Årsmøte i Skien Venstre

Referat fra årsmøte i Skien Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Referat fra årsmøtet i Skien Venstre

Referat fra årsmøtet i Skien Venstre 2007.11.29
Årsmøtet ble avholt på Hotell Høyer torsdag 29 november 2007 klokken 18.00.
Det møtte 20 medlemmer.

Leder Gustav Søvde åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Innkallingen ble godkjent.
Valg av møteleder : Gustav Søvde
Valg av referent : Atle Rui
Valgt til å underskrive protokollen : Torunn Natvik Hoen og Trond Clausen

Årsberetningen ble fremlagt og lest av Gustav Søvde og ble godkjent med følgende tillegg: "Nominasjonsmøtet til kommunevalget 2007 ble avholt på Hotell Høyer på Hotell Høyer tirsdag 21.11.2006"
Regnskapet ble fremlagt og Gustav Søvde redegjorde for dette, og ble supplert av Per Kristen Thingstad. Regnskapet var revidert av Per Kristen Thingstad. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Kontingent for 2008. 250,00 for hovedmedlemmer, 200,00 for pensjonister og 50,00 for alle under 25 år.
Budsjettet for 2008 ble godkjent med følgende tillegg: Styremedlemmer skal få refundert utlegg i forbindelse med arbeide for Skien Venstre. Dette også uten bilag.
Valg. Valgkomiteen la frem følgende forslag til styre:
Leder : Gustav Søvde Velges for 1 år
Styremedlem : Susanne Rimestad Velges for 2 år
Styremedlem : Freddie Nordhov Velges for 2 år
Styremedlem : Beate Pedersen Velges for 2 år
Styremedlem : Atle Rui Velges for 2 år
Styremedlem : Eva Baksås Ikke på valg
Styremedlem : Geir Arild Tønnessen Ikke på valg
Styremedlem : Ragnvald Melaas Ikke på valg

Varamedlemmer:
1. Vara : Kenneth Berg
2. Vara : Trond Clausen
3. Vara : Jon R. Lassen
4. Vara : Signy Gjærum
5. Vara : Sigvall Rørtveit
6. Vara : Rannveig S. Sandøy
7. Vara : Terje T. Gundersen

Revisorer : Johannes Førland og Per Kristen Thingstad
Valgkomité : Rannveig S. Sandøy, Trond Clausen, Sigvall Rørtveit og
Asbjørn Strømme

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Resolusjoner:
Det ble lagt frem 4 forslag til resolusjoner:
1. Uadressert reklame må stoppes v. Atle Rui
2. Opprusting av europavei og jernbane i Telemark v. Trond Clausen
3. Norge tar ikke klimatrusselen på alvor v. Gustav Søvde
4. Ta en "time out" for høyhushotell v. Gustav Søvde
Forslag 1 ble godkjent med følgende endring – tittelen endres til: "Ja takk til uadressert reklame – til alle som vil ha det"
Forslag 2 ble oversendt styret for omformulering av punkt nummer 1.
Forslag 3 ble oversendt styret for omformulering, årsmøtet mente denne var for lite presis.
Forslag 4 ble godkjent med følgende endring — ordet relativ slettes i første linje.

Årsmøtet fattet et vedtak på at hele styret var delegater til årsmøtet i Telemark Venstre. Styret fikk mandat til og utøke antall delegere hvis dette er hensiktsmessig.

Beretninger:
Susanne Rimestad delte ut beretning fra hovedutvalget for Skole& Kultur. Dette ble ikke lest.

Gustav Søvde la frem og leste beretningen som omtalte alle bystyremøter fra 07.12.2006 til 15.11.2007, og her refereres punkter som ble diskutert:

Bystyremøte 011207:
Her ble det en stor diskusjon omkring høyhushotell. Det ble også en diskusjon rundt medlemmer som skrev innlegg i lokalavisene og hvorvidt disse burde skrive innlegg i eget navn eller som Venstremedlemmer og konklusjonen fra årsmøtet ble at medlemmer kunne underskrive sine innlegg som Venstremedlemmer uten å ha styrets godkjenning, og at styremedlemmer må fremlegge sine innlegg for styret hvis de skal underskrive som styremedlem.

Bystyremøtet 180107:
Her kom det spørsmål om hvorvidet det var mulig å få mer info om driften av AS Kontorbygg, og det var en generell missnøye mot dette kommunale firmaet.
Geir Arild Tønnesen er valgt inn i styret for AS Kontorbygg og vil jobbe for mer åpenhet rundt Kontorbygg. Årsmøtet mente vi burde ta opp saken AS Kontorbygg i et eget medlemsmøte.

Bystyremøtet 010207:
Fritidsparken ble omtalt som en skandale, og det ble mange spørsmål rundt måten kommunen har håndtert dette på. Årsmøtet konkluderte med at slike prosjekter burde ikke kommunen drive selv, og at kontrollrutiner rundt slike prosjekter er for dårlig og må forbedres. Geir Arild Tønnessen poengterte til slutt at tross store problemer med prosjektet blir dette et bygg vi kan være stolte av.

Bystyremøtet 220207:
Her ble det noe diskusjon om velkomstbarnehagen.

Bystyremøtet 030307:
Ingen kommentarer.

Bystyremøtet 310507:
Ingen kommentarer.

Bystyremøtet 140607:
Det ble noe diskusjon rundt "Innkjøpsenheten for Grenlandskommunene" og om videre Grenlandssamarbeide samt en eventuell kommunesammenslåing. Det ble også diskutert om det burde være en stilling for kultursamarbeid i Grenland.

Bystyremøtet 300907:
Ingen kommentarer.

Bystyremøtet 041007:
Her ble det stilt spørsmål om den nye søppelhåndteringen og hvorfor det ikke blir tatt i bruk nedbrytbare søppelposer.

Bystyremøtet 251007:
Ingen kommentarer.

Bystyremøtet 151107:
Her ble det stilt store spørsmål om oppvarmingen av Gulset kirke. Saken ble omtalt som skandaløst planlagt med bakgrunn i at oppvarmingen er prosjektert med tradisjonelle varmeovner. Dette burde få et etterspill.

Geir Arild Tønnessen informerte om organiseringen av utvalg. Utvalgene får større myndighet og større ansvar. De fleste saker går nå direkte fra utvalg til bystyret og ikke via formannskapet som tidligere. Han informerte også om den nye måten å avlønne politikere på.
Geir Arild Tønnesen informerte også om budsjettet for Skien 2008.
Her ble det stilt spørsmål om kommunen burde hatt en "handlingsregel" for bruk av Skagerakfondsmidler. Det ble også stilt spørsmål rundet driften av Ibsenhuset og om dette burde drives på en annen måte. Diskusjonen rundt generell privatisering av oppgaver kommunen i dag driver, spesiellt omsorg og flyplass

Møtet tok slutt ca klokken 22.00

—————————-
Referent

Torunn Natvik Hoen Trond Clausen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**