– Klokt høyringsforslag om Nasjonal transportplan frå rådmannen

– Vi i Venstre synest rådmannen kjem med eit klokt forslag til høyringsfråsegn om Nasjonal transportplan og særleg E18 Tvedestrand-Arendal, seier Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad i Venstres bystyregruppe etter eit arbeidsmøte 8. april. Komiten for kultur, miljø og næring diskuterer forslaget 17. april, og bystyret tar endeleg avgjerd 24. april. Venstre følgjer opp forslaget overfor Venstres stortingsgruppe, og har alt hatt første møtet med nestleiar Borghild Tenden i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

E18 Haslestad

Foto: Jan Kløvstad

Her er sakspapiret:

Komite for kultur, miljø og næring 17.04.2008
Bystyret 24.04.2008

FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 – 2019 – HØRINGSUTTALE

1. Vedlegg: Nasjonal Transportplan 2010-2019

Borghild Tenden og Marianne S. Lyngvi

Foto: Venstre

På bildet: Nestleiar Borghild Tenden i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite (til venstre) saman med fylkestingsmedlem Maranne S. Lyngvi og kommunestyremedlem Line Øvernes Mørch,Tvedestrand på brua over E18 ved Stoa.

2. Bakgrunn for saken
Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019. Etatenes forslag vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP 2010-2019. Regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen ved årsskiftet 2008-2009.
Som et ledd i det forberedende arbeidet med NTP laget transportetatene og Avinor utredninger om behov og muligheter for stamnettets utvikling i trettiårsperspektiv, dvs. fram mot 2040. Utredningene viste hvordan etatene så på mulighetene for den langsiktige utviklingen av de nasjonale infrastrukturnettene i Norge. Aust-Agder Fylkesting behandlet disse utredningene i sak 39/2006 (se nedenfor). Vedtaket i den saken oppsummerer de viktigste innspillene/ prioriteringene innenfor transportpolitikken i Aust-Agder.
Foreliggende utkast til NTP er utarbeidet av Avinor AS, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen på grunnlag av retningslinjer fra Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet samt innspillene som kom til det forberedende arbeidet. Planforslaget er nå på høring blant fylkeskommunene og de fire største byene med høringsfrist 30. april.
Planforslaget er imidlertid så viktig for utviklingen i Arendal, og Østre Agder, at Arendal kommune bør sende en egen uttale.

2.1 Tidligere innspill fra Aust-Agder Fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune har tidligere gitt innspill til NTP 2010-2019, jf. fylkestingssak 39/2006. I vedtaket heter det at:
1. Det er viktig at transportetatenes og Avinors utredninger sees i sammenheng. Slike aspekter savnes i prosessene så langt, og bør innarbeides i gjeldende planer og det videre arbeidet med NTP. Sentralt for vår landsdel er at rv. 9 og E18/E39 sees i sammenheng med potensi-alet for Kristiansand havn som en avlastningshavn for Oslo, når det gjelder person- og gods-trafikken rettet mot våre naboland, slik at det ikke oppstår utilsiktede flaskehalser.

