Budsjettforslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Senterpartiet

Flertallskonstellasjonen i bystyret la fram forslaget til budsjett for 2008 og økonomiplan 2008-2011 i dag. Forslaget følger samme budsjettbelanse som i rådmannens forslag, sikrer igangsetting av nødvendig rehabilitering både på Stuenes skole og Roligheden skole, styrker kulturbudsjettet, samme sum som i 2007 til Friluftsrådet Sør og øker omsorgslønna. Taperen er to idrettshaller på Asdal og Tromøy, to viktige idrettsprosjekter som må vente til de nevnte skolene får forsvarlig bygningsmessig standard for undervisning. Som følge av god barnehagedekning ustetter også flertallet to barnehageprosjekter, sier Anne Solsvik og Jan Kløvstad som begge møtte for Venstre i dagens driftsstyremøtet. Endelig budsjettvedtak blir gjort i bysttret 13. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Budsjettforslag 2008 fra AP, Krf, V og SP

Anne Solsvik og Jan Kløvstad i bystyret

Foto: Arild Borg

Budsjettforslaget er å oppfatte som endringer til rådmannens forslag.
Talla er i hele 1000.

Driftsbudsjettet
1. Skolene 3mill – er oppheving av Rådmannens kutt og 2mill er økning 5.000

2. 2 ekstra grupper/klasser Hisøy Oppfølging av bystyre vedtak 136/07. Skolebruksplan. 500

3. Kompensasjon for dårlige gym forhold ? Pengene er tenkt brukt f.eks til transport for å ha gymtimer på skøytebane Gjelder Asdal skole 100

4. Omsorgslønn Styrke omsorgslønnen 1000

5. Graderte barnehagesatser 1000

6. Friluftsrådet Sør 40

7. Kuben eldresenter 100

8. Kulturhusmillionen Fordeling skjer av kulturnettverket. Underskuddsgaranti inntil 50% leie av sal, utstyr og teknisk bistand for lag, foreninger og kommunale kultur arrangement 900

9. Økt støtte til lag og foreningerFordeling skjer av kulturnettverket. Foreningseide bygg og anlegg bør prioriteres, samt velforeninger som driver offentlige friområder uten støtte, samt organisasjoner og lag som faller utenfor andre støtteordninger 1000

10. Støtte/sponsing idrett Fordeling skjer av kulturnettverket, tilskuddet er tiltenk personer og klubber på høyt nivå 500

11. Støtte/sponsing til festivaler og andre arrangementer Fordeling skjer av kulturnettverket. Tilskuddet er ikke tiltenk kommunale festivaler. Tilskuddet er tiltenkt store festivaler 400

12. Kommunale kulturarrangement. Pengene fordels av kulturnettverker. Tilskuddet er tiltenkt f.eks Bakgårds konsertene, Frivillighetsdagen, Internasjonale dager, Barnekulturuka, Ungdommens Kulturmønstring. Pengene bør i størst mulig grad brukes til å tilrettelegge rusfrie møteplasser 600

13. Fritidsklubbene i oppvekstområdene Pengene fordeles av kulturnettverker i samarbeid med
oppvekstforumene og områdelederne. Dette må sees i sammenheng med at fritidsmedarbeiderne forsvinner, det er ønskelig at mange av funksjonene videreføres. 1300

14. Fellesrådet 250

Økte utgifter/reduserte inntekter 12,690

Inndekning
Næringslivet tilskudd internasjonal skole 2000
Økt utbytte Agder energi 6000
Sentral disposisjonsfond 4690
Inndekning 12,690

Handlingsplanen i perioden 2008-2011

Investeringer 2008 2009 2010 2011
Stuenes 2,0 20,0 40,0
Roligheten 2,0 10,0 10,0
Arendal idrettspark -10,0 -10,0
Asdalhallen -25,0
Strømsbuåsen BH -4,5 4,5
Tromøyhallen -18,6
SFO Hisøy 0,5
Kanalplassen 4,0 -4,0
Oppvekstsenter
Myra BHG -6,0 -10 -5,0
Samla
årsbalanse -4,0 10,5 -16,6 10,0 0 – samme ramme som rådmannen i løpet av perioden

Tilleggsforslag:

Bystyret forventer at skolene finner andre sparetiltak enn oppvekstmedarbeideren. Denne stillingen skal skjermes. Det forutsettes også at det avsettes minst 30.000 til driftsmidler til oppvekstforumet fra skoleenhetenes budsjett.

Investeringsbudsjettet legger til rette for at bostedsløse skal få egne hjem. Vi ønsker å øremerke driftsmidler til denne gruppen innenfor de friske midlene som vi i 2008 får til opptrappingsplan psykisk helse. Rådmannen får fullmakt til å finne påkrevde midler innenfor vedtatt budsjettramme, i samråd med omsorgskomiteen.

Vi ønsker å tydeligere verdsette pårørendes innsats. Omsorglønnen økes i 2008 derfor med vel 30 % til kr 111 pr time.

De to siste årene har bystyret styrket bemanningen i omsorgsboligene på Plankemyra og Margrethe stiftelsen. Dette har virket positivt. I 2008 er utfordringen å beholde de stillingene som ble etablert i 2006 og 2007, men framover ser vi det som viktig å styrke heldøgns omsorg ytterligere i omsorgsboligene på Plankemyra, Margarethe stiftelsen, Flosta og Bjorbekk.

Det nedsettes et adhocutvalg som i tett samarbeid med omsorgskomiteen legger premissene for framtidens institusjonstilbud. Adhocutvalget bør se på omfanget og utforming av de institusjonsbaserte tjenester, kvalitet, kompetanse, rekruttering og økonomi. Økt satsing på rehabilitering, bedre tilbud til demente, bedre avlastning og muligheter for boliggjøring utredes. Det legges opp til bred medvirkning fra berørte grupper og medarbeidere. Utvalget må rapportere til bystyret i august 2008.

Hjemmehjelpstjenesten bør gjøres mer fleksibel og brukerorientert. Rådmannen bes arbeide videre med dette i samråd med omsorgskomiteen.

Administrasjonen bes se på levekårsindeksen og fremme forlag til et systematisk arbeid som kan styrk levekårene for kommunens innbyggere.

Når det gjelder store investeringer som kommunen står foran, for eksempel rehabilitering av Birkenlund skole, Stuenes skole og Roligheten skole, bør folkevalgte tiltre prosjektgruppene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**