Planutvalget: Riving av sjøhus opp på ny

Planutvalget skal på ny behandle saken om regulering av et området mellom indre kai og Strandgata, der det blant annet søkes om å rive/demontere og delvis gjenoppbygge to eldre sjøhus. Denne saken ble utsatt på sist møte, da fylkeskommunen hadde gitt signaler om at de ønsket dialog med kommunen og utbygger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Smedasundet

Foto: Tore Nilsen

Nå fremmes saken på ny, med enkelte endringer. Blant annet omfattes nå et av nabohusene i Strandgata av reguleringsforslaget. Dette fordi denne eiendommen er en del av et inntakt miljø fra begynnelsen av 1900-tallet, og er en viktig del av det totale miljøet som ønskes bevart.

I forslaget legges det opp til at sjøhusene kan demonteres for delvis å bygges opp igjen. Anbefalingene fra antikvarisk sakkyndig er at slik gjennoppbygging i størst mulig grad skal skje ved hjelp av originale materialer og opprinnelig byggeteknikk. Fasadene mot vest skal føres tilbake til utseende fra begynnelsen av forrige århundre.

Rådmannen innstiller på at bestemmelsene utformet av antikvarisk sakkyndig legges til grunn i reguleringsplanen.

Venstre har tidligere signalisert at dette er en vanskelig sak. Når den nå kommer til førstegangs behandling vil reguleringen legges ut til offentlig høring. Venstre vil gå inn for at planen legges ut til offentlig høring slik den nå foreligger, men tar forbehold om at man kan gå mot å gi tillatelse til riving og gjennoppbygging av sjøhusene ved endelig behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**