Årsmelding for Vest-Agder Venstre 2007

.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styret

Styremedlemmene ble valgt på årsmøtene 2006 og 2007 og styret ble da konstituert slik:

Leder: Åse Rostvåg

Kasserer: Ingeborg Haughom

Styremedlem: Melinda Kvinlaug

Styremedlem: Emil Pedersen

Styremedlem: Harald Brastad (død mai 2007)

Styremedlem: Torunn Tjomsland

Styremedlem: Trond Birkeland

Styremedlem: Øystein Kostøl (valgt av Vest-Agder Unge Venstre, ikke møtt i 2007)

Styremedlem: Fylkestingsrepresentant Dag Vige (fram til valget)

Styremedlem: Bjørg Vestrheim (for Venstrekvinnelaget)

Varamedlem:

1. Torgrim Olsen

2. Arild E. Berge

3. Torunn Sandvand

4. Arne Leksbø

Revisor: Hans Petter Mjølund og Leif Hoven

Torgrim Olsen og Arild Berge har gått inn som faste styremedlemmer.

Vest-Agder Venstre har 12 lokallag.

Representasjon

Anne Margrethe Larsen er vår stortingsrepresentant. Hun er medlem av Utenrikskomiteen. Astrid Bekkenes er vara og har møtt for Anne Margrethe på Stortinget.

Eva Kvelland er valgt til sentralstyret i Venstre.

Åse Rostvåg er som fylkesleder medlem av Venstres Landsstyre.

Dag Vige var Venstres representant i Fylkestinget og medlem av Fylkesutvalget fram til valget 2007.

Fra valget 2007 kom Melinda Kvinlaug og Astrid Bekkenes inn i fylkestinget. Melinda sitter i Hovedutvalget for Utdanning og Kultur (HUK) og vara til Fylkesutvalget, mens Astrid sitter i Hovedutvalget for Næring, Samferdsel og Miljø (NSM) og i Valgnemnda og er vara til Administrasjonsutvalget og Forhandlingsutvalget. Finn Skuland sitter i Landbruksnemnda. Leif Hoven er representant i Eldrerådet.

Samarbeid med sideorganisasjoner

Samarbeidet mellom Fylkeslaget og Venstrekvinnelaget er fortsatt godt. Unge Venstre har hatt en stille periode med lite aktivitet. Nå reetableres laget.

Arbeid, møtevirksomhet

Styret bruker mye epost og telefon i sin kontakt med lokallagslederne og seg i mellom.

Det har vært holdt styremøter 10. januar i Mandal, 29. mars sammen med delegatene til LM i Mandal, 14. mai i Mandal, 26. september med lokallagslederne i Lyngdal, 21. november i Mandal.

Inspirasjonssamling blei arrangert i Kvinesdal i mai, med egne krefter, fokus på hjemmesidene våre og Anne Margrethe som inspirator til slutt.

Styret var også representert på politisk sommersamling sammen med Kristiansand Venstre i juni.

I juli var styret representert hos Tora og Anders Buestad i Lillesand på deres tradisjonelle sommersamling med Odd Einar Dørum som hedersgjest.

Fylkeslaget og venstrekvinnelaget sammen med Kristiansand Venstre arrangerte Venstrefest 9. november i Kristiansand, hvor to stortingsrepresentanter bidro med vektige og viktige innlegg: Våre egen Anne Margrethe Larsen og Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Utsendinger til Venstres landsmøte 2007

Åse Rostvåg møtte for Landsstyret i Venstre

Årsmøtet valgte disse utsendingene, som møtte: Melinda Kvinlaug, Astrid Bekkenes, Anne Margrethe Larsen, Torunn Tjomsland, Jan Kenneth Stavenes, samt UV-observatører (Lotte M. Nilsen og Leif Vidar Gullestad).

Anne Margrethe og Melinda fikk holde forberedte innlegg. Jan Kenneth og Astrid kastet seg inn i debatten, og Åse støttet den politiske uttalelsen fra Aust- og Vest-Agder Venstre om vold mot kvinner.

.

Medlemmer

Vest-Agder Venstre har 241 betalende medlemmer pr. 31. desember 2007, en økning fra 2006 på 14 medlemmer.

Økonomi

Fylkeslaget har solid økonomi, takket være gode valg og medlemsøkning.

Valg 2007

Valgkamputvalget besto av de fire første på fylkeslista (Melinda, Astrid, Finn og Eva), samt to fra fylkesstyret (Emil og Åse). Arbeidet i utvalget og styret hadde ett felles fokus, valget, og alle jobbet i samme retning. 16. april var det et åpent møte i Lyngdal med valgkamputvalget og fylkestingsgruppa.

Personlig brev til alle listekandidatene fra fylkesleder blei sendt ut i juni.

Nominasjon/ listestilling

Nominasjonsmøtet for fylket blei avholdt samme dag som årsmøtet. Deretter var det lokal jobbing for å stille liste i alle våre 12 kommuner. Vi klarte det denne gangen også!

Program

Vest-Agder og Aust-Agder har som ved forrige valg, felles program som blei vedtatt på vårt fells årsmøte.

Venstreskolen: Fylkesstyret planlegger kurs i Venstreskolen trinn 1 i januar 2008, og mange er interessert.

Hjemmesider

Venstre sentralt har kjørt hardt på fylker og lokallag for at Venstre også fortsatt skal være et moderne parti. Dag Vige og Solveig Nilsen påtok seg ansvaret for våre hjemmesider.

Oppsummering av året

Et valgår er alltid ekstra spennende, og kreftene er samlet for å synliggjøre Venstre og legge til rette for et godt valg. I fylket økte representasjonen sånn at vi har to i fylkestinget (se over).

4,3 % til Venstre i vårt fylke er + 0,5 fra sist Fylkestingsvalg og – 1,1 fra sist Stortingsvalg. Landsgjennomsnittet blei 5,6 %

Vi er rimelig godt fornøyd alt i alt, mest i Flekkefjord, Søgne og Lyngdal, minst i Songdalen, Vennesla og Farsund.

Styret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**