Omrokering av kommunalsjefstillingen for plan og utvikling

Kommunalsjef for plan og utvikling, Arve Berg ble utnevnt til næringssjef i Alstahaug kommune av administrasjonssjef Edith Holand. Dette skal ha skjedd ved en ren omdisponering av arbeidsoppgaver. I forbindelse med denne omdisponeringen av stillinger, sendte kommunestyrerepresentant Hanne Nora Nilssen brev til ordfører i Alstahaug. Svar fra ordfører er kommet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I brev til ordfører den 20. januar stiller kommunestyrerepresentant Hanne Nora Nilssen spørsmål til ordfører Stig Sørra angående omrokering av stillinger i Alstahaug kommune. Dette ut fra en avisartikkel i Helgelands blad den 18.-19. januar hvor Frp`s Arnt Jakobsen gir uttrykk fra at administrasjonssjefen har gått ut over sine fullmakter når hun utnevner en næringssjef uten at politikerne i kommunen har vært involvert. Ordføreren sier i samme artikkel at administrasjonssjefen har full rett til å omdisponere arbeidsoppgavene til sine ansatte innenfor de budsjettene hun har, og avviser dermed at administrasjonssjefen har gått ut over sine fullmakter.

Resultatet av denne omrokeringen førte til at administrasjonssjefen nå har overtatt det overordnede ansvaret for plan og utvikling. I den sammenheng ønsket derfor Nilssen bl.a å spørre ordføreren om hvilke vurderinger rundt administrasjonssjefens habilitet som ble gjort i forkant av denne prosessen, samt om administrasjonssjefen har overtatt alle arbeidsoppgavene som kommunalsjef for plan og utvikling hadde.

I svar fra ordfører Stig Sørra avviser ordføreren at administrasjonssjefen har gått ut over sine fullmaker. Dette ved å vise til kommunelovens §23 som bl.a sier at administrasjonssjefen er den øverste leder for den kommunale administrasjon.

Det opplyses videre om at administrasjonssjefen selv skal ivareta oppgaven som kommunalsjef for plan og utvikling, og at hun har myndighet til å delegere oppgaver etter behov til sine medarbeidere. Videre at kommunalsjefen ikke har foretatt delegasjon av sine lederoppgaver.

Alstahaug Venstre har vært i kontakt med Venstre sentralt. Der har vi fått opplyst følgende:Det er ingen dekning i kommunelovens § 23 for at administrasjonssjefen kan handle som hun har gjort. En del kommuner har imidlertid gitt administrasjonssjefen fullmakt til å opprette og å nedlegeg stillinger. Dette må i så fall være nedfelt i delgasjonsreglementet til kommunen.

I kommunelovens § 23 heter det:

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.
1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.
2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.
4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Endret ved lov 12 des 2003 nr. 113 (i kraft 1 juli 2004 iflg. res. 18 juni 2004 nr. 915).
http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**