Bystyret vedtok kort tunnel

Venstre argumenterte for bolig- og friområder på Tasta og gikk på nytt inn for lang tunnel, fra fellesstrekningen med RV13 Ryfast under Våland til forbi Tasta skole ved Eskelandsveien. Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Senterpartiet stemte for kort tunnel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres forslag:

"Kommunalstyret for byutvikling tar Vegdirektoratets avgjørelse for E39 Eiganes Nord, variant Sf til etterretning.

Stavanger kommune avviser forslaget Sb — lokalveg vest. Denne foreslåtte åpne motorvegløsningen vil i altfor stor grad ramme boliger og friområder med negativ miljøeffekt.
Forslaget vil bryte med Stavanger kommunes Kommuneplan 2006 — 2021, vedtatt Stavanger bystyre 27.03.06; der det heter at "Følgende områder skal aktivt skjermes mot støy: Friområder ved Litle Stokkavatn, Store Stokkavatn og Hålandsvatnet."

Stavanger kommune konstaterer at Statens vegvesen har fraveket kommuneplan 118k for den sørlige del av E39 trasèen i og med valg av D3 som løsning for E39 Eiganestunnelen, fellesstrekning med RV13 Ryfast.

Stavanger kommune anbefaler derfor at Statens vegvesen fremlegger et forslag for stamvegen E39, Eiganestunnelen, som er i tråd med foreslåtte alternativ 2 i Kommunedelplan 118k.
Dette alternativet som innebærer en lang tunnel fram til Eskelandsveien vil være mest optimal i forhold til skåne boliger og friområder for stamvegens negative miljøeffekt. Dette vi også medvirke til at barrierevirkningen E39 i dag utgjør mellom boligområdene og friområdene blir redusert og at framkommeligheten for kollektivtransporten på lokalvegnettet vil kunne bedres.

Stavanger kommune anmoder om at det tillegges avgjørende betydning at E39 gjennom Stavanger blir planlagt slik at løsningen som velges kan forsvares i et langt tidsperspektiv."

Les mer i Rogalands Avis her >>

Les mer i aftenbladet.no her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**