2. De viktigste stamvegene, som E18/E39, må gis høyest prioritet. Noen av de lavtrafikkerte stamvegene spiller en avgjørende rolle i sine nærområder. Følgelig er det viktig at utbedring av enkelte av disse lavtrafikkerte vegene prioriteres høyt.
3. På enkelte vegstrekninger er det behov for raskere utbygginger enn det som er lagt til grunn i utredningen. Alternative finansieringsløsninger må derfor vurderes, slik at utbyggingen kan gjennomføres raskere uten at det går på bekostning av andre strekninger.
4. E18/E39 er et av de viktigste virkemidlene for å oppnå ønsket utvikling i vår landsdel. Aust-Agder Fylkeskommune mener det er av stor betydning at målsettingen om firefelts veg for E18 gjennom Aust-Agder til Kristiansand står fast og at det legges opp til tilsvarende stan-dard på E39 til Mandal. Ut fra prinsippene lagt til grunn i utredningen må strekningen mellom Tvedestrand-Arendal gis høyest prioritet og må realiseres i begynnelsen av planperioden, 2010-2019.
5. Rv. 9 utbygd til stamveg er et viktig virkemiddel for utvikling i Setesdal. Aust-Agder Fylkes-kommune understreker at det er viktig at riksvegen bygges ut som forutsatt. Ut fra prinsip-pene lagt til grunn i utredningen, bør strekningen Hovden-Haukeligrend gis en høyere priori-tet enn forslaget i utredningen.
6. Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen må gis høyeste prioritet, og gjennom-føres i løpet av planperioden, 2010-2019. Videre gis det tilslutning til at Arendalslinjen skal driftes og vedlikeholdes med sikte på opprettholde dagens standard. Beskrivelsen av Sør-landsbanen fokuseres i stor grad på mulighetene ved godstrafikk og mindre grad på person-trafikk. Fylkeskommunen ber om at denne beskrivelsen nyanseres slik at potensialet for økt persontrafikk kommer klarere fram.
7. Utvikling av rutetilbudet på Kristiansand Lufthavn Kjevik er viktig for hele regionen, ikke minst for næringslivet og andre som reiser med fly. Det er derfor av stor betydning at mål-settingen for planene for utbedring av terminal, rullebane og ny adkomstveg opprettholdes i det endelige planutkastet.
8. Beskrivelser av mulighetene som ligger i havnene langs kysten savnes. Dette sees som en svakhet med utredningen. Målsettingen om at en større andel av godstrafikken må overfø-res fra veg til bane og sjøtransport bør komme klarere fram i utredningen. Det må gjøres prioriteringer som vil bidra til å kunne realisere dette målet. Fylkeskommunen mener det er to viktige havner på Agder som bør styrkes for å oppnå dette målet, Kristiansand havn og Arendal havn Eydehavn.
9. Uhell med skipstrafikken i Skagerrak kan være en trussel for miljøet i vår region. Det må legges strategier for å forbedre kontrollen med og beredskapen for skipstrafikken i Skager-rak.

2.2 Kort sammendrag av innholdet i utkast til NTP 2010-2019
Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

Transportetatene har i planforslaget vist hvilke ressurser som må til om stamnettet skal utvikles til et ønskelig nivå i løpet av 30 år. Utredninger viser samtidig at det er store udekte behov i alle transportsektorene gitt de økonomiske rammene som er lagt til grunn i planperioden.

Stort vedlikeholdsbehov
Transportetatene anbefaler vesentlig økt ressursbruk til vedlikehold av veger, maritim navigasjonsinfrastruktur og jernbaner. Dette er viktig for punktlighet, av hensyn til sikkerheten, og for at et offentlig transportinfrastruktur skal ivaretas på forsvarlig måte.
Transportetatene vil prioritere drift og vedlikehold høyt uavhengig av nivået på de økonomiske rammene. Det er foreslått å bruke investeringsmidler til å dekke opp dette behovet. Konsekvensene er at statlige ressurser til investeringer i ny infrastruktur reduseres vesentlig.
På dagens statlige vegnett er det registrert et forfall på drøyt 15 mrd. kr. I region sør er forfallet på stamvegene beregnet til ca. 700 mill. kr. I planforslaget foreslås det at ca. 30 % av forfallet tas igjen i perioden 2010-2019.

