Bystyret: Utsatte budsjettet, vedtok opsjonsavtale

Bystyret besluttet å utsette behandlingen av budsjett for 2008 og økonomiplan for 2008 – 2011 til neste møte, den 12. desember. Bakgrunnen var et ønske om fullt fokus på budsjett, noe som ville vært vanskelig å oppnå i den situasjonen kommunen er i akkurat nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Smedasundet

Foto: Tore Nilsen

Etter at ordføreren gav bystyret en orientering om de siste dagers utvikling i Terra-saken, besluttet bystyret å ta ut budsjett og økonomiplan, utbyggingsprogram for 2008 – 2011 og enkelte andre saker fra møtekartet.

Terra saken har tatt en dramatisk vending i og med at Terra Securities er begjært konkurs. Haugesund kommune står sammen med Vik, Bremanger og Kviesdal kommuner i arbeidet med å sikre fellesskapets verdier gjennom et samarbeid med Pareto Securities og advokatfirmaet Lund.

Parallelt med at fylkesmannen har varslet tilsyn med Haugesund kommune vil kommunen selv sette i gang arbeidet med intern gransking. Det vil da bli kontrollutvalget som får i oppgave å avdekke hva som har skjedd og hvordan denne saken er blitt håndtert administrativt og politisk.

Evalueringen av disse granskingene må komme på et senere tidspunkt, uavhengig av resultatet av arbeidet rettet mot Terra gruppen og deres eiere.

Bystyret behandlet ellers en rekke ulike saker, den viktigste av dem var opsjonsavtalen mellom Haugesund kommune og Scandinavian Property Development ASA om opsjon på kjøp av Flotmyr 3 og 4. Venstre reiste spørsmål ved hvorvidt denne avtalen var å gå tilbake på tidligere vedtak om ikke å avstå mer eiendom til FUB, og vi reiste og spørsmål ved fornuften i å ikke legge disse arealene ut for salg i det åpne markedet. Samtidig hadde vi flere spørsmål rundt juridiske forhold ved avtalen.

Vi var bekymret for de muligheter for pantsetting og/eller andre heftelser som ligger i en slik opsjonsavtale. Samtidig gav avtalen ingen garanti for at eiendommene vil bli overdratt til gunstigst mulig pris for Haugesund kommune.

Venstre stemte mot avtalen av tre hovedgrunner. Den bryter med bystyrets tidligere vedtak om ikke å avstå mer eiendom til FUB. Næringseiendom som selges bør etter vår oppfatning legges ut for salg i det åpne marked. Flere forhold ved avtalen er ugunstige for kommunen og kan sette oss i en situasjon der vi får et økonomisk ansvar vi ikke ønsker å ha.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**