Kutt i Kulturskolen

Varaordfører Nils J. Jørgensens (V) innlegg til kommunestyret 3. april 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ordfører, kommunestyre.

Jeg hadde egentlig tenkt å la andre føre ordet i kveld, siden jeg mer enn grundig kom til orde under formannskapets møte sist tirsdag. Når redaktøren i NA erklærer seg forvirret, og adresserer meg både personlig og som varaordfører er det grunn til å bruke noe tid på å fjerne hans forvirring. Redaktørens oppfatning blir jo spredt til hele Namdalen og store deler av resttrøndelag.

Det er godt å legge merke til at det er samstemmighet om at Namsos Kommune er i en prekær økonomisk situasjon, og at tiltak er nødvendig.

Mange av de innstramminger som ble gjort i høst, blant annet kutt i økningen av rammetimer, er ikke godt å være med på, men det ble gjort. I samme runde ble det også foreslått fra administrasjonen et kutt i bevilgningene til Kulturskolen på 1 mill, på årsbasis. I politikerverden er det sånn at når slike kutt foreslås fra administrasjonen, så oppfattes det som å ligge innenfor det som er mulig og realistisk, ikke minst fordi skolen ledelse forutsetningsvis har deltatt i budsjettprosessen. Derfor gikk den delen rimelig lett igjennom i budsjettarbeidet, siden vi ikke forandret på forslaget som lå føre.

I ettertid viser det seg at det er ikke riktig slik, og vi politikere blir avkrevd detaljkunnskap om virkningen av vedtaket, kunnskap vi ikke uten videre har tilgang på, og heller ikke på egen hånd skal innhente. Noe av denne informasjonen har jeg/vi etterlyst, og ligger i saksunderlaget i dag, blant annet kostnader brutt ned på kurs og individ.

Om Kulturskolen
For alle som med en smule velvilje har lyttet til det jeg har sagt, så vet de at jeg betrakter Kulturskolen som en meget viktig byggestein i den framtidige opplevelsesindustrisatsingen i Namsos. RockCity som samlebegrep for denne industrien, med våre populære musikere, har blitt et viktig varemerke for byen. Tilgangen på elevplasser i Kulturskolen er trolig et viktig pre for mange som søker jobb i Namsos og velger å slå seg ned her.

I debatten i formannskapet overlot jeg til Kåre Aalberg og Bjørn Leirvik å belyse det som er viktig i forhold til kultur og sosial betydning. Deres syn er på mange måter sammenfallende med mitt. Det er viktig med opplæring i kulturelle disipliner, ikke bare musikk. Det er et underkjent faktum at mange profesjonelle musikere med klassisk bakgrunn kommer fra Namsos, ikke bare rockemusikere. Dette skal vi være stolte av, og det er med å understreke betydning av merkevaren Namsos som kultutby. Og det er viktig å bevare bredden i tilbudet, for man vet aldri når og hvor en eliteutøver dukker opp, om det er viktig.

Likeledes er det viktig i kulturskolen som i andre sosiale aktiviteter at deltakerne får oppleve følelsen av mestring, og ingen bør stenges ute av økonomiske årsaker.

Om økonomi
Som utnevnt blåruss i miljøet er det ofte min oppgave å peke på de økonomiske sammenhenger og konsekvenser. Det blir man jo ikke populær av, men skit au! I saksutredningen går det fram at totalbudsjettet ved skolen er om lag 6,2 millioner, den foreslåtte innstrammingen på 1 million er således 16 %. Det er mulig dette er en total rasering av skolen, men jeg tviler.

I min vurdering av oppslutningen omkring skolen, at den har større oppslutning enn oppslutningen i det militæret, så må jeg innrømme at det er en uvane hos meg å snakke i bilder. Resonnementet er at ved Kulturskolen har vi et fortløpende opptak, helt fram i mot jul, blir det sagt, og det er ikke kø eller restriksjoner for opptak (annet enn at ingen i teorien får gå mer enn et kurs). Slike situasjoner finner man bare i bedrifter med for stor kapasitet, det vil si kapasitet og tilbud som ikke er tilpasset etterspørselen. Er det tilfelle, ja, da, kjære forsamling, er det misbruk av penger.
Hvorfor snakker ingen om det?

Visjon eller mangel på sådan!
Ser man videre på utredningen, ser vi at egenbetalingen i skolen utgjør kun 2 mill, og dekker knapt de faste kostnader (lokaler med mer).
Det er så lite at jeg faktisk kunne tenke meg å fjerne den helt, eller delvis. Da vil vi selvfølgelig se at etterspørselen etter undervisning øker, og vi får en oppslutning ikke bare på 100 %, men kanskje 200 % ved at flere elever velger å ta 2 eller 3 kurs, kombinasjonen piano, sang, dans ville muligens være attraktiv.

Hva ville Kulturskolen koste da? Faktisk ikke mer enn 6,2 mill + dobbel kapasitet på lærere ca 5 mill, i alt omkring 11 millioner. Dersom man da tok mer betalt for kurs 2 og 3 enn kr. 2700, ja, kanskje kom vi ut vesentlig bedre enn i dag?

Jeg trodde faktisk oppvekstsjefen og Kulturskolens rektor var de som skulle forføre oss med slike tanker, i stedet overfokuserer man på begrensninger og problemer der det burde pekes på muligheter. I budsjettutkastet i høst var det spesielt uthevet at like godt som 1 mill i innsparing, er 1 mill i økt inntjening. Kanskje er det alternativ inndekning vi skal lete etter i fellesskap?

Opplevelsesindustrien
Namsos Kommune har satset ca 6 mill på at RockCity skal komme opp å gå, har investert mye prestisje i å finne og stille til disposisjon en attraktiv tomt for rockehotell Det offentlige på nivået over oss stiller nærmere 20 millioner til rådighet for nytt hotell og Rock City. Undertegnede har selv lansert tanken om å samlokalisere Kulturskole, kino og RockCity. Forhåpentlig blir dette regningsvarende og vil gi positive ringvirkninger, og en god plattform for den satsingen som skal skje. De som sier at det offentlige Namsos ikke satser på kultur, og er engasjert i kultur, snakker mot bedre vitende, og setter sperrer for videre dialog om satsingen i byen.

Terje Tranaas erklærer med jevne mellomrom at nå er stadiet nådd for at man skal fra powerpoint presentasjoner til å "levere".

Ja, ordfører, det er det vi håper på vil skje også, og vi er alle en del av denne forventede leveransen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**