Skolesituasjonen i Klæbu

Klæbu Venstre gikk til valg på at Sletten skole ikke var en god løsning. Vi var spesielt uenig i plassering av skolen, i sentrum, men også skeptisk til løsningen med 1. til 4. trinn i relativt åpen løsning i kulturhuset. Men vi må vel ha en ny skole?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nå etter budsjettbehandlingen viser det seg at Klæbu Kommune ikke er i stand til å starte bygging av ny skole fordi man ikke har nødvendig egenkapital, og fordi vår kommune i dag koster så mye å drive at vi med noen ekstra rentemillioner vil gå med dundrende underskudd.
Det var ikke på det grunnlaget vi ønsket å ta omkampen om skolen, men sånn ble det.
Nå har vi, så vidt vi kan se, to muligheter:

Alternativ 1:
Vi kan vente akkurat så lenge som vi må, sørge for en finansieringsplan, og starte byggingen så snart vi har den på plass. Det er tross alt gjort et formidabelt stykke planleggingsarbeid, og vi er ikke i tvil om at Sletten skole slik den er planlagt vil kunne bli et meget flott anlegg. Det er tenkt en "to-paralellers" barneskole, med 1. til 4. trinn i dagens kulturhus, og 5. til 7. klasse i et nytt bygg, med flotte utearealer nord og øst for dette.

Alternativ 2:
Bruke denne påtvungne forsinkelsen til å se på om Sletten skole fortsatt er det beste alternativet for Klæbu nå, ti år etter at beslutningen om lokalisering, og åtte år etter at beslutningen om skoleslag (1-7) ble fattet.
Mye har skjedd siden den gang, og behov for mer plass til et økende antall barn er det utvilsomt.

Plassering:
Vi mener at en skole bør ideelt sett plasseres slik at uteområdene er en kombinasjon av tilrettelagt areal for aktivitet og markaområder. Dette gir store muligheter for aktivitet. Dette er spesielt verdifullt i barneskolen. Tanem skole ligger etter vår mening godt til i så måte. Selvfølgelig er det mulig å gå et lite stykke, det fungerer bra på Sørborgen også, men hvis vi har mulighet så bør vi velge en plassering i nærheten av marka.

Er det mulig å velge "Dyreparktomta," eller en tomt lengre nord, slik at nyskolen blir første byggetrinn i Gjellan, Trøåsen området.

Plassmangel:
Man forventet en jevn og betydelig økning i antall barn i skolepliktig alder. Denne kom nok ikke i den grad men ventet den gangen, i hvert fall ikke i Klæbu sentrum. Økningen har vært større på Tanem, noe som kanskje bør veies i vurderingen av hvor man nå må investere.
Det er gjort grep på Sørborgen, både Skofrihuset og paviljongen har avhjulpet situasjonen noe. Permanent utbygging på Sørborgen er forkastet, (litt lettvint?) pga en generell vurdering av at det ikke bør bygges skoler for mer enn 450 elever. Det er også lagt inn en vurdering av at uteområdene er for små, og at det er ustabile grunnforhold der.
Det er nå lagt planer for rassikring gjennom å fylle igjen "dalsøkkene" ved skolen. Dette kan gi større uteareal, det kan også redusere faren ved ytterligere byggetiltak.

Kan det gjøres permanente og gode utbyggingstiltak på Sørborgen, og Tanem slik at skolebyggene med dagens befolkningsgrunnlag blir så gode at vi kan være fornøyd med dem?

Arealdisponering:
Venstre er skeptisk til at vi skal lage en skole med relativt åpne løsninger. Vi oppfatter at det fra mange hold framheves at elevene gis bedre ro, mer forutsigbarhet (viktig for mange,) og bedre arbeidsforhold ved at det velges mindre rom. Det er ganske opplagt for oss at en stor gruppe elever som sitter sammen og jobber blir utsatt for hyppige forstyrrelser, noe som må gjøre det vanskeligere å konsentrere seg. I planene for Sletten skole er det lagt opp til ganske åpne løsninger, særlig for de yngste, det bør man vurdere på nytt. Vi synes det er naturlig å bruke erfaringene som Trondheim nå gjør med Blussuvold, Nardo og Nyborg skoler.

Bør vi bruke erfaringene fra Trondheim, og ta en ny runde på hvor åpne løsninger vi skal velge?

Framtidig bosetning og bygdeutvikling:
Klæbu Kommune har vedtatt at framtidig utvikling skal konsentreres til Gjellan, Trøåsen. Her er det planer om boliger for flere tusen mennesker (på lang sikt riktignok.) Sletten skole er ikke dimensjonert for denne utviklingen, den er plassert slik at den ikke har utvidelsesmuligheter. Sletten skole er med andre ord planlagt bygd for dagens behov, noe som kan bety at det ganske raskt etter at Gjellan, Trøåsen blir en realitet skapes behov for ytterligere en skole.
Hvis vi ser for oss at Klæbu i løpet av et par tiår skal vokse betydelig. Kan det da tenkes at behovet for sentrumsfunksjoner, næringsareal, grøntområder gjør at det slettes ikke bør ligge en skole her.
Kanskje bør da en ny skole plasseres slik at den kan ses i sammenheng med Gjellan Trøåsen. Den bør da også plasseres slik at den kan utvides videre i takt med en eventuell vekst.
En skole i en vekstkommune som Klæbu bør også kunne utvides når tiden er moden for det. Sletten skole kan etter det vi kan forstå ikke utvides. Noe som betyr at det i forbindelse med Gjellan, Trøåsen må bygges enda en barneskole.

Bør Klæbus nye skole legges slik at den kan bli skolen også for Gjellan, Trøåsen, og at den kan utvides med en eventuell vekst der oppe?

Organisering:
Hvis vi med dagens befolkningsgrunnlag skulle bygge sletten skole, må vi sannsynligvis dele Sørborgens personale i to, dette er selvsagt mulig, men denne organisasjonen har etter vårt skjønn gjennom mange års hardt arbeid blitt svært god. En god organisasjon som deles i to, gir ikke automatisk to like gode organisasjoner. Vi har ikke sett en vurdering av det organisatoriske i utredningen av ny skole.
Ved å bygge ny ungdomsskole i stedet kan dette unngås. Det vil selvsagt føre til nye utfordringer.

Vi er av den oppfatning at denne saken fortsatt har så mange ubesvarte spørsmål at vi vil be om at saken blir behandlet på nytt i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**