Pressemelding: Rotet rundt valget av formannskap

De borgerlige partiene, FrP, H, V og KrF ønsker med dette å komme med en redegjørelse rundt valget av formannskap i Moss kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


På det konstituerende bystyremøtet 16. oktober ble det valgt et formannskap der posisjonen, AP, SV, RV og uavhengig Georg Fiane stilte med 1 kvinne og 4 menn til tross for at loven tilsier at man så langt det er mulig skal oppnå en kjønnsbalanse på 40%. De borgerlige partiene advarte mot dette og ga tydelig beskjed om at vi mente at posisjonen her ikke fulgte loven. Vår advarsel til posisjonen ble dessverre avvist. Dette resulterte i at fylkesmannen i likhet med de borgerlige stilte spørsmål ved lovligheten av listene til AP, SV, RV og Georg Fiane og endte med å underkjenne valget med samme begrunnelse som de borgerlige.

Bystyret behandlet derfor på nytt valg av formannskap og valg av Ordfører/varaordfører i gårsdagens bystyremøte. Posisjonen fremmer da lister med de nøyaktig samme navn og kjønnsubalanse som sist, og dette til tross for at fylkesmannen altså hadde underkjent denne listen.

De borgerlige partiene protesterte mot dette, og AP gjorde da en endring på listen, men selv med denne endringen ville kjønnsbalansen blant posisjonen har vært lik som sist, altså, 1 kvinne og 4 menn. Det er altså det totale antall menn og kvinner som bryter med loven etter de borgerliges syn. De borgerlige partiene i Moss kan ikke godta at Moss bystyre muligens bryter loven som alle andre må følge.

De borgerlige partiene ønsker å bidra til ro i det politiske miljøet, men slik vi ser det, er det posisjonen som skaper kaos når de ikke følger lovens krav og intensjoner om kjønnsbalanse i formannskapet. Politikere må gå foran som gode eksempler og det er en selvfølge at lovene som er vedtatt av Stortinget følges.

Les mer om saken her og her

For ytterligere kommentarer, ta kontakt.

Erlend Wiborg Tage Pettersen
Gruppeleder, Moss FrP Gruppeleder, Moss Høyre
Mob: 91 82 58 58 Mob: 48 99 72 40

Sindre Mork Anne Siri Walle
Gruppeleder, Moss Venstre Gruppeleder, Moss KrF
Mob: 91 69 56 42 Mob: 92 29 56 96

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**