Bompenger

I vårt program, under samferdsel, står det følgende: Veiutbygging ved hjelp av bompenger for å fremskynde viktige samferdselsprosjekter.

I Tukthuserklæringen står det: Det gis åpning for mulig bompengefinansiering for å framskynde prosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Undertegnede mener at vi nå bare må innse at skal vi få påbegynt veiutbygging i Meløy så er bompenger eneste alternativ. Næringslivet i Meløy krever at det blir gjort noe raskt og vi må handle nå. I Nasjonal Transportplan er det opprustning av veier som er prioritert og det er få nye prosjekter i Nordland med. Fylkestinget har gått inn for Toventunnelen som legger beslag på det meste av midler i mange år fremover.

Men samtidig som vi ber Vegvesenet om å utrede bompengefinansiering så må vi selvsagt også jobbe opp mot både fylkes- og stortingspolitikere for å få øket bevilgningene.
Økt satsing på infrastrukturbygging for å fjerne flaskehalser vil bidra til en mer miljøvennlig transport i både personbil og buss, ifølge Sintef. Nylig gjennomførte de en studie som viser at utbedring av veinettet i Norge kan gi CO2-reduksjoner på 12-18 prosent. Dette oppnås ved at det blir bedre flyt i trafikken på grunn av færre svinger, motbakker og mindre møtende trafikk. Rapporten viser dermed at veibygging er et godt miljøtiltak, og samtidig reduseres reisetiden for næringslivet og folk flest.

For 25 år siden ble det brukt 3,67 prosent av statsbudsjettet, nå er bare 1,55 prosent øremerket veiene. Transportøkonomisk Institutt opplyser at det er trafikkvolum som er bestemmende for om et veiprosjekt blir oppfattet som lønnsomt eller ei. I beregningene tar man hensyn tidsbesparelser, miljøfaktorer, endrede ulykkeskostnader, endrede driftskostnader m.m. Det man ikke tar hensyn til, er hvorledes veien og veistandarden influerer på grunnlaget for verdiskapningen i et lokalsamfunn.

Staten har et stort ansvar når det gjelder å bygge ut god samferdsel i Nordland for at ikke næringslivets konkurranseevne skal svekkes.

Vi vil ikke vente i 80 år!

Mari Ann Bjørkli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**