Politisk regnskap for Nord-Fron Venstre 2007

Nord Fron Venstre har lagt st spennende år bak seg, og ikke minst en utfordrende høst og vinter. Nord Fron Venstre gikk til valg på viktige saker som helse, psykiatri, ungdom, miljø, samferdsel og næring under kommunevalget 2007. Vi har den glede å meddele våre velgere og alle andre i kommunen at mange av sakene vi gikk inn for allerede er vedtatt i kommunestyret. Viktige samarbeidspartnere under budsjettforhandlingene har vært, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Stig Lunde. I Psykiatri og omsorg har Sosialistisk Venstreparti også vært med på våre forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Psykiatri
Boliger til ungdom med psykiske lidelser var en av våre hovedsaker under valget. Unni Risdal gjorde en formidabel innsats og fikk i budsjettforhandlingene satt dagsorden på et problem som har vart for lenge i kommunen. Kommunestyret gikk inn for å bevilge 2 millioner i strakstiltak og følge opp senere når administrasjonen har kartlagt det totale behov, og nødvendig finansiering. Venstre fikk tilslutning fra SP, KRF, H, SV og fristilt representant Lunde i budsjettforhandlingene, og Arbeiderpartiet sluttet seg også til saken.

Helse og eldreomsorg

Venstre gikk in for å styrke eldreomsorgen ved Sundheim under valgkampen. Venstres Mikkel Dobloug sammen med representantene Halgeir Larsen (H), Olav Røssum(SP) og Kathrine Ruseth (KRF) fremmet et samlet forslag om å øke stillingsprosenten ved Sunnheim og barnevernet med 4 stillinger samlet. Dette ble vedtatt med støtte fra SV og Stig Lunde.

Samferdsel
Gang og sykkelvei til kommunens innbyggere var sentralt i mange av valgdebattene. Venstres ønske om å få på plass en gangvei mellom Barhaug og Ruste ble en realitet i et felles forslag fra, Venstre, Senterpartiet, Høyre, KRF og den fristilte representanten Stig Lunde.

Landbruk
Venstres LUM medlem Ivar Sylte gikk inn for å styrke avløserlaget med kroner 75.000 ved budsjettet. Det var en glede at SP, H og KRF ville øke dette til 100.000 kroner. Dette ble vedtatt i kommunestyret.

Ungdom
En samlet opposisjon med Høyre i spissen gikk inn for en total gjennomgang av ungdomstilbudet i kommunen. Venstre har et sterkt ønske om å satse på området rundt Kåja, og bygge opp dette anlegget til å bli et samlingspunkt for idrett, ungdom og aktiviteter. V, H, KRF, SV, SP og fristilt representant Lunde stoppet planene om å bygge kunstgressbane til 10 millioner, og heller omprioritere pengene til breddeidrett. Det er nå blitt enighet om å satse på Kåja, og det er satt av 500.000 til utredning av alle mulighetene. Venstre vil følge saken nøye og vil lansere visjon Koia 2012 i løpet av mars 2008

Næringsliv
Bygdebyggerforndet ble vedtatt som næringsfond av et enstemmig kommunestyre. Det vil bli bestemt i vårsesjonen 2008 hvor mye avkastning fondet skal få fra kommunens kraftinntekter. Venstre går også inn for at dette fondet skal være upolitisk, og styres av næringsrådet i samråd med formannskapet.

Kommende saker i 2008.

Kåja 2012
Venstre vil i løpet av vårsesjonen lansere sitt syn på hvordan Koia skal kunne bli et positivt område for ungdom, breddeidrett, skole, og ikke minst innbyggere i kommunen. Venstre ønsker en storsatsing.

Miljødrivstoff
Venstre vil fremme forlag i vårsesjonen om at Nord Fron kommune skal forplikte seg til i løpet av året å tanke et miljøvennlig drivstoff på sine dieselbiler. Venstre ønsker et helhetlig bilde av situasjonen både på produksjonssiden og forbrukssiden. Venstre ønsker også at oljefyranlegg i kommunal regi skal gå over på en ny type fyringsolje som reduserer utslipp.

Miljø generelt
Venstre vil i løpet av vårsesjonen fremme forslag om at alle eksterne tilbydere av tjenester i kommunen må ha en minimum miljøsertifisering for å kunne levere tilbud, anbud eller jobbe på kontrakt for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**