Valnesfjord helsesportsenter

Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettlser bør legges til Valnesfjord Helsesportsenter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Uttalelse fra samtlige partigrupper
Nasjonalt kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser bør legges til Valnesfjord Helsesportsenter (heretter VHSS)

Gjennom de siste årene er det kommet en rekke planer for rehabilitering og habilitering av barn og unge med nedsatte funksjonsevner. Konkrete tiltak har til nå vært både få og for svake, og det er dokumentert at tilbudene svikter både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Foreldrene til funksjonshemmede barn og unge bør ikke utsettes for store belastninger, uoversiktlige ordninger, skjemavelde og et tungrodd byråkrati.

Dette har ført til at Stortingets helse- og omsorgskomite i budsjett-innstillingen for 2008 har bedt Regjeringen “se på muligheten for etablering av et kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelser innen fagfeltet habilitering”. Komiteen sier videre enstemmig: “Ett av de miljøene som bør vurderes, er Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) som har spesiell kompetanse i tiltak og samarbeid innen skole- og fritidssektoren, der aktivitetsperspektivet er vektlagt som en vesentlig innfallsvinkel til barns utvikling fysisk, psykisk og sosialt. Komiteen mener det er behov for å styrke dette fokuset i habiliteringstjenesten, samtidig som det vil være viktig å viderutvikle, forske og formidle denne delen av fagfeltet”

Til nå har ikke Regjeringen gjort vedtak om at det skal opprettes et slikt nasjonalt kompetansesenter, og følgelig heller ikke hvor det skal ligge.
Nordland Fylkeskommune mener Valnesfjord helsesportsenter kan fylle rollen som et nasjonalt kompetansesenter for å bedre tilbudene for barn og unge med funsksjonsnedsetting.

Det er mange argumenter for at et nasjonalt kompetansesenter innen fagfeltet habilitering av barn og unge med funksjonsnedsettelser bør legges til VHSS. Det kan nevnes:
1. 25 års erfaring med tilrettelgging for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
2. 25 års erfaring med friluftsliv som virkemiddel i habilitering og rehabilitering.
3. Tverrfaglig miljø med helhetlig medisinskfaglig og pedagogisk kompetanse.
4. Bredt faglig nettverk og stort nasjonalt kontaknett med bl.a.
brukerorgansiasjoner,helse,skole,kultur og frivillig setor.
5. Egen FoU-enhet med fokus på forskning, utvikling,utdanning og dokumentasjon.
6. Nærhet til et nasjonalparkområde som er utpekt som “barnas nasjonalpark” og med
spesielt opplegg for å bedre funksjonshemmedes muligheter for friluftsliv.

Nord-Norge har svært få nasjonale kompetansesentre. Regjeringen har imidlertid i mange sammenhenger sagt at det nå skal satses sterkere i nord. Både ut fra et stort behov, faglige vurderinger og diskriktspolitiske grunner, ber Nordland fylkesting om at det nasjonale kompetansesentret legges til VHSS.

May Valle
Venstre
Oddleif Olavsen
Høyre
Dagfinn Olsen
Fremskrittsparti
Sonja Steen
Arbeiderparti
Marit Elisabeth Tennfjord
Sosialistisk Venstre
Einar Jetne
Rødt
Ann-Hege Lervåg
Senterparti
Benn Mikalsen
Kystpartiet
Arve Knutsen
Kristelig Folkeparti

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**