Badelandkommentarar til www.venstre.no – stadig nye innspel

Lesarane våre kommenterer badelandplanane ved Harebakken/Tamburodden. Kva meiner DU, skriv til [email protected]:

Kommentarar, les vidare:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Tamburodden

Foto: Arendal Venstre

19 CWK
Jeg mener Venstre bør være grunnleggende positive til alle initiativ mht. næringsutvikling. I tillegg er mange velgere svært glad i å bade; særlig de kommende velgere, dvs. barn og ungdom. (som gode venstrefolk synes vi jo mange flere unge badere skal få stemmerett…)

I forhold til den praktiske byggingen og lokaliseringen bør naturligvis dette skje i samsvar med Venstres vektlegging av miljø; både lokalmiljø og globalt-miljø. I forhold til det lokale miljøet skulle det være relativt uprobleamtisk på Harebakken; i forhold til energibruken ved et badeland fins det kanskje teknologi som kan virke besparende…? Venstre bør være for badeland, men prisen for å bruke det må gjenspeiles i faktiske kostnader inkludert miljøskader på bakgrunn av energibruken, bl.a oppvarming av vann. I forhold til velgerne blir naturligvis prisen viktig når badelandet først står der. Venstre bør derfor fronte denne problematikken tidlig, og evt. inngå et sosialt kompromiss ved at barn betaler lite/mindre.

18 BW
Om badeland på Tamburoddeden mener jeg som de fleste at man kan kke gjøre dette mot beboernes vilje. Kanskje Venstre burde foreslå at badelandet legges på andre siden av E 18. og kanskje i fjellet der. Men det blir nok ofseleg langt å gå fra parkeringsplassene på Harebakken.17

LB
Badeland bør ligge i Idrettsparken i Myra

16 AK
når det gjelder spørsmål om badeland, kommer vi nok i flere dilemma!

Min første ryggmargsreaksjon var at dette kan da umulig være venstrepolitikk! Vi må stille spørsmålet om hvem som vil ha mest fordeler av et badeland (Ottersland?).
Så skal jeg belegge dette med noen argumenter (Det kalles rasjonalisering på psykologspråk):

Står ikke i Arendal Venstres program

Kan vanskelig kombineres med målsettingen om at Arendal skal bli en klimanøytral by

Vil være trafikkskapende, og en utvidelse av omsetningen på Harebakken senter vil føre til enda flere lokalbutikknedleggelser

Økonomisk en tvilsom affære (men vil private prøve seg så ok for meg)

Bedre å satse på de mindre svømmeanleggene

Befolkningen vil være bedre tjent med å ta vare på de badeplassene vi har i naturen, rydde opp i eventuell forurensning, f.eks havnebassenget, Langsævannet, Solborgvannet og andre badesteder i gang og sykkelavstand fra bosteder. Videre hindre privatisering av strandsonen både ved kysten og ved ferskvann

Plassering på Tamburodden er umulig, både av miljømessige og sosiale grunner. Naivt av Ottersland å tro at han får folk til å flytte for at han skal øke inntjeningen på kjøpesenteret. Offentlig ekspropriasjon er det vel ingen politikere som tør? Frp?

Ottersland har ennå ikke rustet opp ved Rånakanalen som han jo lovte for flere års siden i forbindelse med den store utbyggingen av Harebakken senter

Så er der selvfølgelig en rekke gode argumenter FOR bygging, men de kan jo andre føre i marken.

Skal det først bygges, kan badelandet lokaliseres til Longum/Moland Park hvor det jo ligger ubrukte, delvis klargjorte tomter. Kanskje naturlig at det ble lagt til idretts- og skoleanlegg på Bråstad/Myra?

15 L og PS: Vi satser på at bystyret er modige nok til at ikke blir aktuelt å realisere badeland fra Harebakken !

L.. har i mange år observert fugl i dette området..Det er ett naturlig vinter-tilholdsted for svaner; både knoppsvane og sangsvaner og en stor variasjon av ender (toppand, kvinand, krikkand og den lokale populasjon av stokkender) og enkeltindivider av grågås.
Dette ( overgangen Langsæ og Longumvannet) har , når det er ekstra kaldt, vært det eneste stedet der det er åpent vann for fuglene om vinteren. Dette har i mange år vært et sted du kan observere Fossekallen.
La oss få beholde denne unike naturperlen til nytte for fugler og til stor glede for fugleelskere og lokalbefolkningen.

Vi venter med glede på at området blir tilbakeført og ryddet; slik Ottersland lovet etter siste utbygging.

Det er jo fint at Ole G Ottersland vil investere lokalt, også midler i et Badeland, men hvorfor ikke på Myra?

