venstres program: Småbedrifter og næringsutvikling

Her finner du nettversjonen av Haugesund Venstres program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Innhold:

Innledning
Vår visjon
Miljø
Skole
Sosialt ansvar
Lokaldemokrati
Småbedrifter og næringsutvikling
Kultur

Småbedrifter og næringsutvikling

Smedasundet 3

Vi trenger stadig flere arbeidsplasser for å utvikle byen vår. Mange av disse arbeidsplassene vil komme som et resultat av enkeltpersoners engasjement og skapertrang. Venstre mener at det er viktig at kommunen støtter opp om alle dem som ønsker å skape en arbeidsplass for seg selv og gjerne noen til.

Det er viktig at vi legger tilrette for gründerne i byen vår. Vi må kunne tilby rammer og vilkår som er tilpasset virksomheter i en etableringsfase. Det må satses på å bygge opp miljøer der etablerere kan hente inspirasjon og kunnskap fra hverandre. Kommunen må kunne tilby lokaler og infrastruktur for virksomheter i etableringsfasen til kostpris.

Næringsnøytralitet og gründerstøtte
Venstre mener at det er viktig at kommunens arbeid for næringsutvikling er næringsnøytral. Det er markedet og den enkelte næringsdrivende som må avgjøre hvilke virksomheter det er behov for eller mulighet for å etablere i kommunen. Kommunens viktigste oppgave er å sørge for at det finnes et planverk som tillater en variert utvikling av ulike næringer i kommunen, og at det utvikles en infrastruktur i samsvar med disse
planene. Kommunen må legge til rette for at vi kan ha en variert og allsidig tilvekst av gründerbedrifter. Vi må etablere miljøer der virksomheter som er i etableringsfasen kan vokse gjennom samhandling og erfaringsutveksling.

Venstre vil:
– at kommunens politikk skal være næringsnøytral og ikke favorisere enkelte bransjer/aktører
– vektlegge en allsidig næringsstruktur gjennom planarbeid, arealdisponering og utbygging av infrastruktur
– legge til rette for bedre kontakt mellom gründere og utdanningsinstitusjonene
– satse på elevbedrifter i skolen, gjerne i samarbeid med utdanningsinstiusjoner og lokalt næringsliv
– tilby lokaler og infrastruktur til virksomheter i etableringsfasen til kostpris
– arbeide for gode kommunikasjonsløsninger i regionen
– arbeide for utbedring av E-134 samt vurdere ulike løsninger for høyhastighetstog til regionen. Dette må skje i samarbeid med nabokommunene.
– arbeide for gode havner i regionen

Likebehandling og forutsigbarhet
Venstre legger vekt på at kommunens innsats i næringsutvikling behandler alle aktører likt. Ingen må kunne kjøpe seg fortinnsrett eller særfordeler gjennom f.eks. tidligere investeringer eller økonomisk bånd til det politiske miljøet. Det er også viktig at det utvises stor forsiktighet og godt skjønn når kommunalt tilsatte bidrar med hjelp til utformingen av søknader om regulering o.l. Venstre vil ha en restriktiv holdning i forhold til fravikelse av gjeldende reguleringsplaner når enkeltsaker blir behandlet.

Venstre vil:
– unngå større reguleringsendringer i planperiodene
– håndheve reguleringsbestemmelser strengt når det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringer. Fellesskapets behov skal være avgjørende for om det skal gis dispensasjon.
sikre at alle aktører behandles likt, både av den kommunale forvaltningen og i det politiske systemet.
– vektlegge kommunens totale behov når kommunedelplaner skal rulleres

Arealplanlegging og regionalt samarbeid
Venstre ønsker at arealplanleggingen i stor grad bør være et samarbeid med nabokommunene. Haugesund er regionsenter for omlag 150 000 innbyggere. Gjennom et tett samarbeid med våre nabokommuner kan vi få til en arealbruk som er framtidsrettet og som tjener hele regionen. Framtidige utviklingsområder bør i stor grad samlokaliseres med nabokommunene. Gjennom slik felles planlegging med nabokommunene vil vi i større grad kunne legge tilrette for miljøvennlige transportløsninger, samt lettere ivareta ulike andre behov knyttet til arealdisponering som jordvern, friluftområder, boligutbygging og offentlige tilbud i de enkelte kommune.

Venstre vil:
– at hensynet til miljøkonsekvenser alltid skal vektlegges ved arealdisponeringen
– at løsninger for kollektivtransport skal ha prioritet i reguleringsarbeidet
– at overordnede fellesskapsinteresser vektlegges foran enkeltprosjekter i reguleringsarbeidet
– legge virksomheter som fører til stor økning i biltrafikken utenfor sentrumskjernen og i tilknytting til trafikkårer for gjennomgangstrafikk
– at framtidige utbygginger i stor grad må skje gjennom regionalt samarbeid. Det bør arbeides for felles regulering av grenseområdene mellom Haugesund, Karmøy og Tysvær i øst/sør-øst og Haugesund og Sveio i nord.
– at det regionale samarbeidet om forskning og utdanning, kommunikasjon, kulturtilbud og turisme/reiseliv styrkes og utvikles.
– at det i arbeidet med regulering av Vibrandsøy legges vekt på en balansert utbygging der miljøhensyn og friluftshensyn tillegges stor vekt.
– utrede bilfrie kommunikasjonsløsninger for Vibrandsøy, som glasskulvert, gangbro eller ferje/bybåttilbud
– at det stilles krav om at boliger i denne nye bydelen bygges som miljøboliger/lavenergiboliger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**