H, KrF og V: Glad for klimaforlik

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er glad for at man har lykkes med å komme frem til et forlik med regjeringspartiene som gir en langt mer ambisiøs klimapolitikk. – Vi er fornøyd med at regjeringen har beveget seg i retning av en mer forpliktende klimapolitikk enn det regjeringens klimamelding la opp til, sier partilederne Erna Solberg (H), Dagfinn Høybråten (KrF) og Lars Sponheim (V). I dag er det lagt et godt grunnlag for arbeidet årene fremover med å redusere våre klimagassutslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Logo Venstre, Høyre og KrF

Foto: Venstre

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har vært svært kritisk til den klimamelding som regjeringen la frem før sommeren.

God dag for klimaet
– Meldingen var altfor lite ambisiøs og inneholdt få konkrete og forpliktende tiltak for å redusere utslippene av klimagasser nasjonalt. Det har vært viktig å få beveget regjeringen til større utslippskutt og til tiltak som forplikter satsing på fremtidige budsjetter. Derfor er vi i dag svært glade for at vi er blitt enige med regjeringspartiene om en langt mer målrettet og forpliktende klimapolitikk, sier Solberg, Høybråten og Sponheim. — Dette er en god dag for klimaet, poengterer de.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fremmet i november 61 konkrete krav til et klimaforlik. – Regjeringspartiene har kommet oss nok i møte til at vi kan akseptere en klimaavtale, sier de tre opposisjonslederne.

Gjennomslag
Solberg, Høybråten og Sponheim trekker fram følgende krav som Høyre, KrF og Venstre har fått gjennomslag for:
3 mrd. kroner årlig til tiltak for å redde regnskogen.
Å gjenoppta forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater for fornybar energi.
Økt satsing på forskning og utvikling innen fornybar energi.
Økning investeringene på jernbanen på 250 mill. kroner, bl.a. for å få en overgang av godstrafikk fra vei til jernbane.
Økt satsing på kollektivtrafikk i storbyene.
Norge skal være klimanøytralt allerede i 2030, og ikke i 2050 som regjeringen opprinnelig hadde lagt opp til. Og det er enighet om et langsiktig mål om at Norge skal være et lavutslippssamfunn.

I tillegg er ambisjonene om kutt i klimagassutslippene innen 2020 økt fra 13 — 16 mill. tonn i regjeringens klimamelding, til 15 — 17 mill. tonn. Dette innebærer at om lag 2/3 av utslippsreduksjonene skal tas i Norge.

Mer informasjon
Les avtalen som Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om: Avtalen til St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**