Politisk regnskap 2007

Venstre i Grue legger fram sitt politiske regnskap for 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstre i sentrum

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Året har til en viss grad vært preget av høstens valg. Allerede i 2006 var en enig om å prøve å få i stand ei Fellesliste. Det lyktes en også med, men det var nære på at Venstre hadde brutt ut og stilt egen liste. Trolig ville dette ha gitt oss bedre representasjon i utvalg/styrer i kommunen enn hva vi nå fikk, men det hadde også krevd en helt annen valgkampinnsats fra Venstres toppkandidater. Det er sikkert flere årsaker til at Felleslista tapte valget, men mange upopulære avgjørelser og manglende tydelighet med hensyn til framtida er i alle fall noe av forklaringa. Venstres toppkandidat tar ellers selvkritikk mht eget engasjement i valgkampen. Laget for øvrig skal ha ros for å ha stilt opp på stands og dugnader og bidro aktivt til utformingen av programmet — både innholdsmessig, men ikke minst layouten. Stor takk til Tove Sissel for godt arbeide.
Pr dato er følgende valg foretatt i forhold til styrer og utvalg:
Kommunestyret (1 medl. og 1., 2., 4., 11. og 15. vara)
Formannskap (1 medl)
Administrasjonsutvalg (1 medl) Forhandlingsutvalg (1 medl)
Komité 1 (2. og 5. vara)
Komité 2 (1. vara)
Valgkomité (1 medl for Felleslista)
Eldrerådet (1 vara)
Representantskapet for GIVAS (1 vara)
Klageutvalg (1 medl og 1 vara)
Kontaktutvalget for skogbruk (1 medlem)
Skatteutvalg (1 vara)
Øvrige valg skjer først på kommunestyremøtet 17. desember.
Det ser ut til å bli 9 kommunestyremøter, hvorav 3 i det nye. Venstres representant har møtt på alle og har deltatt aktivt i kommunestyrets diskusjoner. Venstres representant har fremmet forslag til endring i vedtak i flere saker. To hovedsaker har preget kommunestyret i hele år:
1) Bygging av ny skole
2) Kommunens økonomi
Med støtte fra SV og en utbryter fra AP, greide Felleslista å få igjennom bygging av ny skole. Skolen blir dessverre langt dyrere enn hva en tidligere hadde tenkt seg. Årsakene er flere. Blant annet AP sin trenering av saken, men også en voldsom kostnadsøkning for bygg den siste tida. Til tross for at en ikke har funnet plass til viktige elementer som basseng og black-box, så tror jeg at dette blir en bra skole. Denne saken har i alle fall gitt Venstre mye støtte fordi vi hele tida har talt varmt for en ny skole.
Trolig har Venstre også kommet relativt greit ut av budsjettdiskusjonene. Det er tatt mange upopulære avgjørelser som økning av eiendomsskat og nedleggelse av GOS og Soltun. Dette har ikke vært enkle avgjørelser, men de har dessverre vært nødvendige. Budsjettet for 2008 er allerede vedtatt. Det er nøkternt og stramt, men det er verdt å merke seg at for 2008 så øker kostnadene mer enn inntektene. Grue kommune kan håpe at fordelingsnøkkelen for tilskudd til kommunen kan bli endret i vår favør, men den antydede økningen på 6 mill kroner hjelper knapt. Det skal bli spennende å se hvordan AP og SV skal takle innsparingene. De kommer garantert til å fortsette å øke eiendomsskatten til næringslivet. Her har Venstre en god sak å markere seg på. AP lover en mer sosial profil på eiendomsskatten, men det er neppe mulig å få til. Det vil gi Felleslista en mulighet til å markere seg som motstander av eiendomsskatten. Ellers merker undertegnede seg at det er kort veg fra opposisjon til ansvarlighet. Heller ikke AP og SV fant mulighet til å øke sosialhjelpssatsene, tilby skolemat eller ansette flere lærlinger. Det skal vi nok minne dem på. Overgangen fra posisjon til opposisjon krever også sitt, men det gir rom for å markere Venstre sine hjertesaker framover.
Venstres representant har vært saksordfører i en rekke saker og har fremmet endringsforslag i enda flere — både i kommunestyret og i formannskapet. Ikke minst har en hatt suksess med å liberalisere praksisen av konsesjonslovgivningen. Venstre har markert seg kraftig i forhold til at Grue kommune er blitt en JA kommune. Bare synd at pressen stort sett har gitt blaffen i å dekke formannskapsmøtene i Grue det siste året.
Det er avholdt 21 formannskapsmøter i 2007, hvorav 4 i nytt formannskap. Venstres representant har meldt forfall til 3 formannskapsmøter – alle våren 2007. Ellers har Venstres representant i formannskapet deltatt i 2 møter i administrasjonsutvalget og 3 møter i valgstyret.
Ved siden av Benthe som er kasserer i fylkesstyret, så møtte Anne Mette og Ola på årsmøte/nominasjonsmøte på Elverum. Temperaturen var til dels høy under nominasjonen, men Grue Venstre støttet Erik Ringnes som toppkandidat. Sammen med Frøysang, som nylig hadde konvertert fra AP, gjorde de et godt valg i Hedmark. Venstre er generelt i framgang og det er bra. Fylkesstyret har fungert bedre enn på lenge mht informasjon og annet. Stor takk til Benthe som nok bidrar aktivt til dette.
Takk også til styret i Grue Venstre som stiller opp på på partimøtene og ellers. Det er til uvurderlig nytte at dere stiller opp som dere gjør.
Grue, 8. desember 2007 (korr ver) Ola Rostad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**