Bevar pensjonsforliket

Dagens AFP stimulerer ikke til økt arbeid og vil ikke være bærekraftig i en tid hvor vi stadig lever stadig lenger. Den er en dypt urettferdig ordning både fordi den ekskluderer en stor gruppe av dagens pensjonister, men også fordi den kommer til å være så kostbar at den truer andre velferdsoppgaver — deriblant pensjonen for kommende generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Eldre, gamle

Foto: Microsoft

Rundt en million arbeidstakere, hovedsakelig i privat sektor, omfattes ikke av dagens AFP-ordning. Det er vanskelig å forstå hvorfor disse skal være så mye mindre trengende enn de som omfattes av AFP.

Norges største velferdsutfordring kommer i fremtiden til å bli mangel på arbeidskraft og "eldrebølgen". For å takle dette har et bredt flertall i Stortinget blitt enig om et pensjonsforlik, hvor fremtidig pensjon skulle oppmuntre til lengre tid i arbeid og gi fleksibilitet til den enkelte. Regjeringen, ved Bjarne Håkon Hanssen, har så langt støttet opp om dette forliket. Men uttalelser den siste tiden fra Hanssen og i særdeleshet landets statsminister antyder at regjeringen kan være villig til å sette pensjonsforliket til side — åpenbart for å unngå konfrontasjon med LO.

Troms Venstre vil kjempe for at intensjonen i det brede pensjonsforliket blir ivaretatt. Dette vil være den beste måten å skape et rettferdig pensjonssystem på, samtidig som det vil sørge for at nasjonen Norge får en bærekraftig forvaltning av våre fellesgoder som skaper velstand også til kommende generasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**