Møte i Planutvalget 16. oktober

Det nye planutvalget har sitt første møte den 16. oktober. En rekke ulike saker står på sakskartet for dette møtet. Blant sakene er blant annet regulering av Amfiet ved Haraldshallen til ishall og privat reguleringsforslag for området Strandgata til Sørhauggata mot Thuhaugata. Dette forslaget er omtalt i Haugesunds Avis denne uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Utbygging

Utbygging

Lokaliseringen av Ishallen er bestemt i Kommuneplanen for Haugesund som ble godkjent i Bystyret 15. mars 2006. Forslaget til reguleringsplan for området har vært ute til høring og det er ikke kommet innsigelser mot planen. Rådmannens forslag er derfor at planutvalget slutter seg til forslaget om regulering.

Reguleringsforslaget for området Strandgata til Sørhaugata mot Thuhaugata er et privat reguleringsforslag. I forslaget ligger blant annet et større hotellbygg med totalhøyde på 28 meter. Området er tenkt brukt til kombinerte formål, forretning, kontor og hotell.

Forslaget avviker vesentlig fra gjeldende retningslinjer i sentrumsplanen. Byggehøyder overstiger makshøydene og bygningene vil få et volum som klart bryter med eksisterende bygg i området. Det er også flere bygninger innenfor planområdet som har miljøverdi og/eller egenverdi.

Administrasjonen anbefaler ikke at byggehøydene overskrides og legger vekt på at bygninger nær eldre bebyggelse med miljøverdi må avpasses etter disse. Rådmannens foreslår at forslaget til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn og høring i to alternativer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**