Venstre sikret sammen med PP, Krf. Høyre og Frp. flere hender til Frydenborgsenteret

Frydenborgsenteret ble så absolutt budsjettvinneren i 2008 etter bystyrets budsjettbehandling 6/12-08, til glede for såvel ansatte som beboere og deres pårørende. Det er viktig å signalisere til de ansatte innen helsesektoren at vi ser dem, at vi hører deres rop om flere hender for å ta hånd om våre eldre på en for alle verdig måte, sier Risørs varaordfører Jan Einar Henriksen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Frydenborgsenteret

Sammen med våre politiske samarbeidspartnere i PP, Frp., Høyre og Krf. ønsker vi å signalisere at vi allerede nå må starte arbeidet med å forberede mottak av de store eldrebølgene som kommer fremover og da spesielt etter 2020. Det ligger i sakens natur at vi så kort tid etter et valg ikke kan gjennomføre allverdens i 2008, samtidig er det viktig å gi noen signaler om veivalg og krav de neste fire årene.

Her er de vedtatte forslaget fra Venstre, Krf., Høyre, Frp. og PP

1
Rådmannens opprinnelige budsjettforslag for 2008 vedtas med følgende endringer.
2
Tilskudd til Risør Akvarium økes med kr. 100 000
3
Leirskoletilbud opprettholdes og øremerkes formålet med kr 365 000
4
Det etableres en ny stipendordning for unge etablerere/kunstnere med kr. 100 000 (dvs. erstatter og øker det foreslåtte kunstbystipend som foreligger i budsjett)
5
Tilskudd til Frydenborgsenteret og hjemmetjenesten økes med kr 945 000
6
Serviceanlegg i tilknytning til ny gjestehavn i Risør etableres med kr 300 000
7
Etablere eget budsjett for funksjonshemmedes råd med kr 15 000
8
Oppvarming av vann i svømmehall med kr 100 000
9
Øke tilskudd til fellesrådet – lønnsvekst med kr 125 000

Inndekning:
10
Stilling inndras ved enhet A og B (andel 0,2 og 0,8) med kr 480 000
11
Konsulentbistand reduseres med kr 300 000
12
Sørlandets kunstmuseum — tilskudd reduseres med kr 150 000
13
Politisk godtgjørelse reguleres med kr 100 000
14
Post for porto og kopiering reduseres med kr 100 000
15
Kunstby stipend utgår — erstattes av doblet stipend jfr. pkt. 5 med kr 50 000
16
Momskompensasjon kr 300 000
17
Tilleggsbevilling Formannskap reduseres med kr 150 000
18
Innsparing varekjøp med kr 420 000

I tillegg ble følgende tekstforslag vedtatt:

19
Inntekter utover det som fremgår av budsjett skal disponeres av formannskapet, og ikke gå inn i driftsbudsjett for 2008. Gjelder alle økte inntekter, herunder økt momsrefusjon, aksjeutbytte Agder Energi, skatteinntekter, avgifter, tilskudd osv
Formannskapet skal prioritere økt fokus på helse og omsorg ved bruk av økte inntekter. Dvs. Habiliteringstjenesten, Frydenborgsenteret og skole skal prioriteres i nevnte rekkefølge.
20
Det legges til grunn at alle som tildeles økonomiske tilskudd fra Risør kommune heretter skal dokumentere følgende før utbetaling skjer:
1. dokumentasjon på registrert lag, forening, AS med firmanummer osv
2. oversikt over styre, aksjonærer og eiere
3. siste års regnskap i revidert stand
4. budsjettforslag for det år det søkes tilskudd for
5. plan over hva midlene skal benyttes til, hva Risør kommune forventes å "få igjen", hva tilskudd uløser av andre tilskudd, samarbeidspartnere osv.
6. årsmelding med resultatoppnåelse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**