Et robust nasjonalt transportnett
Det er viktig med et sammenhengende og robust nasjonalt transportnett med høy kapasitet for å redusere avstandskostnadene og øke påliteligheten i transportsystemet. For at næringslivet skal kunne konkurrere, må transportnettene innenriks og til og fra utlandet styrkes.
Transportetatene foreslår stamvegtilknytning til 20 utvalgte stamnettshavner og andre store og viktige godsterminaler, samt til stamlufthavnene.
I region sør prioriteres vegforbindelsene til havnene i Drammen, Larvik, Grenland og Kristiansand, og til Kristiansand lufthavn Kjevik. Videre prioriteres tilknytningen til jernbanens godsterminaler i Kristiansand og Drammen, og Sandefjord lufthavn Torp. I første omgang omklassifiseres dagens vegforbindelser til stamveg.
Prioriteringene i planforslaget innebærer at de økonomiske rammene for store prosjekter innenfor jernbane, sjø, luft og veg er lave. Midler til store investeringsprosjekter foreslås først og fremst å brukes til å fullføre de prosjekter som inngår i handlingsprogrammet for perioden 2006—2009.
En prioriterer investeringer i jernbanenettet, bl.a. krysningsspor på strekningene Oslo-Stavanger. I region sør foreslår Jernbaneverket følgende større utbygginger:
Vestfoldbanen, dobbeltspor Barkåker — Tønsberg og Holm — Holmestrand..
Vestfoldbanen, enkeltsporet bane Farriseidet — Porsgrunn delfinansieres
Ringeriksbanen (Åsa-alternativet)

Ved økt økonomisk ramme vil en kunne prioritere noen flere prosjekter, men det er ikke avsatt midler til for eksempel planlegging av sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Når det gjelder nye investeringer i veg er det funnet plass til oppstart av ti nye prosjekter for om lag 2,5 mrd. kr. I region sør prioriterer Statens vegvesen følgende større investeringsprosjekter:
E18 Firefelts motorveg mellom Gulli i Vestfold og Langangen i Telemark.
E18 Andre byggetrinn for Varoddbrua i Vest-Agder. Bygges 2014-2019.
E39 Parsellen Vigeland — Osestad i Vest-Agder. Bygges 2014-2019.
Riksveg 9 Utbedring av parsellen Tveit — Langeid i Aust-Agder. Bygges 2010-
2013. Delvis bompengefinansiering.
Riksveg 7 Parsellen Ramsrud — Kjeldsbergsvingene i Buskerud.
E16 Tiltak for bedre vannutskifting i Steinsfjorden. Bygges 2014-2019.

Ved økt investeringsramme foreslår Statens vegvesen følgende endringer og tillegg i region sør:
E18 Gulli — Langangen (forsert utbygging).
E39 Gartnerløkka — Hannevikdalen, Vest-Agder.
E39 Vigeland — Osestad (forsert utbygging).

I stamnettet til sjøs prioriteres tiltak som har størst effekt for en sikker, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport. Utbedring av innseilinger til viktige havner vil gi bedre sikkerhet og tilgjengelighet som bedrer sjøtransportens konkurransefortrinn. I region sør foreslår Kystverket et mindre tiltak som vil gi sikrere innseiling til den nye stykkgodsterminalen på Kongsgård i Kristiansand. Det er ikke foreslått endringer i beredskapen i Skagerak.

Overføring av gods fra veg til sjø og bane
Det legges til rette for overføring av gods fra veg til sjø og bane. Et av tiltakene er å gi Kristiansand havn status som nasjonal stamhavn. Dette innebærer at staten går inn med økonomiske ressurser med tanke på overføring av mer transport til sjø. Det legges opp til et samarbeid der også andre myndigheter og private aktører deltar. Støtte til nye intermodale transportløsninger etter mønster fra EUs Marco Polo-program ønskes også.

Sikkerhet i transportsektoren
Sikkerhet i transportsektoren prioriteres relativt høyt i planforslaget. Statens vegvesen Region sør foreslår at det satses spesielt på midtdelere og midtfelt på stamvegene i regionen. Alle stamvegene skal vurderes i arbeidet med handlingsprogrammet 2010-2013. Her er noen viktige strekninger:
E134 mellom Drammen og Kongsberg i Buskerud.
Ulykkesutsatte strekninger på E18 og E39 mellom Porsgrunn i Telemark og Mandal
E16 ved Hønefoss i Buskerud.
Riksveg 35 ved Vikersund i Buskerud.

