Planutvalget: Høringsutalelse om fylkesdelplan for samferdsel

Planutvalget skal ha møte tirsdag 20. november og en rekke ulike reguleringssaker står på møteplanen. Blant sakene som skal opp til behandling er også utkast til fylkesdelplan for samferdsel. Her er en rekke ulike samferdselspørsmål i vår region nevnt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Buss1

Foto: Tore Nilsen

I tillegg til større samferdselsprosjekter som T-forbindelsen, Rv 47 gjennom sentrum og i nordre bydel og ulike lokale invesertinger for E 134, nevnes også ulike tiltak for bedre kollektivtrafikk og bedring av forholdene for bruk av sykkel i regionen.

I sin innstilling peker rådmannen på at oppfølging av kommuneplanen vil være en vesentlig faktor for utvikling av gode kollektivløsninger. Rådmannen etterlyser bredere belysning og vurdering av høyhastighetstog i planen. Av lokale tiltak som fylket har direkte ansvar for nevnes ny bro til Hasseløy som rådmannen ønsker høyere opp på prioriteringslista.

Rådmannen peker også på at det er naturlig å vente et sterkt engasjement fra fylkeskommunen for å bedre forholdene for gående og syklende, særlig i forhold til å få laget en plan for et overordnet sykkelsystem i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**