Budsjettet: Rusomsorg for verdighet og livskvalitet

Rusmisbrukere er like forskjellige som alle andre i samfunnet. Det er derfor viktig å finne hensiktsmessige løsninger som tar hensyn til at dette ikke er en ensartet gruppe uten individuelle behov. Kommunen må derfor kunne sette i verk ulike tiltak for å sikre at hver enkelt bruker får hjelp i forhold til sitt behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Også rusmisbrukere har krav på livskvalitet og verdighet

Rusomsorg

Ikke alle kan oppnå et liv i rusfrihet. Det er ønskelig at så mange som mulig kan få hjelp til et rusfritt liv, men dette ønsket må kke stå i veien for gode løsninger for dem som ikke kan bli rusfrie. Verdighet og livskvalitet må være nøkkelord i det kommunale tilbudet.

Det er nå nødvendig å komme i gang med trinn to av boligsosiale tiltak til rusbrukere uten fast bosted. Dette er et tilbud til rusbrukere som trenger et tilrettelagt botilbud. Hensikten med dette tilbudet er blant annet å gi rusbrukere med et nedadgående rusnivå et tilbud om botrening slik at de på lengre sikt skal kunne ta mer ansvar for sin egen situasjon.

Tilbudet er tenkt etablert i tilknytting til det eksisterende botilbudet gitt av Frelsesarmeen i deres Bo- og omsorgssenter i Sørhauggata. Tilbudet vil gi plass til 17 boenheter med tett oppfølging av fagpersonell.
Tilbudet skal gi brukerne trening i å mestre det å bo i egen bolig. Videre skal det gi brukerne økt evne til rusmestring og bedre helse. Nærheten til det eksisterende tilbudet er viktig blant annet i situasjoner der beboerne har et høyt rusmisbruk.

Brukerne kan da overføres til trinn en for en kortere periode, før de igjen kan fortsette oppholdet i trinn to. Brukerne slipper da å måtte begynne på "bar bakke" hele tiden.

Det bør være mulig å få til oppstart av dette tilbudet i løpet av første halvår 2009. Venstre har satt av 2,5 millioner kroner i 2009 og vel 3,6 millioner kroner fra 2010.

En annen gruppe rusmisbrukere som ennå ikke har fullgodt tilbud er pleietrengende rusmisbrukere. Disse er en framtidig utfordring for Haugesund kommune. Disse vil vanskelig kunne gis et tilbud i tradisjonelle institusjoner, men de vil likefullt ha behov for pleie og omsorg.

Haugesund Venstre vil ha utredet et tilbud til disse brukerne. Et slikt tilbud må sees i sammenheng med tilbudene innen rusomsorgen ellers. Den kunnskap og erfaring som finnes innen det eksisterende lavterskeltilbudet må tas i bruk i arbeidet med å finne gode og hensiktsmessige løsninger for pleietrengende rusmisbrukere.

Det er også viktig at brukerne selv får gi sine innspill.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**