Positivt med et inkluderende religion, livssyn og etikk-fag

Regjeringen har foreslått endringer i Opplæringsloven for å imøtekomme kritikken av dagens KRL-fag. Drammen Venstre hilser endringene velkommen, men påpeker at lovendringene må følges opp praktisk og økonomisk om intensjonen skal bli realisert på den enkelte skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Hender

Foto: Microsoft

En undervisningsform og —innhold som ikke virker ekskluderende må være et mål for all undervisning gitt ved norske offentlige skoler. Drammen Venstre ser derfor positivt på de foreslåtte endringene i Opplæringslovens §2-3a og §2-4 både når det gjelder den foreslåtte navneendring, at føringene om innholdet i faget flyttes ut av lovteksten (slik som for andre fag) og at det skal sikres at innholdet i faget er i samsvar med menneskerettighetene.

Ut fra et integrerings- og mangfoldsperspektiv er det en klar styrke at alle elever deltar i den samme undervisningen, og dermed får en felles kunnskapsplattform. Et inkluderende fag, som det ikke meldes fritak fra, vil bidra til økt deltagelse og fremme toleranse og respekt for ulike relgioner og livssyn.

Student, studere, universitet

Foto: Håkon Sparre (UMB)

Det foreliggende lovforslaget sier imidlertid lite om hvordan faget vil praktiseres i den konkrete undervisningssituasjonen. Drammen Venstre vil derfor understreke at lovendringen alene ikke vil kunne hindre at menneskerettighetskrenkelser igjen skjer overfor enkeltelever. Dette tilsier at arbeidet med ny læreplan, utvikling av læringsmateriell, endringer i rammeplan for lærerutdanning i faget og etablering av kontrollrutiner må være sentrale grep som må gjøres for at intensjonen med lovendringen skal bli realisert på den enkelte skole.

Gjennomføringa av det nye religion, livssyn og etikk-faget må derfor bli en viktig del av det statlige tilsynet fra fylkesmennene fremover, og staten må sikre at de som får delvis fritak i faget, også får oppfylt retten til tilpasset opplæring. Staten må derfor forplikte kommunene slik at tilpasset opplæring for fritakselever gjennom gruppedeling IKKE kan hindres pga ressursmangel hos den enkelte skole/kommune. Eventuelle ekstra lærerressurser må finansieres fra staten.

Drammen Venstre forutsetter at eventuelle kostnader som følger av de foreslåtte endringer i Opplæringsloven og som vil belastes kommunene, blir kompensert kommunene gjennom økte overføringer fra staten.

Uttalelsen fra Drammen Venstre er vedlagt Drammen kommunes høringsuttalelse behandlet i Bystyret (sak 0018/08) 26. februar -08.

Høring — forslag til endringer i opplæringsloven.

Tom Hedalen

Foto: Asgeir Osnes

Tom Hedalen
tlf 909 59 433
[email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**