Budsjettet: Mer omsorg for de eldre

Rådmannens forslag inneholder en rekke tiltak for å bedre omsorgen for de eldre, selv om omsorgssenter i Skåredalen ikke blir realisert i økonomiplanperioden. Venstre setter av mer til et framtidig omsorgssenter i den nye bydelen og framskynder planarbeidet med et år. Venstre har også funnet rom for å starte opp helsestasjon for eldre i perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Omsorg

En helsestasjon for eldre skal være et tilbud som skal kunne forebygge helseskader og en negativ helseutvikling for den enkelte. Tilbudet skal både være oppsøkende og et sted den enkelte eldre skal kunne henvende seg til. Det skal være et supplement til den ordinære primærhelsetjenesten, med hovedvekt på forebygging og kartlegging.

Et slikt tilbud skal blant annet kunne utføre oppsøkende arbeid overfor alle eldre hjemmeboende ved en viss alder. Slike hjemmebesøk skal selvsagt være frivillig for den enkelte eldre. I samarbeid med den enkelte kan man da vurdere hvilke hjelpebehov som foreligger, kartlegge risikoelementer i forhold til bosted og livssituasjon, gi informasjon om rettigheter og muligheter, og på den måte bidra til at den enkelte kan bo hjemme lengst mulig og med best mulig helse.

Det er også meningen at den enkelte skal kunne oppsøke helsestasjonen for å få utført enkle tjenester, og få råd og rettledning i forhold til hvordan man på best mulig måte skal kunne ta vare på egen helse og velferd. Ved sykdom eller alvorlige plager vil personalet ved helsetasjonen kunne henvise videre i hjelpeapparatet.

Dette arbeidet vil også kunne danne grunnlag for en mer offensiv politikk i forhold til framtidige pleie- og omsorgsbehov. Ved at den enkeltes situasjon er klarlagt på et tidlig tidspunkt vil det være mulig å sette inn tiltak i hjemmet som kan forebygge eller redusere effekten av nedsatt helse før forholdene blir så alvorlige at det trengs omfattende hjelp. Dette vil kunne gi større trygghet og bedre livskvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**