Norge trenger et lærerløft

Venstre mener det viktigste skolegrepet er å sørge for flere og bedre lærere. En utvidelse av skoledagen med fem timer koster alene 2,3 mrd. kroner. Dette kunne man i stedet bruke på bedre etter- og videreutdanning av lærere. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelse fra årsmøtet i Østfold Venstre 9. februar 2008

Venstre mener det viktigste skolegrepet er å sørge for flere og bedre lærere. En utvidelse av skoledagen med fem timer koster alene 2,3 mrd. kroner. Dette kunne man i stedet bruke på bedre etter- og videreutdanning av lærere. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.

Østfold Venstre ønsker en skole med rom for alle og blikk for den enkelte! Noen elever trenger mer hjelp enn andre for å lære. Satsningen på kvalitet i spesialpedagogiske tiltak har blitt systematisk bygget ned siden begynnelsen av 90-tallet. Finlands satsning på å iverksette støttetiltak tidlig, raskt og ubyråkratisk er pekt på som det enkeltfenomenet som best forklarer Finlands gode resultater i internasjonale læringstester.

Østfold Venstre mener at skolene skal gis romslige rammer slik at de ubyråkratisk kan sette i verk spesialpedagogiske tiltak i samarbeid med foreldrene og på et tidlig tidspunkt. Samarbeidet om overgangen mellom barnehage og skole må styrkes.

Erfaring tilsier at lærere som har solide faglige kvalifikasjoner og som er trygge i sin rolle som voksenperson og klasseledere også er de som klarer å skape ro og et godt læringsmiljø for elevene. Da må vi styrke lærerne, og ikke strebe etter mer skoletid med lærere som ikke finnes.

Skolen trenger entusiastiske lærere som kan fagene de underviser i. Venstre vil at den vedtatte etterutdanninga av lærere i grunnskolen skal følges opp og gjennomføres. Dette vil styrke allmennlærernes fordypning i fag og styrke tilliten til lærerne og lærernes tillit til at vi satser på dem og deres kunnskaper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**