Programerklæring for perioden 2007 – 2011

Kongsvinger Venstre sitt mål er at Kongsvingers befolkning skal øke med minimum 10 % innen 2015.
Dette vil vi gjennomføre ved å skape et enda bedre kulturtilbud og tydeliggjøre åpenhet og toleranse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Våre 4 hovedkandidater til kommunestyret i Kongsvinger 2007-2011 er;

Anne Rikvold Jess, 1. kandidat[/em]
53 år, skoleleder, bor på Lierrasta i Kongsvinger.
Kongsvinger skal være en kommune som yter tjenester med god kvalitet gjennom hele livet, og som gir valgfrihet for den som skal bruke kommunale tjenester. Kongsvinger skal være en miljøkommune, og ha fokus på rettferdig handel.

Inger Noer, 2. kandidat
45 år, lege, bor på Hokåsen.
Jeg er opptatt av at alle barn i Kongsvinger skal ha en god skole i nærmiljøet. Det gode liv finnes både i byen og på bygda. Sentrum kan tilby spennende opplevelser i et trygt småbymiljø, bygdene kan tilby god plass og naturopplevelser.

Thomas Strømstad, 3. kandidat
35 år, Statsviter, bosatt i Skriverskogen på Kongsvinger.
Jeg er opptatt av at kulturtilbudet i Kongsvinger skal være tilgjengelig for alle, og ønsker en videreutvikling av festningen og Øvrebyen. Kongsvinger by må fortettes og videreutvikles som regionsenter i Glåmdal og Solør.

Jørn-André Stenseth, 4. kandidat[em]
35 år, sosionom, bosatt på Rasta i Kongsvinger.
Jeg er opptatt av at offentlig kommunikasjon er best mulig tilgjengelig, og at man skal kunne ferdes mest mulig trygt og miljøvennlig i Kongsvinger. Et bedre og sammenhengende sykkelveinett er en viktig faktor for trivsel i byen og gode holdninger.

PROGRAMERKLÆRING FOR KONGSVINGER VENSTRE:[em]

Vi vil fortsette vårt gode arbeid med å øke persontogtilbudet via Kongsvinger, og bidra til å skape et aktivt og stort regionalt knutepunkt for offentlig transport. Venstre vil være en aktiv støtte til gjennomføringen av Intercity-tog.
Vi er opptatt av at rv. 2 fullføres snarest mulig, men primært vil vi jobbe for å utbedre jernbanenettet fra Oslo og frem til riksgrensen. Dette gjør toget til en bedre konkurrent mot bilen – for miljøets skyld !
Videre ønsker Kongsvinger Venstre å legge til rette for at flere bedrifter skal velge å etablere seg i Kongsvinger, og være mer proaktive for å få flere aktører og kompetansebedrifter til å se det spennende i Kongsvinger.
Dette vil igjen skaffe flere arbeidsplasser i kommunen, og gjøre kommunen mer attraktiv å bosette seg i.

En moderne miljøkommune

En god miljøpolitikk sikrer valgfrihet for kommende generasjoner. Vi vil gjøre det enkelt for folk å velge miljøvennlig.
15% av klimagassutslippene kan kuttes gjennom lokale tiltak.
Venstre ønsker en klimaplan for kommunen. Kommunale biler bør over på miljøvennlig drivstoff. Det bør være vannbåren varme i alle nye kommunale bygg, og legges til rette for fjernvarme i nye boligfelt.
Det må satses på gang- og sykkelveier og kollektivtransport. Kongsvinger Venstre skal arbeide for et bedre togtilbud til Oslo.
Sentrum av Kongsvinger skal være en tydeligere definert by omkranset av grønne åser, med lett tilgang til naturområdene.

Skole for kunnskap og like muligheter.

Skolen er samfunnets viktigste redskap for kunnskap og sosial utjevning.
Venstre vil styrke skolen i Kongsvinger.
Det trengs mer ressurser, flere voksne og bedre tilpasset undervisning. Venstre vil gjenreise respekten for læreren og styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler med høyt faglig nivå. Vi ønsker å utrede å gi lærere et kompetanseår til etterut¬danning.
Venstre vil satse på den offentlige skolen. Likevel er friskoler et spennende supplement som kan gi nye ideer til den offentlige skolen.

Mer til dem som trenger det mest.

Venstre vil planlegge boliger og lokalsamfunn slik at eldre og andre skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det.
Kommunens tjenester bør være fleksible og brukerstyrt.
Idealet er å gi nok hjelp av god kvalitet til riktig tid. Det må satses mer på forebygging og behandling av rusmisbruk. Likevel må de som ikke klarer å nyttiggjøre seg behandling sikres et verdig liv.
Det bør etableres botilbud med tilsyn for mennesker med psykiske vansker og/eller rusproblemer som ikke klarer å bo alene.

Det gode liv leves både i byen og i grendene.

Regionsentret Kongsvinger skal tilby urbane opplevelser i en hyggelig småby. Sentrum bør få et tydeligere by-preg.
Det må skilles bedre mellom gjennomfartsveier utenom sentrum og "myldre-gater" i sentrum.
Stasjonsområdet må bli et attraktivt kollektivknutepunkt med lett overgang mellom bil, tog og buss.
Det bør utarbeides en verneplan for Øvrebyen. Festningen må åpnes opp under mottoet "vern gjennom bruk".
Kongsvinger Venstre vil arbeide for å etablere et Werenskioldmuseum på festningen.
Det gode liv på bygda leves i et mangfold av boligtilbud. Dette skal kommunen være positiv til. Vi ønsker å videreutvikle tettstedene utenfor sentrum. Vi ser skolene som viktige pilarer i lokalsamfunnene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**