– Økt status nødvendig for rekruttering av lærere

Iselin Nybø er bekymret over signalene om at det er vanskelig å rekruttere lærere til Stavangerskolen. Stavanger kommune har fått inn rundt 250 søknader til lærerjobber for neste skoleår, mot over 600 for to år siden. Dermed blinker faresignalene: Det kan bli lærermangel til høsten. – Venstre har lenge pekt på en rekke mulige tiltak for å motvirke dette. Nå haster det, sier Nybø som er nestleder i kommunalstyret for oppvektst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Iselin Nybø

Foto: Frode Kleppe

– Vi må gjøre det atraktivt å jobbe som lærer, sier Nybø. Vi må få på plass kompetansesemester som gjør lærerne våre best mulig rustet til å stå i yrket. Vi har ikke råd til å miste flere til konkurrerende virksomheter.

Venstre gikk til valg på å gjennomføre en ordning med kompetanseår som videreutdanningstiltak for lærerne i Stavangerskolen. Alle lærere skal ha rett til ett års videreutdanning hvert syvende år. Dette er etter modell fra ordningen som gjelder for vitenskaplig ansatte.

– Her har vi kommet et stykke på vei, sier Nybø. Hun viser til at hele kommunalstyret for oppvekst sluttet seg til et forslag fra Venstre om at det utarbeides og sendes en søknad til kunnskapsdepartementet om støtte til å starte et prøveprosjekt med kompetansesemester for lærere som underviser i matte og realfag. Hensikten er at lærerne skal kunne fordype seg i og videreutvikle sin kompetanse innen de aktuelle fagene.
-Regjeringens problem virker å være at den ikke helt vet hva den vil, sier Nybø. – I stedet for å prioriterere det å gjøre lærerutdannelsen bra, sikre at lærerne vil stå i yrket og rekruttere flere tilbake til skolen, er regjeringens klareste signal å påføre en presset skole nye reformer som utvidelse av timetall til en heldagsskole og lovpåbud om frukt.
– Men de ressursene som stilles til disposisjon for skolen vil ikke dette gå i hop, sier Nybø.

Nybø ber også om at Venstres forslag til rekrutteringstiltak nå tas på alvor av flere:

Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker
En rekrutteringsplan bør også tenke nytt, blant annet i forhold til hvordan man i større grad kan trekke veksler på kompetansen som finnes utenfor skolen, og hvordan man kan nyttiggjøre seg denne. En må vise hvordan man for eksempel kan rekruttere ingeniører som realfagslærere, økonomer til å undervise i økonomifag og så videre. Det bør vurderes om det bør opprettes særlige incentivordninger for å tiltrekke denne type potensielle lærere, herunder særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend.

Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen
Et annet sentralt element i en rekrutteringsplan er behovet for å beholde verdifull kompetanse i skolen lenger enn hva man gjør i dag. Pensjonsalderen til lærere er i gjennomsnitt 60 år. Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for dette. Flere virkemidler bør vurderes i denne sammenheng, herunder hvorvidt man i større grad kan tilrettelegge for redusert arbeidsbyrde for eldre arbeidstakere. Dette vil, i likhet med foregående punkt, også bidra til å gjøre læreryrket mer attraktivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**