14. TA:
Med hensyn til Badeland så er jeg skeptisk. Tre ting taler mot: Det blir et altfor stort og naturskjønt område som blir berørt, eventuelt å skulle ekspropriere private hus og hjem for en annens privatøkonomisk profitt mener jeg ikke kan forsvares og dette strider antageligvis både mot bestemmelsene for kjøpersenteretablering og i alle fall mot ønskene om å etablere et levende og sterkt bysentrum. Konseptet med Badeland synes å være en trend i tida, men spørsmålet er om det bare er en bølge som snart har nådd en topp. Siden det er en privat utbygging som sikkert vil kunne trekke folk er jeg ikke i mot dette, men plasseringen blir feil. Utbygger sier vel også at dette isolert sett ikke blir særlig lukrativt, men kun etablerers for å trekke folk til Harebakken. Tenk om utbyggeren i stedet kunne kanalisere noe av sin kapital til å fremme en attraktiv utbygging av Barbu med park og aktivitetstilbud?

13. Sanjin
Jeg ønsker meg badeland men vet ikke hvor – sentralt eller mot sjøen som i Langesund. Det bør kanskje bli et hotell ved siden også (det var et på Harrebakken for noen få år siden) og det beste stedet for det og turisme er ved sjøkanten. Er det også lurt å kombinere det med sommer badeanlegg? Hvordan kommer klima til å bli, hvor lange sommerne kommer til å bli? Ungdommer liker steder der de kan bade, sosialisere seg og ha felles aktiviteter. Hva kan et stort badesenter bety for turisme og utvikling av for eksempel Tromøy? Hvis man viser god vilje til å utvikle andre deler av kommune hva kan det bety for forhold mellom bykant (religiøs) samfunn til mer sekulær sentrum? Er det tid for å tenke på en stor utsoning mellom pietistisk samfunn og sekulære krefter og kanskje få igjen handelskapital til samarbeid i sentrumsutvikling og utvikling av samfunnet generelt? Hva sier erfaringer fra andre steder i Norge og Verden?

12. TLC:
Badelandsplanene. Jeg synes at dette minner litt om gigantonomi, og jeg er meget skeptisk. Ikke minst fordi det forutsetter beslag på en rekke private eiendommer på Tamburodden. Venstre bør ikke være pådriver for ekspropriasjon med mindre det er viktige samfunnsmessige forhold som tilsier dette. Et badeland er neppe av denne kategori.
I tillegg synes jeg at utvidelser av kjøpesentre utenom sentrum i byen bør begrenses til et minimum – her er det snakk om en meget stor utvidelse på et sterkt begrenset areal.
Konklusjon: Arendal Venstre bør ikke godta disse planene.

11. E.B.
Hvis det ikke blir noe badeland i Barbu, er det ikke dumt å bygge det ved Langsæ, slik Ole G. Ottersland foreslår.

1) Her er muligheter for å kombinere bad ute og inne.

2) Et badeland bør ligge nært sentrum i en by, slik at det er enkelt å gå eller sykle dit for byens befolkning. Harebakken – Langsæ er sentrumsnært; snart blir det vel definert som en del av Arendals bysentrum. De grønne lungene du finner mellom Harebakken og sentrum/Barbu endrer ikke på det faktum at her er et sammenhengende sentrum. Hvis det i dag hadde blitt anlagt en stor bypark i sentrum/Barbu, ville ingen hevdet at deler av området vil opphøre å være en del av bysentrum av den grunn.

3) En grønn akse, gjerne med gang- og sykkelveier/turstier fra Barbu, opp langs elva til museumsområdet, som deler seg i en grønn akse nordover langs Langsæ til Harebakken/ Rånakanalen/ Longumvannet /bymarka og en akse vestover, over Bomuldsfabrikken /Daumannskleiva (vestlandske hovedveg) via Torbjørnsbu mot Solberg/ Åsbieskogen og mot Graneheia/ Høgedal / Vestkantløypa/kollektivterminalen / bymarka, ville bidra sterkt til å utvikle Arendal som turgjengernes by med flotte naturopplevelser, uten å måtte bruke bil. Gang og sykkelvei fra badeland/Harebakken til Myra/Arendal idrettspark/ny videregående skole må snart komme, og vil ytterligere styrke tigjengeligheten til et badeland på Harebakken.

Badeland på Tamburodden / Harebakken ville slik ligge sentralt langs grønne ferdselsårer. Rånaskogen / Granehei har et stort potensiale som sentrumsnært grøntområde og kan utvikles fra delvis vanskelig tilgjengelig skog, til noe i retning av bypark. I området mellom Arendal kirkegård og Langsæ/Harebakken er her store muligheter til utvikling av grøntområder i kombinasjon med nødvendige utvidelser kirkegårdsarealer som i følge den nettopp vedtatte kommuneplanen nå skal vurderes nøye gjennom en bred reguleringsplanprosess.

