Tenden kritisk til millionløfter

Regjeringen vil premiere byer som innfører rushtidsavgift, og roser Trondheim kommune som innfører 60 øre pr. liter miljøavgift på bensin og diesel, og det loves millioner av statlige midler. I Oslo har man helt siden 1990 betalt bompenger døgnet rundt. Borghild Tenden tok opp dette spørsmålet i Stortinget i dag. Her kan du se svaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Borghild Tenden

Borghild Tenden

Spørsmål fra Borghild Tenden:
«Statsråden er stadig ut i media, henviser til Stockholm og sier at hun vil premiere byer som innfører rushtidsavgift. Samtidig roser statsministeren og Samferdselsdepartementet Trondheim kommune som innfører 60 øre pr. liter miljøavgift på bensin og diesel, og det loves millioner av statlige midler. I bomringen rundt Oslo har man helt siden 1990 betalt bompenger døgnet rundt.

Hvordan stiller statsråden seg til den modellen som praktiseres i Oslo sammenlignet med Trondheim og Stockholm?»

Statsråd Liv Signe Navarsete svarte blant annet dette:
I Trondheim har Arbeidarpartiet føreslått ei miljøpakke som omfattar ei rekkje ulike tiltak, m.a. miljøavgift på bensin og diesel, bompengar på E6, lågutsleppsone i Midtbyen, parkeringsavgift ved kjøpesentra og høve til å gje skattefrie tilskot til tilsette som vel å køyre kollektivt.

Det er til no ikkje gjort kommunale vedtak i Trondheim, og eg har såleis ikkje teke stilling til dei ulike tiltaka i det lokale forslaget til miljøpakke for Trondheim enno. Eg vil understreke at eg ser svært positivt på alle lokale initiativ for å møte miljøutfordringane frå trafikken i byområda. Regjeringa vil presentere sin transportpolitikk for byområda i stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan for perioden 2010—2019, inkludert økonomiske rammer for både Oslopakke 3 og ei eventuell miljøpakke for Trondheim.

Eg vil òg vise til det såkalla «klimaforliket»-innstillinga, Innst. S. nr. 145 for 1907-1908, til Stortinget om klimameldinga, der òg representanten sitt parti har slutta seg til at «byområder som ønsker å utprøve veiprising, differensierte bompengesatser eller andre trafikkregulerende tiltak, skal prioriteres» ved tildeling etter belønningsordninga, som etter same innstilling skal doblast i 2009.

Du kan lese hele svaret på Stortingets nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**