Forhandlinger om kjøp av Kjødvika

Risør Venstre er for flerbruk av området i Kjødvika slik at vi til fulle kan utvikle og ta i bruk “bak landet ” på en god måte. En forutsetning for å få til dette er at vi ser på området som helhet og involverer alle berørte interresenter på en god måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hasalen

Det er til enhver tid viktig for Risør kommune å ha tilgjengelige areal til etablering av fast bosetting, fritids bebyggelse og næringsvirksomhet. Vi har sett flere uheldige eksempel på at sjø nære områder er utbygd og at tomteareal i bakenforliggende områder nærmest står urørt. Det er derfor viktig at vi nå ser for oss en flerbruk av området i Kjødvika slik at vi til fulle kan utvikle og ta i bruk bak landet på en god måte.

Sammen med vår gruppering var det enighet om å fremme følgende forslag i bystyret 22.11.07:

Risør kommune innleder forhandlinger med de berørte grunneiere i Kjødvika for å sikre arealer til næringsvirksomhet i tråd med kommuneplanens arealdel.

Det iverksettes detaljplanlegging for nærmere å avklare områdebruken, også sett i sammenheng med de nære sjøarealer.

Berørte grunneiere og oppsittere i "bak landet", beboere i området og andre interessenter inviteres til å delta i planprosessen.

HU for plan, miljø og tekniske tjenester ivaretar den videre politiske prosess.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**