4) Et badeland som blir liggende tett ved, og trolig godt synlig fra E-18, vil kunne betjene befolkningen i en stor region, og også fungere som en magnet som kan trekke turister til et opphold i Arendal.

5) Den mest tungveiende innvendingen mot badeland på Harebakken er at planen forutsetter nedbygging av et boligområde. På den annen side vil en unngå å bygge ned store arealer til parkeringsplasser slik tilfelle vil være for enkelte andre tomtealternativer. Videre bør det vurderes om det er mulig å integrere en del leiligheter i utbyggingsprosjektet, altså ikke bare butikker, slik at de som i dag bor på Tamburodden vil kunne fortsette å bo i området.

6) Med den store lånegjelden som Arendal kommune har, er det en gavepakke om byen og store deler av Agder/Telemark kunne få et slikt badeanlegg,uten å måtte ta opp store lån

10. Per Tore:
Eg synest Agderposten på leiarplass i går gav uttrykk for om lag mi meining. Og det er ikkje så ofte, så eg kopierte like gjerne heile artikkelen.

Helsing Per Tore

Ringer i vannet

Å bygge landets største og beste badeland ved Harebakken og Langsæ er en glimrende idé. Ringvirkningene vil bli store.

Sett fra lufta virker planen til Ole G. Ottersland krevende. Alle boligene som må rives for å gi plass for prosjektet, kan gjøre selv en høytflygende optimist til hoderystende tviler. Men eiendomserverv vil ikke utgjøre noen avskrekkende del av en totalsum på anslagsvis en halv milliard kroner. Problemet ligger mer i beboernes følelsesmessige tilknytning til området, og den skal man så visst ikke kimse av. Men for øvrig ligger Harebakken-tomten helt perfekt til i forhold til så vel E 18 og avkjørselen til Arendal, som til Langsæ, Rånakanalen og Longumvannet – og til nabokommunene.

Et badeland ved Harebakken, i gangavstand til Arendal sentrum, vil gi byen økt tiltrekningskraft med hensyn til bosetting, turisme og næringsliv for øvrig.

Attraksjonen vil dessuten bli liggende strategisk plassert mellom Langesund og Lyngdal, der man allerede har store badeanlegg.

Vår del av Agder har lenge savnet en reiselivsmagnet på linje med Dyreparken i Kristiansand, og Otterslands planer er store nok, og geniale nok, til å bli en attraksjon i samme divisjon.

Så kan man selvfølgelig liste opp diverse betenkeligheter, og stille spørsmål ved behovet for ytterligere kjøpesenterutbygging. Men summen blir positiv, etter at både minus- og plussfaktorer er notert.

Det er på høy tid at fylket får det badeland som investorer og politikere i Arendal, Froland og Grimstad lenge har snakket om. Slike anlegg er sjelden økonomiske gullgruver for eierne, fordi andre høster fruktene. Derfor trengs atskillig økonomisk muskulatur. Ole G. Ottersland har de ressurser som trengs, og suksessen han allerede har oppnådd på Harebakken, gir unik mulighet for synergieffekt.

Bak det hele ligger det en viss Arendals-patriotisme. Ikke noe galt i det. Tvert imot. Mangel på kapitalsterke lokale samfunnsbyggere, med vilje til å investere i egen by, har lenge vært Arendals akilleshæl.”

9. ENA:
Det er bra fordi vi ungdommer har lite fri steder å dra til. I helgen så sitter man hjemme isteden får å ha det gøy. Det hadde vært utrolig bra . Fordi ingen ungdommer gidder å dra helt til Langesund eller hvor man kan bade, det er jo så langt! Så hvis vi får et badeland ved Harebakken så er jeg sikker på at det vil lokke mange folk.

8. AS:
“Er i utgangspunktet mot, men må sette meg bedre inn i saken.”

7. MLG:
“Det er et forferdelig forslag!”

6. ARP:
“Badeland i Arendal er en god idé, men ikke akkurat der hvor Ottersland ønsker. Kanskje vil det være passe på Myra/Bråstad???”

5. PT:
“Jeg synes i utgangspunket det høres ut som en kjempespennende ide. Så kunne det komme noe godt ut av beliggenheten ved E18. Arendal blir “upasserbar” for folk østfra som vil til Sørlandet.”

4. JF:
“Dette er gigantisk galskap som Venstre ikke bør gå inn for.”

3. AE:
“Vær positiv til denne planen, som kan være eneste måten Arendal kan få badeland på. Harebakken er noenlunde nær Myra-Bråstad, og et badeland kan sees i sammenheng med alle gode tilbud som er og som kommer i Myra/Bråstad.”

2. BJ:
“Som en kystby-hån”

1. Freddy:
“Det er kjempefint å ha badeland i Arendal kommune.”

Kva meiner DU?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**