Planutvalget: Studentboliger og hytteområde på Hagland

Tirsdag 11. desember skal Planutvalget ha sitt siste møte før nyttår. Flere reguleringssaker står på sakskartet. Blant annet skal utvalget på befaring til Hagland der det blant annet planlegges et større hytteområde. Planene er omstridt og det nye planutvalget utsatte behandlingen i sist møte for å få en befaring på stedet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Utbygging

På befaringen vil utvalget også se på forslaget til reguleringsplan for småbåthavn i det samme området. Denne var opprinnelig en del av planforslaget for hytteområdet, men den er nå skilt ut som en egen sak. Også her er det innsigelser fra lokalt hold mot planene.

Venstre har ikke konkludert i denne saken ennå. Det ser ut til at det er en del uenighet om blant annet hvilke naturverdier som blir berørt av planene. Ved befaringen vil man få mulighet til å ved selvsyn se hvilke områder som berøres av planene, og hvor omfattende planene er.

Også reguleringsplan for nye studenthybler på Vardatun II skal opp til behandling. Her er det snakk om 60 hybler i konsentrert bebyggelse. Disse hyblene skiller seg ut fra eksisterende studentboliger ved at det her planlegges et større bygg over flere etasjer. Bygget vil bli liggende i forkant av Høyblokkene, mellom nåværende studentboliger og barnehagen Anna Nilssens Minne.

En annen sak planutvalget skal ta stilling til er forslag til reguleringsplan for Kirkegata 166 og 160 (Det gamle Folkets Hus) Her planlegges et forretningshotell som strekker seg fra Skjoldavegen til parken ved Johan Thorsens gate. I reguleringsplanen legges det opp til maksimal byggehøyde som er omlag 4,5 meter over gjeldende reguleringsbetsemmelser.

Dette området trenger fornyelse og det vil være svært positivt å få ny aktivitet i området. Utnyttelsen er imidlertid svært høy (90%), og ønsket om byggehøyde på 17,5 meter er heller ikke uproblematisk. De foreløpige skissene kan også tyde på at avstanden til Vår Frelsesers kirke blir noe liten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**