Energiplan for Skien kommune

Skien Venstres Susanne Rimestad etterlyste i bystyret 14 februar hvordan denne planen følges opp.
Her er svaret fra ordføreren:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

Bystyret 14. februar 2008.

Svar på forespørsel fra Venstre v/ Susanne Rimestad til bystyremøte den 14.02.08 vedr. Lokal Energiplan. Underlag er utarbeidet av fagavdelingen v / Eigil Movik

Skien kommunes klima- og energiplan ble vedtatt i bystyret tidlig i 2005 (den 03.03.05).
(Planen ligger forøvrig på Skien kommunes hjemmesider under aktuelt i skien – viktige dokumenter).

Planen anses å være et greit grunnlag for å sette fokus på klima- og energiproblematikken i kommunen. Flere av de tiltakene som er foreslått i planen er i etterkant gjennomført. (Eksempler på dette er gjennomføring av kampanje for konvertering fra parafin og olje til bioenergi, utnytting av deponigass fra deponi i Bjorstaddalen for produksjon av strøm og utarbeidelse av varmeplan for Skien sentrum (fjernvarmeanlegg basert på fornybare energikilder) etc. Planen har også vært med på å legge føringer for energisparing i kommunens eksisterende bygg, bla. følger vaktmesterne opp forbruket på alle kommunale bygg (untatt boliger) – og vurdere fortløpende tiltak for å bedre forholdene. Planen er også lagt til grunn for prosjektering av kommunens nybygg mht å få til mest mulig energivennlige løsninger. Har bla ført til konkrete resultater for Skien frititdspark (oppgradering av varmepumpesystemet), Bakkane sykehjem (varmepumper), Mæla ungdomsskole (høyisolert bygg med varmepumpe), barnehager på Venstøp og Buerflata (vannbåren varme og varmepumpe til fjell). Gjennomgående legges det ellers opp til vannbåren varme på kommunens bygg.

Videre er intensjonene at føringene i planen skal inn i den kommunale saksbehandling — og på dette området er det et forbedringspotensiale. (Et viktig moment i denne sammenhengen er plassering av ansvar på tiltakene og innarbeidelse i avdelingenes virksomhetsplaner.

Fokuset på klima- og energi problematikken har økt radikalt siden planen ble vedtatt og planen har følgelig et behov for revisjon.

HOTS har vært opptatt av dette poenget og fattet følgende enstemmig vedtak i møte den 11.12.07: Skien kommune har en klima- og energiplan fra 2004. Med de økte kunnskapene vi har fått om de klimautfordringene verden står overfor, vil vi be administrasjonene sette igang arbeidet med en rullering av planen. Planen må komme med forslag til konkrete mål og tiltak. Det bes om at det tas kontakt med de andre Grenlandskommunene, eventuelt fylkeskommunen og industriene”.

Arbeidet med revisjon av eksisterende plan er startet opp og aktuelle konsulenter vurderes nå mht tildeling av oppdraget. Da den gjeldende planen ble vedtatt i 2005 ble det fra politisk side satt fokus på at dette arbeidet er såvidt viktig at det bør samkjøres mellom de forskjellige kommunene i Grenland. Et viktig poeng i den sammenhengen er at det allerede er initiert et prosjekt kalt “klimakutt i Grenland”, (samarbeidsprosjekt mellom Grenlandskommunene, industrien, forskningsinstitusjoner, fylkeskommunen, fylkesmannen og vegvesenet) med formål å redusere klimagassutslippene i Grenland. I forbindelse med dette arbeidet har de andre Grenlandskommunene blitt forespurt om utarbeidelse av Klima- og energiplaner.

Porsgrunn kommune har lagt ett løp for revisjon av sin klima- og energiplan inneværende år. Siden Skien og Porsgrunn er såvidt like og i stor grad har felles problemstillinger er det derfor lagt opp til felles prosess mht å revidere planene (bla tilnærmet like framdriftsplaner og diskusjon undervegs). Det er også lagt opp til at det i den reviderte planen skal utarbeides ett eget kapittel som går på samarbeid/felles tiltak i de to kommunene.

Rolf Erling Andersen

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**