Nasjonal transportpolitikk i et regionalisert Norge
Det foreslås at etter 2010 vil det regionale vegnettet i region sør bestå av dagens øvrige riksveger og dagens fylkesveger. Dagens øvrige riksveger til havner og godsterminaler i Drammen, Larvik, Grenland og Kristiansand omklassifiseres til stamveger. Stamvegstatus er også foreslått for riksvegene til flyplassene på Kjevik og Torp.
I region sør foreslås følgende økonomiske rammer for investeringer på øvrige riksveger i perioden 2010-2019, samt rassikring på øvrige riksveger: Tall i parentes er for perioden 2006-2015.
Fylke Rammer for investeringer Rammer for rassikring
Aust-Agder 340 mill. kr (670) 0 mill. kr (62)
Vest-Agder 420 mill. kr (850) 0 mill. kr (320)
Telemark 610 mill. kr (770) 30 mill. kr (101)
Vestfold 430 mill. kr (890) 0 mill. kr (5)
Buskerud 590 mill. kr (1240) 0 mill. kr (12)

3 Rådmannens vurderinger
Nedenfor skisseres problemstillinger som vil være avgjørende for prioriteringer og strategier i planperioden 2010-2019. Videre foreslås konkrete innspill til prioriteringer i planutkastet som er viktige for Arendal og Østre Agder.

3.1 Generelle problemstillinger
Behov for en betydelig heving av ressursbruken og bedre finansieringsordninger
For å nå målene i transportpolitikken må de økonomiske rammene økes vesentlig. Det anbefales sterkt at det iverksettes et arbeid for å skape rom for prosjektfinansiering utenfor de ordinære rammene i de årlige statsbudsjettene. De ordinære rammene vil trolig ikke kunne dekke behovet innenfor samferdselssektoren. Prosjektfinansiering innebærer en sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger der hovedmålet er å sikre en mer helhetlig utbygging av strekninger, full utnytting av investeringene, og derved også reduserte kostnader.

Behov for en styrking av nyinvesteringer i transportsektoren
Det gir svært uheldige konsekvenser at satsingen på vedlikehold skal gå på bekostning av helt nødvendige strekningsvise investeringer på jernbane- og vegsiden. En reduksjon i de økonomiske rammer til strekningsvise investeringer på 50-70% sett i forhold til dagens situasjon vil gi dramatiske konsekvenser i forhold til mulighetene for utvikling av et nødvendig og fremtidsrettet transportsystem som ikke minst vårt transportintensive næringsliv er avhengig av.

Nytt regionalt vegnett
Som en del av forvaltningsreformen skal det øvrige riksvegnettet overføres til regionene/fylkeskommunene. I NTP er det skissert mulige løsninger på hvordan en slik overføring kan skje. De endelige beslutningene rundt dette må tas som en del av arbeidet med forvaltningsreformen. Det må være en viktig premiss for en slik overføring at det gis økonomiske rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret for vegnettet både når det gjelder vedlikehold, drift og fornyelse.

