Miljøsatsing i Indre Øst

Den største miljøtrusselen i Oslo indre Øst i dag er trafikken. NOx og svevestøv står for den verste direkte forurensningen, men også andre utslipp og ikke minst støyforurensningen bidrar til å forringe bomiljøene i Indre Øst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Oslo Venstres årsmøte vedtok 1. mars en uttalelse om miljø og klima, hvor flere av poengene er høyaktuelle for bydelene i Indre Øst (se nedenfor). I forlengelsen av dette sendte vi i Sagene Venstre ut pressemelding til Østkantavisa hvor vi ønsket å ta opp en rekke problemstillinger lokalt. Dessverre var det ikke interesse for å dekke saken, men vi håper det er miljøengasjerte Sagene-borgere og V-medlemmer som vil støtte saken vår og jobbe for bedre luftkvalitet, lavere utslipp og et bedre kollektivtilbud. Husk at den største innsatsen du kan gjøre er den som starter hjemme og i lokalmiljøet ditt!

Venstre gir Gamle Oslo det vi trenger for å bedre levekårene: lavutslippsone, billigere månedskort og tryggere sykkelfelt, sier Ronny Fagereng, gruppeleder Gamle Oslo Venstre.

På Grünerløkka må fotgjengere, syklister og bilister slåss om centimetere daglig, og dette skaper farlige situasjoner. Venstre vil prioritere myke trafikanter og kollektivtrafikken, blant annet gjennom å gjøre Thorvald Meyers gate om til en ren kollektivgate tilpasset buss, trikk, gående og syklende. Jarl Alnæs, Grünerløkka Venstre

Det blir stadig flere innbyggere og pendlere i Oslo, utfordringen blir å sørge for at veksten i trafikken skjer gjennom vekst i kollektivtrafikken, og ikke gjennom flere biler. Venstre jobber hardt for at kollektivtilbudet hele tiden skal utvikle seg og bli bedre, blant annet går prisen på månedskort ned til 550 kroner nå til sommeren takket være Venstre. Inge Carlén, Sagene Venstre

Utdrag fra uttalelse fra Oslo Venstres årsmøte:

For å nå målet om 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene i Oslo, er det nødvendig med en forpliktende dugnadsinnsats gjennom mange år der alle må inviteres til å delta og bidra. Oslo Venstres årsmøte er spesielt opptatt av følgende:

Kollektivtrafikken må gjøres enda mer attraktiv gjennom hyppigere avganger, bedre fremkommelighet for buss og trikk, utskifting av gamle T-banevogner og redusert reisetid, 7,5 minutters rute på linje 5 Grorudbanen og linje 2 Furusetbanen, samt billigere månedskort som premierer de som reiser mye. Venstre krever at det settes som styringsmål for utbyggingen av kollektivtilbudet i Oslo at alle trafikkvekst skal skje gjennom vekst i kollektivtrafikken.

Det må bygges flere park&ride-anlegg ved de store kollektivknutepunktene i utkanten av byen, slik oppmuntrer man til økt bruk av kollektivtransport og sikrer færre biler i indre by. Det bør også legges til rette for storskala bildeling.

Null-/lavutslippsteknologi skal benyttes i kommunens bilpark og må innfases i kollektivtrafikken. Venstre vil endre Oslo kommunes innkjøpsreglement slik at kommunen pålegges å kun kjøpe lav- eller nullutslippskjøretøy. Nullutslipp skal velges i alle tilfeller der det finnes moden teknologi. Tilsvarende pålegg skal gjelde for alle anbudstakere i kollektivtrafikken.

Oslo kommune må øke satsingen på å legge til rette for at ansatte reiser miljøvennlig til og fra jobb, og stimulere bedrifter til å gjøre det samme.

Forsøk med lavutslippssoner i Oslo.

Fullført og oppgradert sykkelveinett for Oslos borgere.

Oslo kommune skal opprette minst en hydrogenfyllestasjon, i tillegg til at minst en bussrute skal drives med hydrogen i løpet av inneværende valgperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**