Budsjettet: Salderingene

Salderingen av budsjettet viser hvordan kommunen fordeler driftsmidlene. De faste oppgavene ligger i rammeoverføringene til hver enkelt enhet. Nye eller utvidede oppgaver legges inn som egne tiltak i salderingen. Dette gjør at man får oversikt over hvilken innvirkning ulike tiltak har på budsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Graf

Om inntektene
Kommunens inntekter består i hovedsak av skatteinntekter og overføring fra staten. Overføringene fra staten kommer dels som midler kommunene kan benytte fritt og dels som øremerkede midler. De siste må brukes til de tiltak Stortinget har vedtatt de skal brukes til.

Selv om største delen av midlene fra staten ikke er øremerkede betyr ikke det at lokalpolitikerne fritt kan bruke alle disse midlene. Kommunene er gjennom lov pålagt en rekke oppgaver som må dekkes gjennom såkalte frie midler. Grunnskole, eldreomsorg, helse- og sosialtjenester er regulert gjennom lovpålegg.

Økningen i de frie midlene fra staten dekker litt mer pris- og lønnsvekst i 2008. Samtidig er kommunen pålagt utvidede oppgaver bl.a. annet i tilknytting til økt timetall på småtrinnet i grunnskolen. Det er derfor ingen reell vekst i frie midler for 2008.

Skatteinntektene øker som følge av befolkningsøkning og høy aktivitet i næringslivet. Som vist i den generelle budsjettartikkelen er imidlertid befolkningsøkningen høyst usikker. Det er derfor viktig at vi ikke legger opp til et høyt driftsnivå basert på slike usikre inntekter.

Strammere rammer
Venstre har derfor strammet inn på rammen til enhetene i forhold til rådmannens forslag. I 2008 reduserer vi rammen med 10,5 millioner. Denne reduksjonen øker med 0,5 millioner for hvert år fram til 2011. Inntektsrammene ellers følger rådmannens forslag.

Reduserte utgifter
Venstre har også gjort endringer i en del av postene i rådmannens forslag til saledering. Utgifter til skoleevaluering er redusert med 50 000 pr. år. Omlegging og nye tiltak i forbindelse med reorganisering av næringstiltak er redusert med i overkant av 100 000 pr. år. Også styrking av sentralbordtjenesten på Servicesenteret og styrking av merkantile tjenester innen helse er redusert med tilsammen 150 000 pr. år.

Den største reduksjonen i driftsbudsjettet er knyttet til ordningen med gratis skolefrukt for ungdomsskoler og kombinerte skoler. I rådmannens forslag er dette satt opp med 1,3 millioner kroner pr. år. Venstre har tatt bort hele dette beløpet. I en situasjon der vi trenger å heve kvaliteten i skolen er det viktigere å ha midler til kompetanseheving enn gratis epler og bananer.

Tiltak for barn og unge
Bydelshusene sliter med for høye inntektskrav. Dette går utover tiltak rettet mot barn og unge som er fritatt fra slike krav. For å nå inntektskravene må bydelshusene i større grad satse på aktiviteter for voksne, da disse gir inntekter til bydelshusene. For å hjelpe på dette har Venstre redusert inntektskravet med 60 000 mer enn rådmannen, slik at reduksjonen totalt sett er på 120 000 kroner i Venstres budsjett.

Venstre har også satt av økte midler til rusfrie tiltak for ungdom i bydelene utover rådmannens forslag. Det er satt av 375 000 ekstra hvert år i hele økonomiplanperioden til denne typen tiltak.

Rusomsorg
Av tiltak som ikke er nevnt i rådmannens forslag er blant annet tilskudd til veiledningssenter for pårørende. Venstre har satt av 200 000 kroner pr. år til dette tiltaket. Også tilbudet om et trinn 2 i boligsosiale tiltak for rusmisbrukere er lagt inn i Venstres budsjett med oppstart i 2009. Fra 2010 er dette tiltaket fullfinansiert med vel 3,6 millioner kroner pr. år.

Helse- og eldreomsorg
Også eldreomsorgen styrkes i Venstres forslag til budsjett ved at det er funnet rom for Helsestasjon for eldre. Det er satt av planleggingsmidler og oppstartsmidler i 2008 med 375 000 kroner. Tiltaket er tenkt trappet opp år for år slik at det i 2011 vil være avsatt midler til 133% stilling (625 000). Dette er tenkt økt til 150% stilling i 2012.

Haugesund Venstre ønsker å styrke jordmortjenesten og har satt av midler til en halv stilling til dette (234 000). Samtidig ber vi om at det innledes et samarbeid med Helse Fonna med tanke på å utvide denne tjenesten ytterligere.

Satser på skolens innhold
Skolene styrkes gjennom innføring av forsøksordning med kompetanseår for lærerne. Dette er den nest største enkeltposten i Haugesund Venstres forslag til saldering. Ordningen er tenkt startet i 2. halvår 2008. Det er derfor satt av 2,5 millioner det første året og 5 millioner de neste tre årene. Haugesund Venstre ber også om at det søkes staten om tilskudd til å gjennomføre en slik støtteordning.

Bedret egenkapital
Den siste og største posten i Venstres budsjettforslag er styrking av overføringer til investeringsbudsjettet. Venstre styrker egenkapitalen i kommunens investeringer med tilsammen 23 millioner kroner i perioden 2008 til 2011. Dette bidrar til reduserte rentekostnader og større handlingsrom i de kommende årene.

Oppsummering
Venstres budsjettframlegg er stramt, men innstrammingene i rammene til enhetene utgjør likevel kun i overkant av 1% av de totale midlene enhetene har til rådighet. Store deler av dette tilbakeføres til en rekke enheter gjennom tiltakene i salderingen. Budsjettet skal ikke bare vise inndekning for løpende utgifter, det skal også være et signal om hvilken retning det enkelte parti ønsker at utviklingen skal ta.

Venstre ønsker at Haugesund kommune skal holde et høyt nivå på tjenestene til barn, unge og eldre. Vi mener at det er kommunens oppgave å gi mer til dem som trenger det mest. Derfor er det skole og omsorgsoppgavene som blir prioritert i vårt budsjettforslag.

Last ned oversikten over salderingene her >>

Har du meninger om budsjettforslaget kan du kontakte oss på [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**