Positiv til variert planting i Djupadalen

Som avslutning på et langt bystyremøte fremmet Marit Wikstrøm en interpellasjon om nyplanting i Djupadalen, der hun tok til ordet for en mer variert nyplanting enn det det er lagt opp til i Skogbruksplanen. Hun viste blant annet til verdien av Djupadalen som friluftsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Marit Wikstrøm

Foto: Haugesund Venstre

Marit Wikstrøm pekte også på artsfattigdommen i tradisjonell granskog og ønsket et større artsmangfold ved planting av blandingsskog. Hun gav uttrykk for at det ikke bare er gran som kan gi økonomisk avkastning og viste til at en rekke andre treslag oppnår gode priser.

I sitt tilsvar gav ordføreren uttrykk for at han mente dette var et viktig tema. Han knyttet blant annet spørsmålet om nyplanting opp mot det forestående klimaplanarbeidet som kommunen skal i gang med i løpet av våren. Han pekte på at skogbruksplanen bare hadde vært behandlet som referatsak i det forrige utvalget for Miljø- og naturforvaltning.

Ordføreren stilte seg positiv til at denne planen ble gjenstand for ny behandling i utvalget, og han hadde derfor tatt initiativ overfor administrasjonen for at denne skulle bringe saken fram for det nye utvalget for politisk behandling.

Marit Wikstrøm uttrykte tilfredshet over svaret og ble forsikret av ordføreren om at nyplantingen neppe ville komme i gang før den politiske behandlingen var ferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**