Hurum trenger flere plasser med heldøgnsomsorg i framtiden

I Høringsdokumentet for Helse- og omsorgsplan for perioden 2008 – 2015 for Hurum kommune, ser man behovet for flere heldøgnplasser i årene som kommer. Hurum kommune har i dag en dekningsgrad på boliger med heldøgns bemanning som er lav. Det må bygges ut flere plasser for å møte det økende behovet. Vi har allerede fått et forvarsel; underetasjen på Filtvet Helsetun har en periode vært åpnet for å gi plass til mennesker med demens som ikke lenger kunne bo hjemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

For å møte utfordringene som kommer i Hurum, utarbeides det nå en plan der det foreslås forskjellige strategier, både kortsiktige og langsiktige, for å bedre og gradvis bygge ut tjenestetilbudet.

Helse- og omsorgsplanen omfatter Hurum kommunes tjenester til mennesker med behov for pleie, omsorg, rehabilitering og habilitering. Planen omhandler eldre, mennesker med funksjonshemming og andre med behov for bistand.

I Hurum er LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå) politisk forankret som et bærende prinsipp i all tjenesteutforming og tjenestetildeling. Dette betyr at man har et “skreddersydd tjenestetilbud” og at brukerne skal ha trygghet for å få nødvendig hjelp og bistand der de oppholder seg.

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Ved å ha ulike nivå av tjenestetilbud blir tjenestene tildelt ut fra det hjelpebehovet den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at de strekker seg fra lite hjelpebehov til et stort hjelpebehov. Det at tjenester blir gitt på det lavest mulig omsorgsnivå betyr også at man har fokus på brukers egne ressurser og at hjelpen som gis er en form for “hjelp til selvhjelp” – (Hentet fra Høringsdokumentet).

Arbeidet med planen startet opp ifjor og er godt i gang. Den 27. mars skal det være høringskonferanse for Pleie- og omsorgsplanen på Filtvet Helsetun. Deltagere er prosjektgruppen, referansegruppen og Driftsutvalget.

Planen skal til politisk behandling i mai i år.

Her kan du lese Høringsdokument Helse- og omsorgsplan for Hurum 2008 – 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**