Svak årsrekneskap for 2007 for Arendal kommune

– Det er tid for ansvar og alvor. Eit netto driftsresultat som er svekka med 71,9 millionar frå 2006 til 2007 og eit brutto driftsresultat svekka med 77,1 millionar er ikkje hyggeleg lesing, seier Venstres gruppeleiar Jan Kløvstad i ein kommentar til årsrekneskapen frå Arendal kommune. – At vi i tillegg har auka investeringane med drygt 70 millionar frå 2006 er også risikabelt. Nå har vi auka den langsiktige investeringsgjelda med 214 millionar til like over to milliardar kroner. I ei tid med aukande rente, gir dette dyr drift av kommunen, seier Jan Kløvstad. I valkampen i 2007 gjorde Venstre seg upopulære ved å stemme mot mange gode formål og idear dei siste månadane før valet. Venstre lanserte “karantenetid” for avgåande bystyret siste månadane før ei val, da det såg ut som lysta på gjenvalg var mykje større enn alvoret i å vere ansvarleg. Venstre varsla også i valkampen at partiet ville kreve ein slutt på løyvingar fortløpande gjennom året, og la fram forslag både på folkemøte i bystyresalen og i i fleirtalsforhandlingane straks etter valet om at økonomiske vedtak berre skal fattast i budjsettbehandling, – og til nød i samband med tertialrapportar om økonomien er god.

Rådmannen har lojalt følgt denne linja frå første dag, og det har også fleirtalskonstellasjonen og Høgre gjort i bystyret. Dette er Venstres største seier i lokalpolitikken denne perioden. Ein slik budsjettdisiplin er grunnleggande nødvendig for å sikre at vi har pengar til viktige arbeidsoppgåver framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er ikkje særleg moro å seie nei til det meste, anten det gjeld nye idrettsanlegg, badeplassar, omsorgsplassar, skoleutbyggingar, parkanlegg eller andre i og for seg gode tiltak. Men Venstre vil halde fast på denne linja også framover for å få kommuneøkonomien på rett kjøl igjen, seier Jan Kløvstad foran driftsstyremøtet torsdag.

Jan Kløvstad nær

Foto: Arendal Venstre

I ein artikkel 9. januar 2008 har vi gjort greie for budsjettarbeidet vårt, – og for uansvarleg linje frå eit anna parti. Les her.

Vi siterer frå sakspapiret frå rådmannen:

“Driftsregnskapet for 2007 er avsluttet med et vesentlig svakere resultat enn året før. Brutto
driftsinntekter økte med om lag 5 %. Brutto driftsutgifter økte imidlertid med mer enn 10 %. Som
følge av dette ble brutto driftsresultat redusert med 77,1 mill. kroner til positivt 3,7 mill. kroner.
Netto driftsresultat er svekket. I 2006 hadde vi et positivt netto driftsresultat på 60 mill kroner.
Dette er svekket med 71,8 mill. kr til negativt 11,9 mill. kroner.
Netto bruk av avsetninger på 17,7 mill kroner gir at regnskapet likevel er avsluttet med et
regnskapsmessig mindreforbruk på 5,9 mill kroner.

Inkludert i netto avsetninger er også 10,6 mill kroner som er avsatt til de enhetene som har
gjennomført driften i 2007 med innsparinger i forhold til justert budsjett. Disse midlene vil være
disponible for enhetene i 2008 evt seinere år. 7 av enhetene har avsluttet 2007-regnskapet med
merforbruk i forhold til justert budsjett. Det forutsettes at disse enhetene i samsvar med tidligere
praksis blir trukket for overskridelsene i 2008. Trekket begrenses for hver enhet til maksimalt kr
200.000. Til sammen vil trekket i 2008 beløpe seg til 0,9 mill kroner.

Det er gjennomført brutto investeringer i 2007 for i alt 362,7 mill kroner. Målt i forhold til 2006
innebærer dette en økning på drøyt 70 mill kroner. Som i tidligere år er det meste av investeringene
finansiert ved bruk av lån. Det er inntektsført i alt 354,4 mill kroner i bruk av lån i 2007.
Kommunens langsiktige investeringsgjeld er ved utløpet av 2007 øket med 214 mill kroner til 2
028,2 mill kroner. Denne gjeldsporteføljen innebærer at kommunen fortsatt må avsette store midler
til dekning av renter og avdrag på løpende lån. Et økt rentenivå vil innebære ytterligere problemer.

Disponering av overskudd 2007
Som nevnt ovenfor er regskapet for 2007 avsluttet med et udisponert mindreforbruk på kr
5.869.818,52 — jfr også skjema 1 A i regnskapsdokumentet.

I pkt 7 i bystyrets budsjettvedtak for 2007 er inntatt følgende formulering:
"Bystyret vedtar at mindreforbruk/overskudd 2007 avsettes til disposisjonfond til
bruk i handlingsprogramperioden."

I medhold av dette vedtaket foreslår rådmannen inntatt følgende formulering tatt inn i vedtaket i
regnskapssaken:

"Udisponert mindreutgift i regnskapet for 2007 — kr 5.869.818,52 — avsettes til nytt
disposisjonfond 2.5699908 — Udisponert overskudd."

Regnskapet for 2007 viser en drift der løpende utgiftene ligger over løpende inntekter. Utgiftsnivået
er for høyt. Det er derfor rådmannens anbefaling at overskuddet for 2007 ikke blir brukt til nye tiltak
som øker utgiftsnivået. Avsetningen bør bli stående inntil videre som en reserve i balanseregnskapet.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**