Resolusjoner fra årsmøte 09

Her følger resolusjonene fra årets fylkesårsmøte. 4 ble vedtatt prioriterte og sendt ut til pressen samme dag som de ble vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


DRIFTA AV REDNINGSSKØYTENE MÅ OPPRETTHOLDES!

På grunn av utilstrekkelige bevilgninger i statsbudsjettet for 2009, har Redningsselskapet varslet reduksjon i antall redningsskøyter langs kysten. Dette gjelder også Møre og Romsdal.
Dette skaper utrygghet for både de som er på sjøen og de som hører disse til.

Havområdet langs kysten av Møre og Romsdal og Midt-Norge, er av de mest værharde farvann langs hele norskekysten.
Venstre støtter derfor protestene fra kommuner, fiskerlag og reiselivsnæring mot reduksjon av sikkerheten langs kysten. Det er uholdbart at sikkerheten langs kysten er uforutsigbar og varierer fra år til år, avhengig av tilfeldige statlige bevilgninger.

Møre og Romsdal Venstre krever at regjeringen går i dialog med Redningsselskapet og bevilger nødvendige midler for å fastlegge en tilstrekkelig og kvalitativ god tjeneste.

MOMSFRITAK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

For å ta vare på det store og samfunnsnyttige arbeid som blir lagt ned av dei frivillige organisasjonane, må det leggjast tilrette for at dei vert fritekne for moms.

Ny teknologi for kabling av kraftlina mellom Fardal og Ørskog

Møre og Romsdal Venstre krev at NVE gjer tilleggsutgreiingar for kabelløysingar med ny likestraumsteknologi mellom Fardal i Sogn og Ørskog i Møre og Romsdal. Ei slik løysing vil bli mykje billegare enn ein tradisjonell vekselstraumkabel. I tillegg er energitapet mykje mindre, og det er ikkje er noko problem å kople til småskalaprodusentar av kraft.

ABB hevdar at dei har utvikla ein likestraumsteknologi for 320kV som fraktar like mykje straum som den planlagde 420kV-lina på grunn av mindre energitap!

Ei slik løysing vil truleg koste under halvparten av ein tradisjonell vekselstraumkabel og gi reduksjon i energitap som tilsvarar mange småkraftverk Dessutan vil ei kabelløysing vere mykje raskare å gjennomføre enn eit luftspenn p.g.a. alle dei klager og ankesaker som eit luftspenn vil medføre. Statnett må undersøkje den nye teknologien som både kan gi oss straumen vi treng og spare miljøet.

Lina som luftspenn med mastehøgder opp i 48 m, skogsgater på 40 m breidde og ikkje mindre enn 4 fjordspenn berre på strekket frå fylkesgrensa til Ørskog, er heilt uakseptabelt. Traséen vil gå gjennom «indrefiléten» av norsk natur, med mellom anna eit fjordlandskap som av Unesco vert vurdert som ein del av verdsarven vår. National Geographic har kåra området som reisemål nr. 1 i verda. I tillegg til uboteleg skade for naturen, fører lina til svært uheldige verknader på ei lang rekke område. Det gjeld mellom anna i høve til bumiljø, noverande og framtidig næringsverksemd, visuelt inntrykk og moglege helseskader. Eit slikt gigantinngrep vil vere eit uhaldbart stort overgrep mot naturen og folket i området.


Tiltakspakke for eksportnæringen

Den internasjonale finanskrisen vil ramme den eksportrettede industrien hardt. Det antydes at det kan ta opptil 2-3 år før den internasjonale konjunkturene snur. Møre og Romsdal er ett av landets aller største eksportfylker. I denne perioden er det svært viktig at regjeringens og Stortingets tiltak mot krisen har målrettede tiltak som gir eksportrettet næringsliv rammevilkår slik at verdiskapningen i vårt fylke opprettholdes. Regjeringen har så langt ikke kommet tiltak som ivaretar dette perspektivet.

Møte og Romsdal Venstre krever derfor at regjeringen:

Satser på ekstra kompetanseheving i bedriftene framfor å sende ansatte ut i permisjon eller oppsigelse.

Endrer permitteringsreglene.

Bruker skatteinstrumentet for å bedre bedriftenes egenkapital slik at de har en buffer i vanskelige tider.

Senke skatten på arbeid og øke skatten på virksomhet som forurenser.

Mer penger til forskning og innovasjon som kan stimulere til en sterkere grønn kunnskapsøkonomi.

Mer penger til fornybar energi.

Mer penger til stimuleringstiltak til de som vil skape sin egen næringsvirksomhet.

Endrer avskrivningssatsene på investering

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**