Krafttak for bruer, busser og bane

Næringslivet i Kongsberg vokser med rekordfart. Kongsberg er med dette i en heldig, men også utfordrende situasjon. Vi har utfordringer med å utvikle byen slik at det økende antall nye arbeidstakere skal oppleve møtet med Kongsberg som positivt. Og vi har utfordringer med å utvikle byen slik at byens kvaliteter ikke kveles av veksten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“Næringsparken trenger to bruer”, leste vi i Lp sist torsdag. Næringsparken, og bedriftene der, er naturlig nok opptatt av at deres arbeidstakere skal slippe å sitte i bilkø gjennom Kongsberg morgen og kveld. Og at de skal finne nødvendig parkeringsplass når de kommer på jobb.
Det er ingen tvil om at trafikken gjennom byen er blitt stor, at den øker kraftig, og at tiden i kø øker tilsvarende. Og jo flere som tar bil til og fra jobb, jo lengre blir køene og vanskeligere blir parkeringsforholdene. Ja, Næringsparken trenger både sykkelbru og ny E134-bru ved Sellikdalen. Både for å få flere til å sykle og gå, og derved å frigjøre parkeringsplasser, og for å få bedre atkomst til næringsparken.

Men det er ikke bare næringsparken som trenger disse nye bruene. Hele Kongsbergsamfunnet trenger de for å få redusert biltrafikken gjennom byen. Vi trenger de av hensyn til trafikksikkerhet langs skoleveier i byen, vi trenger de for å redusere forurensning og CO2 utslipp fra den uendelige rekken av biler som stamper seg gjennom byen morgen og kveld. Vi trenger de for å lette framkommelighet for alle i byen. Og vi de for å stimulere til økt sykkelbruk framfor bilbruk. Dette er kort sagt svært viktig for hele bymiljøet vårt. De to nye bruene må derfor på plass snarest.
Men vi trenger også andre tiltak for å møte næringslivets vekst uten at det skal gå på bekostning av vår trivelige og hyggelige by. Det jobbes mye og bra for at Kongsberg skal være “sykkelby”. Det er på tide at Kongsberg også utvikles til å bli en “bussby”. Vi må derfor få på plass et betydelig løft for kollektivtransport, både til/fra og innen byen.

Vi har et godt tog- og busstilbud mellom Kongsberg og Oslo. Men en del forsinkelser gjør nok at mange betakker seg. Mer presise ruter er derfor viktig. En skyttelbuss mellom Knutepunktet og Næringsparken ville også gi en betydelig forbedring for pendlere til Kongsberg, likedan ville nye togstopp på Gomsrud og/eller Sandsværmoen være viktige bidrag for å gjøre toget mer brukervennlig. Busstilbudet nordover og sørover dalen er nærmest fraværende, så her er det stort potensiale for forbedringer.

Næringsparkens prøveopplegg med buss fra Åsen til Næringsparken er svært positivt. Dette bør videreutvikles og utvides til andre deler av byen. Jeg håper næringslivet tar utfordringen.
Et samlet kommunestyre ønsker ny E134 gjennom byen for å løse byens miljø- og trafikkproblemer. Et klart flertallet i kommunestyret har sagt ja til bompenger for å forsere ny E134 gjennom byen. Men siden også dette kan ta tid, bør vi få til en etappevis gjennomføring. Målet må være forsering og umiddelbar bygging av E134-brua ved Selliksdalen.

En rik kommune kunne kanskje forskuttert denne statlige oppgaven, men Kongsberg kommune har mer enn nok med å løse sine primæroppgaver innen bla. skole og eldreomsorg. Siden dette er svært viktig for næringslivet, utfordrer jeg Næringsparken og næringslivet til å gå i dialog med stat og kommune og å bidra økonomisk til forsering av denne brua.

Nye bruer og økt kollektivsatsning er viktige utfordringer for både lokalsamfunn, kommune og næringsliv som må løses snarest. La oss “løfte i flokk” til felles beste.

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**