Opprettelse av et bruker- og pasientutvalg — Interpellasjon fra Chriss Madsen (V)

I mange sammenhenger snakkes det om å ta innbyggerne på alvor. Avstanden mellom innbyggerne og politikerne skal ikke være for stor, og vi bør hele tiden være bevisste på vår rolle som representanter for folket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For noen brukergrupper, særlig innenfor helse- og sosialområdet, kan avstanden til de som styrer og bestemmer oppleves som ekstra stor. Venstre er opptatt av at det kommunale systemet skal utformes på en måte som sikrer god forvaltning, fremme rettsikkerhet og legitimitet. For å få dette til trenger vi organer hvor brukere som opplever å ikke bli hørt eller behandlet feil, kan komme til ordet.

Rælingen kommune har en klagenemd som behandler saker der det ikke eksplisitt finnes en ekstern klageinstans. På mange områder innenfor helse- og sosialfeltet er det slik at den eksterne klageinstansen er fylkesmannen/fylkeslegen. De har dessverre en uforholdsmessig lang saksbehandlingstid. Det normale der en ventetid på 6-12 måneder for å sin klage behandlet, og dette medfører en ekstra belastning for den det gjelder.

Innenfor helse- og sosialområdet blir ofte møtet mellom innbygger/klient og fagapparatet preget av en “skjevhet”. Mange opplever at de møter “overmakten” og at krefter, tid og ressurser ikke strekker til for å kjempe for sine rettmessige krav og rettigheter. Det kan også oppleves at det er bukken som passer havresekken.

Venstre ønsker derfor at det opprettes et eget kommunalt klageorgan, bruker- og pasientutvalg, og at medlemmer til dette utvalget velges fra kommunestyret. Bruker- og pasientutvalget bør tillegges myndighet til å behandle klager på enkeltvedtak innenfor helse- og sosialområdet.

Det vises også til våre nabokommuner Skedsmo, Fet, Lørenskog og Enebakk som alle har etablert en slik ordning.

Spørsmål til ordføreren;

Vil Ordføreren ta initiativ for å få etablert et kommunalt klageorgan for helse- og sosialsaker?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**