Formannskapet: Åpne eller lukkede møter

Formannskapet skal ha ordinært møte onsdag 5. desember klokken 9.00. Da står andre saker enn Terra på sakskartet. Blant annet skal formannskapet få en orientering om reglene for åpne og lukkede møter. Bakgrunnen er en klage fra Haugesunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Raadhuset

Haugesunds Avis har i brev av 29. september 2007 tatt opp formannskapets praksis med lukkede orienteringer i forlengelsen av formannskapsmøtene. De mener at denne praksisen er i strid med kommunelovens pålegg om åpenhet.

I den forbindelse har formannskapet bedt om en orientering om gjeldende rett på området. Adgangen til å lukke hele eller deler av et møte reguleres av kommunelovens §31. Der slås det fast at personalsaker alltid skal behandles for lukkede dører.

Når det gjelder andre saker er det i første rekke hensynet til personvern eller tungtveiende personlige eller offentlige interesser som avgjør om det møte kan stenges. Hensynet til det politisk bekvemmelige er ikke gyldig grunn for lukking av møter.

Formannskapet skal også behandle justering av rammetimetallet mellom byens ulike skoler. Endringer i elevtallet og klassetallet ved de enkelte skolene fra år til år gjør at det er nødvendig å omfordele ressursene mellom skolene.

Formannskapet skal også ta stilling til handlingsprogram for områder og anlegg for idrett, friluftsliv og kultur. Handlingsprogrammet er en prioritert liste over anlegg som det søkes om spillemidler til. Påbegynte eller ferdigstilte anlegg har førsteprioritet.

Blant annet håper man å få spillemidler til turveg fra Brakahaug til Skåredalen og fra Austrheimsveien til Kattanakk. Haugars Idrettshall på Stakkestad er også ført opp på prioriteringslista for 2008. I alt er det ført opp 32 ulike tiltak i kommunal eller privat regi fram til og med 2012. Det er også ført opp 14 nærmiljøanlegg og 4 kulturbygg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**