Høringsuttalelse, planprogram reguleringsplan med KU næringsområder Holt-Måna

Les Frogn Venstres høringsuttallelse sendt Asplan Viak her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Asplan Viak AS
Postboks 24
1300 SANDVIKA
Drøbak, 28.12.2007

Høringsuttalelse, planprogram reguleringsplan med KU næringsområder Holt-Måna.

Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning er lagt ut på høring. Planprogrammet er overordnet og rundt formulert. Frogn Venstre har likevel noen kommentarer:

Under punkt 1.1 beskrives bærekraftig utvikling og arealutvikling som sentrale målsettinger for Frogn Kommune. For at kommunen skal kunne vite om den opprettholder sine sentrale målsettinger mener Frogn Venstre at konsekvensutredningen må gi svar på om denne næringsutbyggingen overhode kan karakteriseres som bærekraftig. Dette sett i lys av: Området er jomfruelig mark utenfor eksisterende bebygde områder. Det består av skog og sumpområder med et rikt dyre- og planteliv i en del av kommunen som er "snurpet sammen" av Hallangspollen og Bunnefjorden og avgrenset av E6 slik at trekkområdet for dyr i utgangspunktet er smalt. Det er et viktig rekreasjonsområde for kommunens innbyggere, beliggende tilstrekkelig sentralt til at det av mange kan nås uten først å kjøre bil.
Punkt 4.1 beskriver fylkesplanen og hvilke føringer denne gir. Under punkt 3 (sitat fra planen) står: "God tilgjengelighet internt i regionen, særlig for næringstransporter på veg og regionale persontransporter kollektivt". Området og kommunen har god bussforbindelse til Oslo, men for øvrig er kollektivtilbudet svært dårlig og det er ikke tilknyttet jernbanenettet. Konsekvensutredningen må svare på hvordan dette tenkes avbøtet for fremtidige arbeidstakere som bor i for eksempel Ski, Ås, eller Vestby, eller om man baserer transport av arbeidstakere på personbiltrafikk. Under dette inngår også at det redegjøres for hvor mange mennesker man antar vil ha sitt arbeid i området.
Videre under punkt 4.5 siteres de rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging. Frogn Venstre mener konsekvensutredningen må redegjøre for hvordan kravet om "effektiv, trygg og miljøvennlig transport, (og) slik at transportbehovet kan begrenses" kan innfris all den stund området ikke ligger langs Follos hovedtransportkorridor og langt fra jernbanetraséen.
Når det gjelder konsekvensutredningen for de trafikale forhold, punkt 6.2, virker det vanskelig å gjennomføre denne på et realistisk grunnlag når man ikke vet hva slags virksomheter området reguleres for. Det bør derfor utredes hvilke trafikale konsekvenser forskjellige scenarier vil få; f. eks. kun kontorarbeidsplasser, kun lager/logistikkbedrifter og en blanding av disse.
Det må avsettes tilstrekkelig tid til registrering av det biologiske mangfoldet (punkt 6.4) i området. Frogn Venstre er kjent med at flere rødlistearter lever i området, og forskjellige arter oppholder seg forskjellig steder på forskjellige årstider, hvilket betyr at det må foretas registreringer i minst et år dersom man skal kunne si den er dekkende. Frogn Venstre stiller derfor et stort spørsmålstegn ved fremdriftsplanen som er vist i planprogrammet.
Punkt 6.5 omhandler landskap og landskapsbehandling. Der står det bant annet: "De planlagte tiltakene bør forholde seg til fastsatte rammer om krav til bevaring av vegetasjon og balanserte terrenginngrep." For det første er bruken av det modale hjelpeverbet "bør" gjennomgående alt for svakt, det gir ingen bindende forpliktelser til fremtidige utbyggere, og bør(!) endres til "skal" i den endelige planen. Videre er det aktuelle området stedvis relativt flatt og stedvis kupert og bratt. Konsekvensutredningen og planen må gi svar på hvordan "balanserte terrenginngrep" kan sikres, sett i lys av at en hvilken som helst logistikkbedrift krever et areal på flere/mange tusen kvadratmeter på et asfaltert plan/en kote. For at lokale hydrologiske forhold ikke skal endres dramatisk som følge av at store arealer legges under asfalt og bygg, må det stilles krav til avrenning av overflatevann til terreng på måter som ikke gir forurensning til grunnen. Konsekvensutredningen bør også ta for seg fordeler ved bruk av grønne tak, og vurdere om det skal pålegges ved eventuell utbygging.
De samfunnsmessige konsekvensene skal dekkes opp under punkt 6.7. Det nevnes likevel ingenting om mulige endringer i bosettingsmønstre som følge av planen. Det er naturlig å anta at dersom kommunen får et høyt antall nye arbeidsplasser vil også antallet mennesker som ønsker å bosette seg i kommunen øke. Dette må med i konsekvensutredningen, og henger selvfølgelig også sammen med hvor mange arbeidsplasser man antar at området vil få.
Når det gjelder punkt 6.8 mener Frogn Venstre mener det må settes som et krav at området benytter fornybare/miljøvennlige energiløsninger.
I punkt 6.9 må igjen "bør" byttes ut med "skal", slik at det i en eventuell anleggsperiode skal tilstrebes balanserte terrenginngrep, for å begrense anleggsarbeider, transport og eventuell forurensing.

Frogn Venstre mener næringsutbyggingen i Follo må ses i et regionalt perspektiv i stedet for at hver kommune selv søker å tilfredsstille alle funksjoner innenfor egen grense, og vi stiller spørsmål om en KU bør inneholde en sammenlignende studie av konsekvensene for utbygging av et område av tilsvarende størrelse med en mer sentral beliggenhet langs hovedtrasé for vei og jernbane.

Frogn Venstre
v/Line Stokholm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**