Styremøte 21. januar 2008

– Østfold Venstre –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Styremøte i Østfold Venstre 21. januar 2008 — Fylkeshuset i Sarpsborg
Kl.18:00-21:00

Til stede:
Sindre W. Mork, Caroline Haaland, Johan Aksel Ekhaugen, Randi Sundby, Henry Mogstad, Britt Fladmark Holta, Anne-Karin Femanger Pettersen

Referent:
Anne-Karin Femanger Pettersen

1/2008 Godkjenning av referat fra møtet 22.10.07.
Kommentarer: Til stede på møtet var: Sindre Westerlund Mork, Geir-Helge Sandsmark, Britt Fladmark Holta, Caroline Haaland, Johan Aksel Ekhaugen, Henry Mogstad og Marta Daltveit Lindås. Sistnevnte var referent
Vedtak: Referatet godkjennes.

2/2008 Godkjenning av referat fra møtet 10.12.07
Kommentarer: Møtet var ikke beslutningsdyktig. ved å godkjenne referatet i dag, godkjennes, også de sakene som krevde beslutningsdyktig flertall.
I sak 81 — registrering i Brønnøysundsregistrene: vi venter til etter årsmøtet for å oppdatere opplysninger om styresammensetting
Vedtak: Referatet godkjennes med følgende korrektur:
i sak 78, 3.setn: "Våler" strykes og byttes ut med "Råde"
i sak 81, overskrift: "fylkeslaget" strykes og byttes ut med "fylkesgruppa"

3/2008 Årsmøte
Anne-Karin meldte forfall til årsmøtet.
Britt informerte om hvem som har meldt seg på.
Styret gjennomgikk konstituering, dagsorden og tema for fredagskvelden:

Konstituering:
Fullmaktsnemnd:
Henry Mogstad (leder)
Britt M. Bye
Ivar Vågen

Referenter:
Marta Lindås
Anders Akselsen

Tellekorps:
Caroline Haaland
Johan Aksel Ekhaugen

Redaksjonsnemnd:
Per Magnus Finnanger Sandsmark
Jan Tore Gjøby
Vigdis Larsen

Til å undertegne protokollen:
Ivar Vågen
Ida Johanne Bohman

Møteledelse:
Styret foreslår i alt seks møteledere som opptrer to og to:
Sindre og Caroline
Henry og Britt
Stener og Ingun
Randi (vara)

Presseansvarlig:
Geir-Helge

Dagsorden:
Årsberetning:
Anne-Karin la frem forslag til årsberetning for 2007. Det ble foretatt noen korrigeringer og lagt til noen opplysninger. Med disse endringene godkjennes forslaget som styrets årsberetning til årsmøtet.

Regnskap:
Henry informerte om regnskapet for 2007. Det legges frem for årsmøtet

Fastsettelse av kontingent:
Styret vil foreslå at nåværende kontingent opprettholdes

Innkomne forslag til saker:
Fastsettelse av reiseregulativ:
Forslag fra styret:
De som i kraft av sitt tillitsverv i fykeslaget deltar i innkalte møter/arrangementer, får etter søknad dekket utgifter etter reiseregning på følgende måte:
Billigste offentlige reisemåte
Kjøregodtgjørelse tilsvarende kr. 2,- per km.

Rikspolitisk nettverk — prosess for utvelgelse:
Informasjon fra styret:
Dette legges fram for årsmøtet til orientering.

Valg av nytt styre og revisorer (innstilling fra valgkomiteen)

Valg av valgkomité:
Eirin er på valg. Styret forespør Helge Hasvold.

Valg av nominasjonskomité: (innstilling fra valgkomiteen)

Valg av landsmøteutsendinger: (forslag fra lokallagene på årsmøtet)

Politiske uttalelser:
Det er kommet inn et forslag til uttalelse fra Pål Bugge.
Styret gjør redaksjonskomiteen og medienasvarlig oppmerksom på tidligere utspill i media som grunnlag for uttalelser om eksempelvis temaer som: skole, klima og transport.

Politisk tema — fredag kveld:
Tema "skole" med Odd Einar Dørum kl. 18:00-20:00 — Dørum skal til Oslo igjen samme kveld!

4/2008 Søknad om økonomisk støtte fra fylkesmannen
Vedtak: Sindre og Henry fyller ut blankett og sender søknad på vegne av ØV.
Sindre sender en påminning til lokallagene i forkant av årsmøtet. Han gjør også lokallagene oppmerksom på at styret vil gi praktisk bistand på årsmøtet, og at representant fra lokallaget må ta med kontonummer.

Eventuelt.
5/2008 Orientering:
Innstilling fra Venstres valgkomité til sentralstyre og direkte valgte medlemmer til landstyret: Britt Holta Fladmark (Eidsberg) er innstilt som en av seks landsmøtevalgte medlemmer.

6/2008 Forslag til endring av vedtekter for Halden Venstre
Vedtak: Saken behandles ikke, men settes opp som ordinær sak til neste styremøte (11.februar).

7/2008 Intern høring om utviklingspolitisk plattform.
Vedtak: Caroline utarbeider forslag til endringer. Endringsforslagene behandles på neste styremøte (11.feruar).

8/2008 Vertskap for landsmøte 23-26 april 2009:
Vertskapsmøtet skal avgjøres av landsstyret innen juni 2008. Fylkeslag som er interesser må søke innen en gitt frist (ila våren 08).
Styrets sekretær (Anne-Karin) har hatt møte med Quality i Sarpsborg. Hotellet er i gang med en utbygging og vil ha kapasitet til et landsmøte i 2009.
Vedtak: Styret setter i gang prosessen rundt vurderingen av om Østfold skal sende en søknad. Sindre lager en presentasjon av problemstillingene som presenteres for årsmøtet.

9/2008 Møte i Fredrikstad 23. januar angående støtte til lokallaget på Hvaler:
Vedtak: Caroline og Geir Helge representerer styret på dette møtet. De har fullmakt til å forplikte styret når det gjelder praktisk bistand.

10/2008 Nasjonal transportplan
Vedtak: Styret skal planlegge et høringsmøte med Borghild Tenden.

11/2008 Styret fikk overlevert valgkamputvalgets rapport.

Neste møte fastsettes til 11. februar.
Det nye styret vedtar da møteplan for resten av 1.halvår 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**