3.2 Konkrete innspill
Prioritering av E18
Rådmannen konstaterer at ny E18 Tvedestrand — Arendal ikke er prioritert i planutkastet. Dette viktige prosjektet for bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet, var omtalt i forrige NTP, men er nå tatt helt ut. Dette kan ikke Arendal, og Østre Agder-regionen, akseptere.
Rådmannen vil derfor anbefale bystyret å gjøre klare vedtak knyttet til dette. Det understrekes at dette vegprosjektet er helt avgjørende for en balansert utvikling i landsdelen og internt i Østre Agder. E18 Tvedestrand —Arendal må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP slik at videre planlegging kan sikres med forventning om anleggsstart i 2014.
Det er de senere år oppstått betydelige utfordringer i riksvegnettet rundt Arendal. Trafikkken hoper seg opp og skaper et tiltagende rushtidproblem. En viktig grunn til dette er for dårlig tilknytningskapasietet til E18 fra eksisterende riksvegnett. Et nytt vegnett rundt Arendal ble påbegynt på 1990-tallet, men viktige veger i dette nettet ble ikke fullført.
Resultatet er at en i dag ikke får til en ønsket trafikkfordeling. Konsekvensene er at deler av vegnettet nærmer seg kapasitetsgrensen og en har fått betydelige ulemper i form av kø, støv, støy. Trafikkproblemene er nå i ferd med å begrense en fornuftig byutvikling. Det må settes av midler til å kunne ferdigstille dette vegnettet.
Arendal kommune ønsker å se behovene i riksvegnettet i sammenheng med ny E18 Arendal — Tvedestrand. Nye riksvegtilknytninger, fra RV 420 ved Myrene til E-18 ved Stoa og fra RV410 ved Krøgenes til E18 ved Stølen, må derfor inngå i dette vegprosjektet.

Prioriterting av Sørvestbanen
Sørvestbanen er ikke omtalt i planforslaget. Gjennom en egen samfunnsanalyse i regi av Jernbaneforum sør, er det dokumentert at en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er et gunstig prosjekt ut fra samfunnsøkonomi. Prosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP slik at videre planlegging av prosjektet kan sikres i samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommunene og de berørte kommunene. Utbyggingen av Vestfoldbanen er viktig for å kunne realisere et slikt prosjekt. Disse tiltakene må derfor forseres i planperioden. Sørvestbanen må gis en omtale slik at videre planlegging av prosjektet kan fortsette.

Prioritering av midler til helhetlige bystrategier og areal- og transportplaner
En har foreslått egne strategier for byene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er i disse byområdene utfordringene og potensialet for kollektive transportløsninger er størst og behovet for tiltak koster mest. Det er bred enighet om at det ikke er nok å utvikle en god kollektivtransport, men at det også er nødvendig med tiltak som reduserer veksten i biltransporten. En pakke for redusert biltrafikk i storbyene, som blant annet inneholder elementer som kompakt byutvikling, tiltak for gående og syklende, parkeringsrestriksjoner, mobilitetsplanlegging, bedre logistikk av varer, vegprising og forbedret kollektivtilbud, kan gi vesentlige bidrag til reduksjon av klimagassene.

Rådmannen ser det som positivt at Bystrategiprosjektet i regi av Statens vegvesen for de 4 mellomstore byområdene i Region Sør er omtalt i NTP med mål om å utvikle attraktive og bærekraftige byområder. Arendal kommune er positiv til å delta sammen med berørte kommuner Aust-Agder fylkeskommune og Statens Vegvesen i en videre prosess for å utvikle samarbeidet med samordnet areal- og transportplaner. Det forutsettes at prosjektet følges opp fra statlig hold med midler til infrastruktur som underbygger denne utviklingen i byregionene. Midler til planlegging, drift og investeringer vil være avgjørende for å lykkes. Som grunnlag for en slik satsing må det foreligge forpliktende avtaler mellom de aktuelle kommuner, fylkeskommuner og staten.

5. Rådmannens forslag til vedtak:

1. Bystyret mener ny E18 Tvedestrand — Arendal er det viktigste infrastrukturprosjektet i Aust-Agder både mht. trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vegprosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP 2010-2019 slik at videre planlegging kan sikres med forventning om anleggsstart i 2014. Nye riksvegtilknytninger, fra RV 420 ved Myrene til E-18 ved Stoa og fra RV410 ved Krøgenes til E18 ved Stølen, må inngå i dette vegprosjektet.

