Uttalelse: Bekjempelse av vold og overgrep. Regjeringen må handle nå!

Venstre vil at Regjeringen følger opp Voldtektsutvalgets arbeid, og iverksetter tiltak utvalget foreslo allerede nå. Dette for å gi viktige signaler til samfunnet om at seksualisert vold ikke aksepteres i et liberalt samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Etter at Voldtektsutvalget (Sletner-utvalget) la fram sin rapport om bekjempelse av vold og voldtekt, har Regjeringen fått et verktøy og kunnskap til å iverksette tiltak allerede nå. Dette for å gi viktige signaler til samfunnet om at seksualisert vold ikke aksepteres i et liberalt samfunn.

Vold i nære relasjoner og voldtekter er et enormt samfunnsproblem og tidligere generalsekretær i FN Kofi Annan sier at vold mot kvinner er et av de største menneskerettighetsproblemene vi må hanskes med i dag.

Undersøkelser indikerer at under 10 % av alle voldtekter anmeldes. Av disse blir over 80 % av sakene henlagt. Sletner-utvalget antyder at under 1 % av gjerningsmennene i disse sakene blir domfelt. FNs kvinnekommisjon (CEDAW) har kritisert Norge fordi så få voldtektsanmeldelser ender med domfellelse.

Kvaliteten på politiets og rettsapparatets arbeid med voldtektssaker er grunnleggende for befolkningens tillit til vårt strafferettssystem. I dag er denne kvaliteten varierende, og det haster med å heve kompetansen på området. Venstre vil understreke viktigheten av at samtlige anmeldelser får den oppmerksomheten de skal ha, og vil sikre at alle saker behandles profesjonelt.

Bekjempelsen av vold mot kvinner generelt og voldtekt spesielt må ha en helhetlig tilnærming — i kommunehelsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten og i rettspleien. Bare økt oppmerksomhet, engasjement og vilje til politisk handling på alle nivå vil bidra til å redusere kvinnevolden.

Venstre støtter konklusjonene i Sletner-utvalgets rapport, og foreslår at det umiddelbart startes et arbeid for å:

Etablere Politiets sentrale enhet mot seksualisert vold (SEPOL)
Etablere egne SO-team (som arbeider med seksuelle overgrepssaker) i alle politidistrikt, med tid og mulighet til å fordype seg i sakene og det komplekse fagområdet etterforskning av voldtekt representerer
Innføre kompetansekrav til etterforskere som skal gjennomføre sentrale avhør i voldtektssaker, og innføre opplæring i dette på Politihøyskolen.
Utvide Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre (RKK) til også å kunne følge opp voldtektsofre
Tilrettelegge en nettportal som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hvor man kan få informasjon om hjelp og oppfølging, og annen relevant informasjon
Forebygge vold og seksualisert vold, bl.a. gjennom bedre opplæring av lærere, førskolelærere, bedre helsestasjonstilbud og andre lavterskeltjenester
Det må opprettes kommunale bistands- og støttesentra for mennesker som opplever vold i nære relasjoner. Tilbudet må forankres i kommunehelseloven
Voldtektsmottakene skal være et sykehustilbud forankret i spesialisthelseloven
All hjelp og oppfølging etter voldtekt skal være gratis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**