Kommentar: Ingen belønning fra regjeringen

Stavangerregionen får redusert bevilgningen fra belønningsordningen for kollektivtiltak med én tredjedel fra i fjor til i år. I 2007 mottok vi 22 millioner. I 2008 blir summen bare 15 millioner kroner. Dersom denne tildelingen viser den Ap-dominerte regjeringens holdning til den nødvendige kollektivsatsingen på Nord-Jæren har vi et problem. Da bør det lyse varsellamper for alle oss som ønsker at byområdet vårt skal ha en moderne og attraktiv kollektivtransport, skriver Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i denne kronikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Stavangerregionen får redusert bevilgningen fra belønningsordningen for kollektivtiltak med én tredjedel fra i fjor til i år. I 2007 mottok vi 22 millioner. I 2008 blir summen bare 15 millioner kroner. Dersom denne tildelingen viser den Ap-dominerte regjeringens holdning til den nødvendige kollektivsatsingen på Nord-Jæren har vi et problem. Da bør det lyse varsellamper for alle oss som ønsker at byområdet vårt skal ha en moderne og attraktiv kollektivtransport.

I en tid med oppmerksomhet på klimaendringer er det helt ubegripelig at regjeringen ikke bidrar til å få redusert klimagassutslippene. Det er tydeligvis at de ikke bryr spesielt om klimautslippene på Nord-Jæren. Her på Nord-Jæren er potensialet stort for en omlegging i miljøvennlig retning. En effektiv satsing på fungerende busstilbud til Forus alene ville utløse dette.

Buss1

Foto: Tore Nilsen

Det var Bondevik II-regjeringen som innførte belønningsordningen da Venstre styrte Samferdselsdepartementet. Ordningen ble etablert i 2004 som en ordning de fire storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, samt Kristiansand og Tromsø ble invitert til å søke midler fra. Norconsult og Urbanet Analyse evaluerte ordningen i 2007 på oppdrag av Samferdselsdepar­tementet. Evalueringen var entydig i at ordningen virker positivt for å øke andelen kollektivreiser i byene. Nord-Jæren omtales spesielt og de positive resultatene framheves.

Belønningsordningens formål er «å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i transportbehovet og øke antall kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil». Disse retningslinjene har ligget fast siden 2005. Nå snakker regjeringen mer om ordningen som en straffeordning enn som en belønningsordning. Regjeringen endrer ordningens intensjon uten å endre ordningens retningslinjer.

Evalueringen konkluderte også med flere forslag til forbedringer. To av disse er det grunn til å trekke fram her:

Den økonomiske rammen per by bør økes for å få størst mulig stimulans i retning av restriktive tiltak mot biltrafikken og en målrettet kollektivsatsing. Innenfor dagens rammer foreslår vi at midlene konsentreres om færre byer.

Det bør være langsiktige og stabile rammer for belønningsordningen, slik at byene som velges kan planlegge for en tidshorisont på minst 3-5 år og beregne hvor mye de kan forvente å hente ut etter bestemte kriterier.

Til tross for klare anbefalinger valgte den nåværende regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2008 å også invitere Drammen, Skien/Porsgrunn, Fredrikstad/Sarpsborg til å søke. Denne endringen foretok de uten å øke rammen nevneverdig. Totalt 161,7 millioner er ordningens totale størrelse i 2008. Venstre advarte mot at regjeringens utvidelse av ordningen til å omfatte mange flere byområder uten kraftig økning av totalsummen, ville føre til reduksjon i summen til Nord-Jæren. Dette har nå vist seg å bli en realitet. Under den sittende regjeringen har det ikke vært noen langsiktighet i belønningsordningen for storbyene. I det første statsbudsjettet denne regjeringen la fram helt selv, for 2007, var det til og med forslått en kraftig reduksjon av ordningen. Dette førte til sterke reaksjoner. Resultatet ble at regjeringen til slutt måtte snu. Potten til formålet ble gjenopprettet igjen da budsjettet skulle revideres. Signalet var imidlertid klart, denne regjeringen har ikke et sterkt engasjement for miljøvennlig transport i by. Statsråd Navarsete sa til Stavanger Aftenblad 31.03.2006: «Skogsholm (tidl. samferdselsminister) var mest opptatt av kollektivtransport. Også jeg er det, men jeg må nok si at jeg muligens er mest opptatt av er å bygge veier ute i distriktene»

Regionen sendte en over 30 sider lang søknad til Samferdsels­departementet med en totalsum på 55 millioner. Hovedpostene var:

21,3 millioner til å bedre busstilbudet på Forus. Det er blant annet planer om et hurtigbusstilbud til området.

27 millioner kroner til tiltak for å få bussene fortere fram.

1,65 millioner for å lettere å kombinere sykkelreiser med kollektive transportmidler.

Fem millioner til opprusting av holdeplasser på riksveistrekninger.

Med tilsagnet på 15 millioner vil det ikke engang være tilstrekkelig med midler til å gjennomføre tiltakene for å bedre busstilbudet til Forus som planlagt. Dette viser med all tydelighet hvor lite midler regionen har fått tildelt og hvor dårlig regjeringen forstår våre utfordringer.

I forbindelse med tildelingen nå begrunnet SVs Hallgeir Langeland ovenfor NRK Rogaland at reduksjonen til Nord-Jæren kommer av at de lokale myndighetene ikke har gjort nok for å oppmuntre bruken av kollektive transportmidler.

Per Thorbjørnsen

Foto: Frode Kleppe

Evalueringsrapporten Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet viser at antallet kollektivreiser har økt mer enn biltrafikken i perioden 2003 til 2006. De lokale reisevaneundersøkelsene viser at kollektivtransporten holder seg på omtrent samme nivå. Det er ikke klare tall for den siste perioden på grunn av problemer med den elektroniske billetteringen. Det er klart er at det arbeides betydelig med tilrettelegging av kollektivtransport i regionen, det er beklagelig at Langeland neglisjerer dette. Langeland sier han har «stått på». Vi andre kan bare registrere at resultatet ikke ble noe å skryte av. Rogaland fylkeskommune bruker alene over 90 millioner kroner mer på kollektivtrafikk i 2008 enn i 2007, og mesteparten av pengene brukes på Nord-Jæren. Venstre er utålmodige og ville selvsagt brukt mer, men å påstå som Langeland at ingenting skjer er skivebom.

Søknaden som ble sendt samferdselsdepartementet beregnet at de foreslåtte tiltakene ville kunne gi en vekst på syv prosent i kollektivreisene, samtidig som personbiltrafikken gikk tilbake med mellom 1 og 2 prosent. Bare utfordringene på Forus alene forteller om utfordringene vi står overfor. Det er helt nødvendig at vi får dette til, uansett hvilken hjelp regjeringen gir, eller rettere sagt ikke gir. Belønningsordningen skal bidra til at flere skal ta buss og bane framfor privatbilen til jobb. Stavangerregionen burde blitt belønnet for den storsatsningen som Rogaland fylkeskommune har lagt til grunn. Men regjeringen velger å straffe regionen. Det regjeringen har gjort er ikke i tråd med intensjonen i det klimaforliket som nettopp er inngått på Stortinget. Regjeringen legger seg ikke bare ut mot Rogaland, men også med Høyre, KrF og Venstre. Men først og fremst gambler de med klimautslippene. At de tør!

Av Per A. Thorbjørnsen, Venstre

Denne artikkelen står også på trykk i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**