2. Arendal bystyre er positive til at strekningen om nødvendig delfinansieres med bompenger og fattet den 15.11.2007 slikt vedtak vedr. fiansiering (sak 187/07):
a. Arendal bystyre stiller seg åpen for vesentlig lokal finansiering av E — 18 mellom Arendal og Tvedestrand med utgangspunkt i innkreving av avgift i en eller annen form på denne strekningen fra det tidspunkt den er ferdig bygd.
b. Bystyret legger til grunn for prinsippvedtaket om lokal finansieringsandel at bygging av E18 Arendal — Tvedestrand starter opp i 2013 og ferdigstilles i 2016. Bystyret er kjent med at innkreving av avgift for E — 18 mellom Kristiansand og Grimstad planlegges avsluttet i 2016, og finner det således rimelig at innkrevingspunktet flyttes fra Grimstad/Lillesand til Arendal.

3. Bystyret mener det også bør utredes et finansieringsalternativ basert på 100% brukerfinansiering. I den grad det er nødvendig kan bystyret også være åpen for å bidra til midler til forskottering av midler til planlegging og prosjektering. Dog forutsettes at Statens Vegvesen får mandat til å utføre arbeidet.

4. Bystyret stiller seg uforstående til at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen heller ikke er omtalt i planforslaget. Samfunnsanalysen for Sørvestbanen har vist at sammenkoblingen er et meget gunstig jernbaneprosjekt både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Prosjektet må gis en omtale i regjeringens forslag til NTP slik at videre planlegging av prosjektet kan sikres i samarbeid med Jernbaneverket, fylkeskommunene og de berørte kommunene. Opprusting til dobbeltspor på Vestfoldbanen og bygging av ny bane mellom Larvik og Porsgrunn er viktige forutsetninger for sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Disse anleggene må sikres gjennomføring i perioden 2010- 2013.

5. Bystyret støtter de overordnede mål og hensyn som ligger til grunn for forslaget til NTP 2010-19, men beklager at de økonomiske planrammene er alt for lave til å kunne nå de oppsatte mål. Rammene må økes med minst 20 til 60% for å oppnå en reell måloppnåelse. Bystyret finner det uheldig at transportetatene i planforslaget ikke ble gitt anledning til å angi hvilke rammer som kreves for å nå målene og forventer at etatene i fremtiden får muligheter til å fremme reelle faglige anbefalinger.

6. For å sikre en effektiv og forutsigbar utbygging av transportinfrastrukturen anbefaler bystyret at regjeringen i nært samarbeid med det regionale nivå tar initiativ til å etablere en ordning med prosjektfinansiering utenfor de ordinære rammene i statsbudsjettet.

7. Bystyret ser positivt på at planforslaget tar et krafttak for å redusere etterslepet på drift og vedlikehold, men finner det uakseptabelt at denne satsingen går på bekostning av helt nødvendige strekningsvise investeringer på jernbane- og vegsiden. Bystyret slutter seg også til anbefalingen om å gi økt fokus til mindre, strategiske tiltak innenfor sikkerhet, kollektivtrafikk, universell utforming og miljø.

8. Bystyret er i utgangspunktet positivt til forslaget om en overføring av det regionale vegnettet til fylkeskommunene. De økonomiske og praktiske sidene ved dette må vurderes som en del av arbeidet med forvaltningsreformen. En viktig premiss for en slik overføring må være at det gis økonomiske rammer som gjør det mulig å ivareta ansvaret for vegnettet både når det gjelder vedlikehold, drift og fornyelse.

9. Bystyret ser det som positivt at Bystrategiprosjektet i regi av Statens vegvesen for de 4 mellomstore byområdene i region sør er omtalt i NTP med mål om å utvikle attraktive og bærekraftige byområder. Arendal kommune er positiv til å delta sammen med berørte kommuner, Fylkeskommuner og Statens vegvesen i en videre prosess for å utvikle samarbeidet med samordnet areal- og transportplaner. Det forutsettes at prosjektet følges opp fra statlig hold med prioritering av midler til infrastruktur som underbygger denne utviklingen i byregionene. Midler til planlegging, drift og investeringer vil være avgjørende for å lykkes.

Rådmannen, dato
Geir Skjæveland, 4. april 2008.

Borghild Tenden og Marianne S. Lyngvi

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**